31 Ağustos 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29105

YÖNETMELİK

Sinop Üniversitesinden:

SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesindeki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı yükseköğretim programlarında önlisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekanlık/Müdürlük: Sinop Üniversitesine bağlı ilgili fakülte dekanlığı veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğünü,

b) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu: Sinop Üniversitesinin ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunu,

c) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO): Her bir dersin AKTS kredisi ile dersten alınan notun katsayısının çarpımı sonucunun, alınan toplam AKTS kredisine bölünmesi suretiyle hesaplanacak değeri,

ç) Kredi: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine (TYYÇ) uygun olarak ve Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemine (AKTS) göre öğrenci iş yüküne dayalı olarak hesaplanan krediyi,

d) Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS): Öğrencilerin ve mezunların iş ve işlemlerinin gerçekleştirildiği bilgisayar otomasyon yazılımını,

e) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Sinop Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

f) Önkoşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması ya da devam koşulunun yerine getirilmesi gereken dersi,

g) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Seçmeli ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi, kendi isteği doğrultusunda aynı düzeydeki başka programların alan içinden veya alan dışından açılmış olan seçmeli dersleri arasından da seçebileceği dersi,

h) Senato: Sinop Üniversitesi Senatosunu,

ı) Uzaktan öğretim programı: Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmadan, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü öğretim programlarını,

i) Üniversite: Sinop Üniversitesini,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: Sinop Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

k) Yarıyıl: Akademik yılı oluşturan, eğitim-öğretimin güz ve bahar olarak uygulandığı her bir dönemi,

l) Yönetim kurulu: Sinop Üniversitesine bağlı ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

m) Yükseköğretim programı: Sinop Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunda açılmış bulunan önlisans ve lisans programlarını,

n) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretimde uygulama

MADDE 5 – (1) Üniversite birimlerinde örgün eğitim-öğretim uygulanır. Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) onayı ile uzaktan öğretim programları açılabileceği gibi, birinci ve ikinci örgün öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla da verilebilir.

(2) Bir ders için yönetim kurulu kararı ile birden fazla şube oluşturulabilir. Ancak oluşturulacak şubelerdeki öğrenci sayısı zorunlu derslerde 30, seçmeli derslerde 15 kişiden az olamaz. Dersin özelliği nedeniyle daha az öğrenci ile şube açılabilmesi için Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerekir. Yönetim kurulları seçmeli derslerde ve şube oluşturmada öğrenci sayısı için üst sınır koyabilir.

(3) Zorunlu hallerde farklı yükseköğretim programlarında okutulmakta olan aynı ders için şube birleştirme işlemi Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

Akademik takvim

MADDE 6 – (1) Her eğitim-öğretim yılının akademik takvimi, yükseköğretim programlarının özellikleri de dikkate alınarak, bir önceki öğretim yılının en geç Haziran ayı içinde Senato tarafından kararlaştırılır. Fakülte/yüksekokul kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile gerektiğinde yaz döneminde dersler açılabilir.

Eğitim-öğretim süresi ve intibak

MADDE 7 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu yükseköğretim programına ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan, önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen ders kredileri ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamaları halinde daha kısa sürede mezun olabilir. Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(2) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıtlar, Yatay ve Dikey Geçişler, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

Kesin kayıt

MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı yükseköğretim programlarına yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtları YÖK tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat hükümleri ve adayın yazılı beyanına göre işlem yapılır.

(2) Öğrenci, kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt ve kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre dekanlık/müdürlük tarafından yürütülür.

(3) Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan zamanında başvurmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

(4) Kaydolan öğrenciye, öğrenciliği süresince geçerli olmak üzere Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenciliğin sona ermesi ile kimlik kartı öğrencinin bağlı olduğu dekanlığa/müdürlüğe iade edilir.

(5) Üniversitede, tam zamanlı öğrencilik esastır. Kayıtlı olmayan öğrenci, yönetim kurulunun izni olmadan derslere alınmaz.

(6) Yazılı isteği üzerine kaydını sildiren öğrenci, yeniden yerleştirilmediği sürece Üniversiteye tekrar kaydolamaz.

