29 Ağustos 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29103

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            : 12/8/2014

KARAR NO   : 2014/92

KONU             : Şans Oyunları Lisansının Özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/8/2014 tarih ve 5504 sayılı yazısına istinaden;

320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde; Bakanlar Kurulu’nun 10/9/2012 tarih ve 2012/3687 sayılı Kararı ile lisans verilmesine ilişkin usul ve esaslar kapsamında, karşılığı nakit olmak üzere oynatılan Piyango, Hemen-Kazan, Şans Topu, On Numara, Süper Loto ve Sayısal Loto oyunları  ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarının 10 yıllık süre ile topluca lisansının verilmesi suretiyle özelleştirilmesine, bilahare Kurulumuzun 5/11/2012 tarih ve 2012/163 sayılı Kararı ile de özelleştirme işlemlerinin başlatılmasına karar verilen ve 15/7/2014 tarihinde pazarlık usulü uygulanmak suretiyle İhale İlan Metni ile İhale Dokümanında  belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihale sonucunda Değerleme ve İhale Komisyonu tarafından;

1. “Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi ihalesinin; 2.755.000.000 (İkimilyaryediyüzellibeşmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Net Şans-Hitay Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde lisansın 10 yıllık süre ile verilmesine, Net Şans-Hitay Ortak Girişim Grubu’nun Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca verilen süre içinde istenilen kesin teminatları vermemesi, diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi veya lisans sözleşmesini imzalamaması durumunda, alınan geçici teminatların Özelleştirme Fonuna gelir kaydedilmesine, 2.750.000.000 (İkimilyaryediyüzellimilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren ERG-Ahlatcı Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde lisansın 10 yıllık süre ile verilmesine, ERG-Ahlatcı Ortak Girişim Grubu’nun Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca verilen süre içinde istenilen kesin teminatları vermemesi, diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi veya lisans sözleşmesini imzalamaması durumunda, alınan geçici teminatların Özelleştirme Fonuna gelir kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde alınan Değerleme ve İhale Komisyonu kararının onaylanmasına,

2. Lisans Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, Lisans Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.