30 Ağustos 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29104

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE

BU BORÇLARI ÖDENENE KADAR 2014 YILINDA TARIMSAL DESTEKLEME

ÖDEMESİ YAPILMAYACAĞINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI

UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/9)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/42)

MADDE 1 – 9/3/2014 tarihli ve 28936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene Kadar 2014 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2014/9)’nin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Şirkete borçlu çiftçilerin, söz konusu borçlarını 15/9/2014 tarihine kadar ödememeleri veya bu tarihe kadar “Belge” ibraz edememeleri durumunda, Şirketin Bankadan yapacağı yazılı talep üzerine, 2014 yılında bu çiftçilere yapılması gereken tarımsal destekleme ödemelerinden, Şirketin alacaklı olduğu tutara karşılık gelen kısım Şirket alacağına karşılık mahsup edilir. Banka, Şirketin yazılı olarak bildirdiği tutarı Şirketin alacağına mahsuben Şirket hesabına aktarır. Mahsup işleminden sonra, çiftçilerin bakiye bir destekleme ödemesi alacağı kaldığı takdirde, bu bakiye tutar çiftçilere ödenir. Mahsup işlemine rağmen, Şirketin, alacağının tamamını alamaması durumunda, Şirketin bakiye alacağı, 2014 yılı içerisinde yapılacak diğer destekleme ödemelerinden de aynı usulle mahsup edilebilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.