Ders kaydı ve kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Üniversite öğrencileri, her yarıyılda akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, o yarıyılda alacakları zorunlu, seçmeli ve önkoşullu derslere internet üzerinden ÖBS kanalıyla kaydolmak veya kaydını yenilemek zorundadır. Ders kaydı ve kayıt yenileme işleminden öğrenciler ve danışmanları sorumludur.

(2) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ve/veya kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıla devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde ders kaydını yaptıramayan ve/veya kaydını yeniletemeyen öğrencilerin kayıtları, katkı payı/öğrenim ücretini yatırmak, devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla yenilenebilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, mazeretli kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır.

(3) Öğrencilerin Üniversiteye kayıtlarından itibaren, ders kaydı, kayıt yenileme ve öğrencilikle ilgili diğer işlemleri ile mezuniyet işlemlerinde rehberlik etmek üzere, bölüm başkanının önerisiyle dekanlıkça/müdürlükçe her sınıfa yeterli sayıda danışman görevlendirilir. Danışmanların görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğrencilerin bölüm içinden ya da bölüm dışından alarak (F1) notu ile devamsız başarısız durumda oldukları seçmeli dersler, ilgili dönemde tekrar açılmadığı takdirde öğrenciye re’sen bıraktırılır ve yerine aynı krediye sahip başka bir derse kayıt olması sağlanır.

(5) Öğrencilerin bölüm içinden ya da bölüm dışından alarak başarısız oldukları seçmeli dersler, öğrencinin talebi, danışmanın uygun görüşü ve yönetim kurulunun kararı ile bırakılabilir. Bu durumda öğrenci, o dönemde açılacak olan başka bir seçmeli derse kayıt yaptırır. Bırakılan dersin yerine alınacak ders için tekrar devam koşulu aranır.

Yatay geçişler

MADDE 10 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans düzeyindeki yükseköğretim programlarında yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır. İlgili mevzuat uyarınca Senato ilave koşullar belirleyebilir.

Dikey geçişler

MADDE 11 – (1) Meslek yüksekokulları ile diğer önlisans düzeyindeki yüksekokul mezunlarının lisans programları için öğrenci kabulleri 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 12 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde, öğrencilerden 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen esaslara göre katkı payı/öğrenim ücreti alınır. Katkı payı/öğrenim ücretini yatırmayan öğrencinin ders kaydı ve öğrencilikle ilgili diğer işlemleri yapılmaz. Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi halinde, alınan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Programları, Stajlar, Krediler, Önkoşullu Dersler, Kredi Transferi

ve İntibak ve Derslere Devam Esasları

Öğretim programları

MADDE 13 – (1) Öğretim programını oluşturan derslerin kredileri, YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için TYYǒye göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde bulundurularak; ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle ilgili dekanlık/müdürlük tarafından hazırlanarak Senatoya önerilir ve Senatonun kararı ile kesinleşir.

(2) Öğretim programları, öğrencilerin Üniversite içinde başka programlardan da seçmeli ders alabilecekleri şekilde düzenlenebilir.

Stajlar

MADDE 14 – (1) Staj zorunluluğu olan programlarda stajlar, yönetim kurulunca belirlenecek staj programı ve esaslarına göre yapılır. Stajlar; Üniversitenin ilgili birimleri, kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara eşdeğerliği yönetim kurulunca kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarda yapılabilir.

Krediler, önkoşullu dersler

MADDE 15 – (1) Yükseköğretim programlarında, AKTS kredisi uygulanır.

(2) Ders kaydını yaptıran öğrenciler kayıtlı oldukları derslere devam hakkını kazanır.

(3) Öğrenciler bir yarıyılda hiç devam etmedikleri veya daha önce devam ettikleri halde DC, DD, FD, FF, F1, F3 ve F4 notu aldıkları derslerden en fazla 45 kredilik miktarına kayıt yaptırabilir. Önceki yarıyıllardan ders tekrarlamak durumunda kalan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri alırlar.

