29 Ağustos 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29103

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            : 7/8/2014

KARAR NO   : 2014/86

KONU             : Oyak İnşaat A.Ş.’deki % 25 SGK hissesinin özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 4/8/2014 tarih, 5345 sayılı yazısına istinaden,

1. Kurulumuzun 30/11/2010 tarih, 2010/101 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun OYAK İnşaat A.Ş. (Şirket) sermayesinde bulunan % 25 oranındaki iştirak hissesinin “satış” suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

SGK adına kayıtlı, Şirket sermayesinde bulunan hissenin 12.820.000.- (onikimilyonsekizyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ordu Yardımlaşma Kurumu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 12.810.000.- (onikimilyonsekizyüzonbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Ekon Endüstri İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ekon Endüstri İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2. Satış sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.