31 Ağustos 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29105

YÖNETMELİK

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek, birinci sınıfa kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, önceden yükseköğretim kurumlarında aldıkları ve eşdeğerlikleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslerin harf notu karşılıkları bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Eşdeğerlikleri yapılan derslere karşılık, öğrencinin intibakının üst sınıflara yapılmasına ilgili kurullar karar verir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğretim elemanı tarafından aşağıdaki not aralıklarına göre harf notu verilir:

                                                   Katsayısı Başarı

Puan            Harf Notu               Durumu                    Not Ortalamasına

81-100        AA                          4.0                            Başarılı Katılır

76-80          BA                          3.5                            Başarılı Katılır

70-75          BB                          3.0                            Başarılı Katılır

60-69          CB                          2.5                            Başarılı Katılır

50-59          CC                          2.0                            Başarılı Katılır

45-49          DC                          1.5                            Yarıyıl Not Ortalamasına Göre

                                                                                     Başarılı/Başarısız Katılır.

40-44          DD                          1.0                            Başarısız Katılır

30-39          FD                          0.5                            Başarısız Katılır

0-29            FF                           0.0                            Başarısız Katılır

0                  D                             0.0                            Devamsız katılır

G                 Geçer                                                        Katılmaz

K                 Kalır                                                         Katılmaz

S                 Süren Çalışma                                          Katılmaz”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/5/2012

28282

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/5/2013

28662

2-

26/1/2014

28894

3-

14/5/2014

29000