(4) GANO’su 2.50 ile 2.99 arasında olan öğrenciler 5 AKTS, 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrenciler 10 AKTS, 3.50 ve üzeri olan öğrenciler 15 AKTS bir üst sınıftan ders alabilirler. Her durumda bir yarıyılda alınan kredi toplamı 45 AKTS’yi aşamaz.

(5) Yükseköğretim programının son yarıyılında bu maddenin (3) ve (4) numaralı bentlerindeki koşullara göre ders alan bir öğrencinin mezun olabilmesi için iki dersi kalması durumunda öğrenci ilave olarak bu iki dersi de alabilir. Bu durumda 45 AKTS sınırına bakılmaz.

(6) Önkoşullu dersler ve koşulları, yönetim kurulu tarafından, gerekçeleri de belirtilerek Senatoya önerilir ve Senato kararı ile kesinleşir. Önkoşul niteliğindeki dersler başarılmadıkça ve/veya devam koşulu yerine getirilmedikçe önkoşullu ders alınamaz.

Kredi transferi ve intibak

MADDE 16 – (1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca; öğrencinin önceki yükseköğretim diploma programında aldığı ve başarılı olduğu dersler, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bu derslere ilişkin krediler ve başarı puanları öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılır.

(2) Ulusal bir Üniversiteye bağlı fakülte veya yüksekokulun herhangi bir programından mezun olan veya kayıtlı iken ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonucu üniversiteye kaydını yaptıran öğrenciler, herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak yükseköğretim programına devam edebilirler. Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde ise, önceki yükseköğretim programında aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı kayıtlı olduğu yükseköğretim programına yapılır.

(3) Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer edilir.

(4) Önceki öğrenimin değerlendirilmesi neticesinde transfer edilen derslere ilişkin krediler ve başarı puanları öğrencinin GANO hesabında göz önünde bulundurulur.

(5) Kredi transferi ve intibak işlemlerinde, öğrencinin kayıtlanacağı sınıfın hesabında önceki öğrenimden transfer edilen derslere karşılık gelen her 30 kredi bir yarıyıla denk sayılır ve öğrencinin kayıtlandığı yükseköğretim programından mezun olabilmesi için alması gereken dersler ve kredileri de göz önünde bulundurularak öğrenimine başlayacağı sınıfa intibakı yapılır.

(6) Önceki öğrenimin değerlendirilmesine ilişkin başvuru öğrencinin kayıt yaptırdığı dönemde derslerin başlamasını takip eden on iş günü içerisinde yapılır. Süresinde yapılamayan başvurular bir sonraki yarıyılda değerlendirilir. Ancak, öğrencinin üniversitede önceki yarıyıllarda kayıtlanmış olduğu derslere ilişkin değerlendirme yapılmaz.

Derslere devam esasları

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin, bir dersin yarıyıl/yılsonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için; teorik derslerin en az % 70’ine; ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların en az % 80’ine devamları zorunludur. Derslerin özelliği ve ilgili birimin isteği halinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla laboratuvar ve uygulamaların devam yüzdeleri arttırılabilir.

(2) Devamsızlıkların hesaplanmasında ders, staj veya uygulamaların o yarıyıldaki toplam saati esas alınır. Ancak ek yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş, öğrenci affı vb. nedenlerle dersler başladıktan sonra kayıtları yapılan öğrencilerin devamsızlıklarının hesabında ilgili dönemde kayıt yaptırdıktan sonra kalan süre kullanılır.

(3) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda resmî olarak görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süre, devamsızlıktan sayılır. Yurtiçinde izinli sayılacak öğrencilerden izin süresi on iş gününe kadar olanların izinleri ilgili dekan/müdür tarafından; on iş gününü geçen yurtiçi izinler ile tüm yurtdışı izinler ise Rektör tarafından verilir.

(4) Öğrencilerin izinli sayıldığı süreler de dâhil, toplam devamsızlık sürelerinin bir dersin o yarıyıldaki toplam saatinin % 50’sini aşması durumunda öğrenci o dersten devamsız başarısız sayılır.

(5) Daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olan dersler için, ilgili birim yönetim kurulunca belirlenen dersler ile bağımsız olan uygulama, laboratuvar, staj ve benzeri dersler hariç olmak üzere, yeniden devam koşulu aranmaz. Devam koşulu olmayan derslerde de ara sınavlara girmek zorunludur.

