29 Ağustos 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29103

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ ULUSAL TEKNİK ŞARTNAMELERE

UYGULANACAK GEÇİŞ SÜRESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2014-21)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Üçüncü bölümünde tanımlanan teknik şartnamelere uygulanacak geçiş süresinin ve bu süre boyunca geçerli olacak uygulamaların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında, “G” işareti iliştirilecek yapı malzemelerine dair teknik şartnameleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Geçiş süresi: İmalatçıların, yapı malzemelerini iptal edilen ulusal teknik şartnamelere veya yerine geçen ulusal teknik şartnamelere göre piyasaya arz edebilecekleri zaman aralığını,

c) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan özel veya kamu kuruluşunu,

ç) Yönetmelik: 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliği

ifade eder.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki tanımlar dışında, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelikte yer alan tanımlar bu Tebliğ için geçerlidir.

Geçiş süresi, yapı malzemelerinin değerlendirme işlemleri ve piyasaya arz edilme esasları

MADDE 5 – (1) Türk Standartları Enstitüsünce, Bakanlıkça görevlendirilen Ulusal Teknik Onay Kuruluşlarınca hazırlanan bir Ulusal Rehber Dokümanı kapsayan bir standart yayımlanması halinde bu standartlarca kapsanan yapı malzemesinin uygunluk değerlendirme faaliyetleri;

a) İptal edilen ulusal standardın geçiş süresi boyunca ya iptal edilen ulusal standarda ya da yerine geçen yeni ulusal standarda göre yapılabilir.

b) İptal edilen ulusal standardın geçiş süresi bitiminden itibaren, sadece yerine geçen yeni ulusal standarda göre yapılabilir.

(2) Türk Standartları Enstitüsünce, Bakanlıkça görevlendirilen Ulusal Teknik Onay Kuruluşlarınca hazırlanan bir Ulusal Rehber Dokümanı kapsayan bir standart yayımlanması halinde,

a) Kuruluş bu standardın yayım tarihi itibarıyla söz konusu Ulusal Rehber Dokümana dayanan bir Ulusal Teknik Onay başvurusu alamaz.

b) Söz konusu Ulusal Rehber Dokümana dayanarak hazırlanan mevcut Ulusal Teknik Onaylar ve bunlara dayanarak gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme işlemlerine dair belgeler ve raporlar geçiş süresi sonuna kadar geçerlidir.

(3) İptal edilen bir standart ile yerine gelen standart arasında kapsam, özellikler, deney metodları veya fabrika üretim kontrol sistemlerinde bir değişiklik olmaması durumunda geçiş süresi uygulanmaz.

(4) Geçiş süresinde, ilgili ulusal standardın Türk Standartları Enstitüsü tarafından iptal edilmiş olması, malzemenin tipi ve performansının değişmemesi kaydı ile,  bu yapı malzemesi ile ilgili mevcut belgelerin geçerliliğine ve devam eden belgelendirme faaliyetlerinin iptal edilen ulusal standarda göre yapılmasına engel teşkil etmez.

(5) Geçiş süresi bitiş tarihinden sonra, yapı malzemelerinin uygunluk değerlendirme faaliyetleri yeni ulusal standarda göre yapılır.

(6) Birinci ve  ikinci fıkralarına göre uygunluk değerlendirmesi işlemleri yapılmış yapı malzemeleri, imalatçının Yönetmelikte ve şartnamede verilmiş yükümlülükleri de yerine getirmesi şartıyla piyasaya arz edilebilir.

(7) Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça görevlendirilen bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu, görev kapsamında bulunan  ve iptal edilen bir standardın yerine geçen standart kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetlerine devam etmek istemesi halinde geçiş süresi başladıktan sonra 6 ay içerisinde yeni standart kapsamındaki uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin prosedürleri ile Bakanlığa başvurur. Bakanlık ilgili standardı inceleyerek uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yapacakları değerlendirmeleri eşdeğer bir yöntemle gerçekleştirmelerini sağlayacak hususları belirler ve prosedüre işlenmesini sağlar. Bu başvurunun Bakanlıkça değerlendirilmesine müteakip yeterli görülen kuruluş yeniden görevlendirilir. Bu maddenin üçüncü fıkrasındaki durumlarda yeniden görevlendirme gerekmez.

(8) İptal edilen bir ulusal standart için geçiş süresinde Bakanlığa yapılan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu başvurusu kabul edilmez.

(9) Geçiş süresi bir Ulusal standardın Türk Standartları Enstitüsünce kabul tarihinden itibaren 18 aydır. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde ilgili ulusal standartlar için bu süre değiştirilebilir. Süresi değiştirilen standartlara ilişkin liste Bakanlıkça bu Tebliğe ek olarak yayımlanır. Ulusal bir şartnamenin geçiş süresi bitiş tarihinden sonra ilgili standart kapsamında Yönetmelik gereği düzenlenen her türlü belge ve onay geçersizdir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.