29 Ağustos 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29103

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            : 7/8/2014

KARAR NO   : 2014/84

KONU             : Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul/Maltepe/Cumhuriyet Mah.

                            Dragos mevkii 290 ada 48 parsel no.lu taşınmazın satışı.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 5/8/2014 tarih, 5357 sayılı yazısına istinaden;

1. Kurulumuzun 25/11/2013 tarih, 2013/181 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Dragos mevkii, 290 ada, 48 numaralı parselde bulunan 918,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

Hazine adına kayıtlı İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Dragos mevkii, 290 ada, 48 parsel numaralı taşınmazın 3.260.000.- (Üçmilyonikiyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.