(6) Derslere devam durumu, dersin öğretim elemanınca öğrencinin imzası alınmak suretiyle yapılan yoklamalarla tespit edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar

Ara sınav

MADDE 18 – (1) Bir dersin, her yarıyılda bir ara sınavı yapılır.

(2) Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan ara sınava katılmamış olan öğrenci, bu sınavdan sıfır puan almış sayılır.

Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı

MADDE 19 – (1) Bir dersin yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavına girebilmek için, ders kaydını yaptırmış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olma şartları aranır.

(2) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(3) Bütünleme sınavına; yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler.

(4) Bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplamasında yarıyıl sonu sınavlarında alınan puanlar dikkate alınır.

Sınavlar ve yapılış şekilleri

MADDE 20 – (1) Sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

(2) Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavlarının tarih ve yerleri başlama tarihinden en geç bir hafta önce; mazeret, tek ders mezuniyet ve ortalama yükseltme sınavlarının tarih ve yerleri başlama tarihinden en geç iki gün önce ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.

(3) Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

(4) Öğrenci, bir günde bir yarıyıla ait en fazla iki dersin sınavına alınabilir. Mazeret ve ortalama yükseltme sınavları için bu şart aranmaz.

(5) Gerekli hallerde, cumartesi ve pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

(6) Öğrencinin girmeye hakkı olmadığı halde girdiği dersin sınav notu geçersiz sayılır.

(7) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle ilgili yönetim kurulu sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı yapılmasına karar verebilir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı gözetiminde yapılır.

(8) Uygulama, ödev, sunum, proje, arazi/saha çalışması, laboratuvar, öğrenci ürün dosyası gibi faaliyetlerin sınav yerine ve/veya sınavla birlikte kullanılabilmesi için sınav değerlendirmesine hangi oranda etki edeceği de belirlenmek suretiyle dersin öğretim elemanı tarafından dersler başlamadan önce yönetim kurulunun onayı alınmak suretiyle, öğrenciye duyurulması gerekir.

(9) Uzaktan öğretim programlarında sınavlar kısmen ya da tamamen internet üzerinden online olarak yapılabilir. Birinci ve ikinci örgün öğretim programlarındaki bazı derslerin, uzaktan öğretim programlarından alınması durumunda, ilgili derslere ilişkin sınavlar kısmen ya da tamamen internet üzerinden yapılabilir.

(10) Sınav kâğıtları ve öğrencilerin değerlendirilmesine ilişkin diğer dokümanlar ile yoklama cetvelleri dersin öğretim elemanı tarafından saklanır.

(11) Basılı sınav sonuçları ilgili öğretim elemanı tarafından imzalanarak sınav sonuçlarının ÖBS’ne girilmesi gereken son tarihten itibaren beş iş günü içinde dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir.

(12) Dekanlıkça/müdürlükçe o yarıyıla ait tüm yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı sonuçları onaylanarak, akademik takvimde sınav sonuçlarının internetten girilmesi için belirtilen son tarihten itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilir.

Mazeret, tek ders mezuniyet ve ortalama yükseltme sınavı

MADDE 21 – (1) Yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti nedeniyle, ara sınavlara katılamayan öğrencilere, süresi içinde başvurmaları halinde mazeret sınavı açılır.

(2) Yükseköğretim programlarında mezuniyet için öğretim planında öngörülen derslerin biri dışında tümünden başarılı olup tek dersi kalan öğrenciler; sınava girebilme koşulunu yerine getirdikleri bu ders için bir defaya mahsus olmak üzere ve bütünleme sınav sonuçlarının internetten girilmesi için verilen son günü izleyen ilk üç iş günü içerisinde yazılı başvuruları halinde, yönetim kurulu kararıyla, tek ders mezuniyet sınavına alınırlar. Bu sınavlarda alınan puan, tam puanın % 60’ı ise öğrenci başarılı sayılır. Tek ders mezuniyet sınavından başarısız olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunda öngörülen süreler içerisinde bu dersi tekrar eder. Yükseköğretim programında zorunlu stajı bulunan öğrencilerden, biri hariç tüm derslerden başarılı olanlar da stajını yapmamış olsalar dahi, tek ders mezuniyet sınav hakkından yararlanırlar. Uygulamalı olan derslerle ilgili tek ders sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği yönetim kurulu tarafından belirlenir. Tek ders mezuniyet sınavının mazereti yoktur.

