31 Ağustos 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29105

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ATÇILIK VE BİNİCİLİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesine bağlı olarak kurulan Erciyes Üniversitesi Atçılık ve Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Atçılık ve Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görev, çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma Grupları: Yönetim kurulunca merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda bir başkan ile uzmanlardan meydana gelen grupları,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Erciyes Üniversitesi Atçılık ve Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

e) Rektörlük: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünü,

f) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği çerçevesinde yurt içindeki ve yurt dışındaki atçılık, at ıslahı ve yetiştiriciliği, at hastalıkları, at biniciliği ve at terapisi (hipoterapi) ilişkili insan sağlığı gibi alanlarda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

b) Atçılık ve binicilik alanında araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunan kişilerin Merkezden yararlanmasını sağlamak.

c) Veteriner at hekimliği ile başta spor hekimliği, ortopedi ve travmatoloji, sporcu sağlığı olmak üzere atçılık ve binicilikle alakalı diğer disiplinlerde çalışmaları bulunan kişilerin yapacakları disiplinler arası bilim faaliyetlerinde Merkez imkanlarından yararlandırmak.

ç) Sporcu sağlığının geliştirilmesi konusunda uygulamalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) At performansı ve sağlığı konusunda bilimsel çalışmaların alt yapısına katkıda bulunmak, özellikle Türkiye’deki gen kaynaklarının ortaya çıkarılması, insanlara bulaşan (zoonoz), enfeksiyöz ve enfeksiyöz olmayan hastalıkların belirlenip bu konuda yapılacak genetik ve diğer çalışmalara öncülük etmek,

b) Türkiye’deki at varlığına yönelik akredite olmaya aday teşhis laboratuvarının kurulmasını sağlamak,

c) Binicilik ve insan sağlığı konusunda, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak,

ç) Bilimsel veri tabanını oluşturarak ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla konuyla ilgili bilimsel işbirliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek,

d) Farklı disiplinlerdeki atçılık, binicilik ve insan sağlığı konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak,

e) Atçılık, binicilik ve insan sağlığı konusunda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek,

f) Atçılık, binicilik ve insan sağlığı konusunda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak, bu amaçla Türkiye atçılık sektörüne hizmet eden bir dergi yayımlamak,

g) Atçılık ve binicilik ile ilgili toplumsal bilinci geliştirmek ve eğitim hizmetleri vermek, profesyonel binicilik eğitimleri vermek, bireylerin etkin ve kaliteli binicilik hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak,

ğ) Binicilik ve insan sağlığı yönünde çalışmalar yapmak, Üniversite Hastanesi ve diğer sağlık kurumları ile işbirliği içerisinde Terapötik at biniciliğini (hipoterapi) uygulamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) Çalışma Grupları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere ve Müdürün önerisi üzerine Üniversite’de görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan daha fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konuda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar, danışma kurulu ve müdür yardımcılarıyla birlikte çalışma gruplarının belirlenmesi hususunda görüş bildirir. Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunar.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Danışma Kurulu ile çalışma gruplarından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen 2 üye ile birlikte toplam 5 üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Oluşturulan Yönetim Kurulu sayısına göre salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup, Merkezin eğitim-öğretim bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır ve Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkezle ilgili araştırıcıların isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Gerekli hallerde Merkez faaliyetleriyle ilgili çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Merkeze yönelik eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerin değerlendirilip karara bağlanmasını sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez projelerine kendi alanlarında katkı sağlamak ve Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak üzere Üniversite içinden veya dışından alanında uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla 5 üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdür başkanlığında, yılda en az iki kez toplanır.

(3) Danışma Kurulu Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda istişari nitelikte kararlar alır.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 13 – (1) Çalışma grupları; Yönetim Kurulunca Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda oluşturulur. Çalışma grupları bir başkan ile uzmanlardan meydana gelir. Çalışma grupları Merkezin faaliyet alanları ve Yönetim Kurulu tarafından verilen görevler çerçevesinde çalışmalar yapar. Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma grupları şunlardır:

a) Eğitim ve Araştırma Çalışma Grubu: Merkez bünyesinde atçılık bilimi, binicilik ve insan sağlığı ilişkili konularda akademik birimlerin yürüteceği her türlü eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini değerlendirmek.

b) Dış İlişkiler Çalışma Grubu: Merkezin uluslararası proje ve faaliyetlerini düzenlemek ve takip etmek.

c) Uygulama ve Destek Çalışma Grubu: Merkezin tüm faaliyetlerinin uygulanması aşamalarını düzenlemek ve takip etmek.

ç) Sağlık ve Tedavi Çalışma Grubu: Merkez bünyesinde oluşturulacak hipoterapi merkezinin oluşturulması ve faaliyetlerinin uygulanmaya konulmasını sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen kişilerce karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.