2 Eylül 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29107

YÖNETMELİK

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/5/2007 tarihli ve 26529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sigorta İşleri Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.