(3) Yükseköğretim programlarında mezuniyet için öğretim planında öngörülen derslerin tümünden başarılı olup GANO’su 2.00’ın altında kalan öğrenciler GANO’larını öngörülen seviyeye çıkarmak için Üniversitemizde öğrenimleri boyunca şartlı başarılı (DC-DD) oldukları dersler arasından tercih edecekleri ders/derslerden tek ders mezuniyet sınavlarının bitimini takip eden ilk üç iş günü içerisinde yazılı olarak başvuruları üzerine, yönetim kurulu kararıyla, ortalama yükseltme sınavına alınırlar. Ortalama yükseltme sınavı sonuçlarına göre GANO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler mezun olurlar. Ancak GANO’su 2.00’ın altında kalan öğrenciler 2547 sayılı Kanunda öngörülen süreler içerisinde şartlı başarılı (DC-DD) oldukları ders/dersleri devam koşulu aranmaksızın tekrar ederler. Yükseköğretim programında zorunlu stajı bulunan öğrencilerden, tüm derslerden başarılı olanlar da stajını yapmamış olsalar dahi, ortalama yükseltme sınav hakkından yararlanırlar. Uygulamalı olan derslerle ilgili ortalama yükseltme sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ortalama yükseltme sınavlarının mazereti yoktur.

(4) Staj ve uygulama gibi derslerden tek ders ve ortalama yükseltme sınav hakkı verilmemesine yönetim kurulu karar verir. Bu durumda öğrenciler açıldığı dönemde bu dersi/derslerini tekrar ederler.

Başarı notu

MADDE 22 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınavdan alınan puanın % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ı toplanarak hesaplanır. Hesaplama sonucu çıkacak buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir.

(2) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

(3) Yarıyıl sonu ya da bütünleme sınavları sonucunda GANO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler, tamamladıkları son yarıyılda başarı notu 50 ile 59 arasında olan derslerinden şartlı başarılı sayılırlar.

(4) GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler ulusal ve uluslararası değişim programından yararlanamazlar.

(5) Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrenciler, zorunlu yabancı dil dersinden akademik takvimde belirlenen tarihte, yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulur. Sınavların değerlendirilmesinde bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Gerekli başarıyı sağlamış olan öğrenciler, yabancı dil dersleri için öğretim planında öngörülen krediyi kazanmış sayılarak bu dersten muaf tutulur ve notları başarı notu olarak kaydedilir.

(6) Yabancı dil seviye tespit sınavına katılmayan, katıldığı halde gerekli başarıyı sağlayamayan öğrenciler, en az iki yarıyıl yabancı dil dersi almak zorundadır.

Sınavlarda kopya

MADDE 23 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çekilmesine yardımcı olan veya bunlardan birini yaptığı daha sonra tespit edilen öğrenciler o sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz ve not düzeltme

MADDE 24 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarına akademik takvimde ilgili sınav sonuçlarının internetten girilmesi için belirtilen son tarihten itibaren beş iş günü içinde maddi hata yönünden incelenmek üzere yazılı olarak itirazda bulunabilir.

(2) İtiraz; ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır. Durum dersin öğretim elemanına iletilir ve görüşü alınarak, sınav kâğıtlarında ve sınav cetvellerinde bir hata belirlenirse bu hata düzeltilir ve durum Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilir.

(3) İlan edilen sınav sonucunda herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının öğretim elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, not düzeltme formunun ve gerekçeli başvurusunu akademik takvimde sınav sonuçlarının internetten girilmesi için belirtilen son tarihten itibaren beş iş günü içerisinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe yapmak zorundadır. Dekanlık/müdürlük başvuruyu karara bağlar ve uygun görmesi halinde not düzeltme formunu onaylayarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderir.

