29 Ağustos 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29103

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            : 12/8/2014

KARAR NO   : 2014/90

KONU             : TCDD’ne ait Derince Limanı İşletme Hakkının Devri.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 7/8/2014 tarih ve 5450 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 30/12/2004 tarih ve 2004/128 sayılı Kararı ile özelleştirme programına alınan ve Kurulumuzun 2/6/2005 tarih ve 2005/54 sayılı Kararı ile “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilen T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)’ne ait Derince Limanının, bahse konu kararlar çerçevesinde “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

1. 543.000.000.- (Beşyüzkırküçmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının devredilmesine, Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ikinci teklifi veren Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne çağrıda bulunulmasına,

- 542.000.000 (Beşyüzkırkikimilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının devredilmesine, Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve üçüncü teklifi veren Yılport Holding A.Ş.’ne çağrıda bulunulmasına,

- 510.000.000 (Beşyüzonmilyon) ABD Doları bedelle üçüncü teklifi veren Yılport Holding A.Ş.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının devredilmesine, Yılport Holding A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve Derince Limanının özelleştirilmesi ihalesinin iptal edilmesine

dair verilen kararın onaylanmasına,

2. Derince Limanının işletme hakkının devrine ilişkin her türlü işlemin, İhale Şartnamesi ve ekleri ile İşletme Hakkının Devrine İlişkin Sözleşme Taslağı çerçevesinde gerçekleştirilmesine ve bu karara ilişkin gereklerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.