(4) Yukarıda sayılan itirazlar dışında yapılacak her türlü sınav sonuç değişikliklerinde öğretim elemanı, not düzeltme formu ve gerekçesini akademik takvimde sınav sonuçlarının internetten girilmesi için belirtilen son tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili dekanlık veya müdürlüğe sunar. Yönetim kurulu not değişiklik teklifini karara bağlar.

ALTINCI BÖLÜM

Sınavların Değerlendirilmesi ve Diplomalar

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 25 – (1) Üniversitenin birimlerinde sınavların değerlendirilmesi, tam not olan 100 puan üzerinden yapılır. Sınavlarda, 100 üzerinden alınan puanlar aşağıdaki sınırlara göre nota çevrilir ve sınav sonuçları öğrenciye hem puan hem de not olarak bildirilir:

Puan             Not          Katsayı         Derece

92–100          AA          4.00               Pekiyi

84–91            BA           3.50               Pekiyi

76–83            BB           3.00               İyi

68–75            CB           2.50               İyi

60–67            CC           2.00               Orta

                      G                                   Başarılı, geçer

55–59            DC           1,50               Şartlı başarılı

50–54            DD          1,00               Şartlı başarılı

30–49            FD           0,50               Başarısız

00–29            FF            0                    Başarısız

                      F4            1,50               Başarısız

                      F3            1,50               Başarısız

                      F2            0                    Başarısız – sınava girmedi

                      F1            0                    Devamsız başarısız

                      K                                   Başarısız, kalır

(2) Yukarıdaki harf notlarından;

a) G notu, GANO’ya dahil edilmeyen başarılı, geçer dersleri ifade eder.

b) Geçmez notlar ve anlamları ise şunlardır:

1) K: GANO’ya dahil edilmeyen başarısız, kalır dersler.

2) F1: Mazeretsiz, devamsız; yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.

3) F2: Devam etti, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmedi.

4) F3: Devam etti, yarıyıl sonu sınavına girdi, yarıyıl sonu sınav notu öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız.

5) F4: Devam etti, bütünleme sınavına girdi, bütünleme sınav notu öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız.

c) FF, FD: Devam etti, yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavına girmeye hak kazandı, ancak ara sınav puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu ve/veya bütünleme sınavı puanının % 60’ının toplamı öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız dersleri ifade eder.

Genel ağırlıklı not ortalaması

MADDE 26 – (1) GANO, öğrencinin fakülteye/yüksekokula kayıt olduğu tarihten itibaren, kayıtlandığı her bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı sonucu bulunan sayıların toplamının aynı derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(2) Ağırlıklı başarı ortalamasının hesabında, öğrencinin G ve K notu aldığı dersler dikkate alınmaz.

Diploma, diploma eki, mezuniyet belgesi, onur ve yüksek onur belgesi

MADDE 27 – (1) Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayan mezun öğrencilere, önlisans veya lisans diploması verilir.

(2) Önlisans programlarından mezun olabilmek için en az 120 AKTS, lisans programlarından mezun olabilmek için en az 240 AKTS ders almak ve başarılı olmak zorunludur. Hazırlık sınıfında alınan derslere ilişkin krediler bu hesaplamaya dâhil değildir. Öğrenimi sırasında veya mezuniyet aşamasında öğretim programındaki derslerle kredisini tamamlayamayacağı belirlenen öğrenci takip eden yarıyıldan itibaren seçmeli ders alarak kredisini tamamlayabilir.

(3) Mezun olabilmek için GANO’nun en az 2.00 olması şarttır. Mezuniyet aşamasında GANO’su 2.00’ın altında kalan öğrenciler, önceki yıllarda şartlı başarılı sayıldıkları derslerden ortalama yükseltme sınavına katılırlar.

(4) Mezun öğrencilere, almış oldukları derecelerin, akademik ve mesleki tanınırlığını tüm dünyada kolaylaştırmak üzere diploma ile birlikte İngilizce olarak düzenlenen diploma eki verilir.

(5) Mezun öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar, mezuniyete hak kazandıkları sınav sonuçlarının internetten girilmesi için verilen son günden sonra ilgili dekanlık/müdürlük tarafından mezuniyet belgesi verilir. Öğrencinin mezuniyet tarihi, mezun olduğu sınav döneminin/staj döneminin son günüdür. Ancak, ilgili sınav/staj dönemi içerisinde mezuniyet işlemi gerçekleştirilen öğrencilerin mezuniyet tarihi, mezuniyet belgesinin düzenlendiği tarihtir.

(6) Ağırlıklı başarı ortalaması, 3.00–3.49 arasında olan mezun öğrenciler onur, 3.50 ve daha yukarı olan mezun öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen mezun öğrencilere, bu durumunu gösteren bir belge verilir.

(7) Diploma, diploma eki, mezuniyet, onur ve yüksek onur belgeleri ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenir ve teslim edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, Mazeretler ve Kayıt Silme

Kayıt dondurma ve mazeret

MADDE 28 – (1) Öğrenciler; belgelendirecekleri önemli nedenlerin veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması halinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bir defada iki yarıyıla kadar olmak üzere, öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl kayıt dondurabilirler. Bu şekilde kayıt donduran öğrenci, öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt dondurulan süre bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreye eklenir. Kayıt dondurma süresinin bitiminde öğrenci ayrıldığı yarıyılın başından başlamak koşuluyla öğretimine kaldığı yerden devam eder. Kayıt dondurma başvurusu her eğitim-öğretim döneminde dersler başlamadan önce yapılır. Dersler başladıktan sonra yapılan kayıt dondurma başvuruları dikkate alınmaz.

(2) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) Resmî makamlarca verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

c) Birinci derecede akrabalarının ölümü veya ağır hastalığı halinde, bakacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması ve bu durumu belgelemesi,

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edemeyeceğini resmi makamlarca verilecek bir belgeyle belgelendirmesi,

d) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilmesini gerektirmeyen kesinleşmiş mahkumiyet halinin olması,

e) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk halinin takipsizlik ile sonuçlanması ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmesi,

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

g)Yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanacak diğer hallerin bulunması.

(3) Mazeretle ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitimini takip eden işgünü mesai bitimine kadar, ilgili dekanlık/müdürlüğe yapılır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve sınav tarihlerine isabet eden bir günlük tedavi amaçlı sevkler işleme konulmaz. Sağlık raporu yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam etmez ve sınavlara girmez.

Kayıt silme

MADDE 29 – (1) Öğrencinin aşağıdaki hallerde, yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak,

b) Psikiyatrik hastalıklar nedeni ile öğrenimine onsekiz aydan daha fazla ara vermek zorunda kalmış ve bu süre sonunda tedavi edilemeyeceği sağlık raporları ile belgelendirilmiş olmak.

(2) Kendi isteği ile kaydını sildiren veya yönetim kurulu kararı ile kaydı silinen öğrenci; Üniversite tarafından verilen öğrenci kimlik kartını iade eder.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hazırlık sınıfı

MADDE 30 – (1) Üniversitenin hazırlık sınıfı uygulanan yükseköğretim programlarında, hazırlık sınıfı uygulanmasına ilişkin hususlar Senato tarafından kararlaştırılan bir yönerge ile belirlenir.

Telafi dersi

MADDE 31 – (1) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda görevlendirilen, izin verilen veya sağlık mazeretleri nedeniyle derslerini program dâhilinde veremeyen öğretim elemanları, mazeretlerinin/izinlerinin bitimini takip eden beş işgünü içerisinde dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak bilgi vermek ve öğrenciye duyurmak suretiyle telafi dersi yapabilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 32 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin resmî yerleşim yeri adresine taahhütlü posta yoluyla gönderilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Disiplin

MADDE 33 – (1) Öğrenim ve staj süresince öğrencilerin disiplinle ilgili iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve yönetim kurulu kararları uygulanır.

Daha önce kayıt olmuş öğrenciler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversitede kayıtlı olan öğrenciler 28/7/2011 tarihli ve 28008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinop Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.