29 Ağustos 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29103

YÖNETMELİK

Hakkari Üniversitesinden:

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hakkari Üniversitesinin lisans ve ön lisans programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hakkari Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim, öğretim ve sınavları ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Her sınıf için ilgili bölüm/program öğretim elemanları arasından, bölüm başkanı/program koordinatörünün önerisi ile fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarını,

c) Dış İlişkiler Ofisi: Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü, Akademik Değişim Koordinatörlüğü ve Projeler Koordinatörlüğünden oluşan Rektörlüğe bağlı birimi,

ç) Fakülte: Hakkari Üniversitesine bağlı fakülteleri,

d) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulu, yüksekokullarda yüksekokul kurulu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

e) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

f) İş yükü: Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre bir programda öğrenim gören öğrencinin haftalık faaliyet saatini,

g) Meslek yüksekokulu: Hakkari Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

ğ) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Hakkari Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

h) Rektör: Hakkari Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Hakkari Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Hakkari Üniversitesini,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: Hakkari Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

k) Yüksekokul: Hakkari Üniversitesine bağlı yüksekokulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim ve öğretime başlama tarihi

MADDE 5 – (1) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili birimlerden görüş alınarak mayıs ayı son iş gününe kadar hazırlanan program ve akademik takvim, dekanlıklar ve yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüklerince her eğitim-öğretim yılının başlamasından en geç mayıs ayının son iş gününe kadar ilan edilir.

Öğrenim süresi

MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim ve öğretim; sınıf geçme ve yarıyıl esasına göre eğitim ve öğretim yapacağı Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen birimler dışında, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak, ilgili kurullar bir dersin iki yarıyıl okutulmasına karar verebilir. Bir eğitim ve öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl, en az on dört haftadır. Bu süre, ilgili birimin teklifi ve Senatonun kararıyla arttırılabilir. Resmi tatiller ile yarıyıl ve yılsonu sınavları bu süreye dâhil değildir; hafta sonlarında sınavlar yapılabilir.

(2) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi dört yarıyıldır. Meslek yüksekokullarında, programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

(3) Fakülteler ve yüksekokullarda eğitim-öğretim süresi sekiz yarıyıldır. Bu birimlerin programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki iki yarıyıllık yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerin dışındadır.

(5) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan ön lisans programlarını azami sekiz yarıyıl, lisans programlarını azami on dört yarıyıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami on sekiz yarıyıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(6) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(7) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz. Yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceği için kaydı dondurulan öğrencilerin bu sürelerinin öğrenim süresinden sayılmaması, yurt dışına giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport kayıtlarını ilgili birimlere ibraz etmelerine bağlıdır.

Kayıt işlemleri

MADDE 7 – (1) Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için, ön lisans veya lisans öğrenimi ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) ilgili programa yerleştirilmiş olmak ve kontenjan dâhilinde öğrenci kabul eden başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer bir programında kayıtlı olmamak şarttır. Ancak Güzel Sanatlar Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel şartlar, ilgili kurulun görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir.

(2) Bizzat başvuru istenen durumlarda, belgelenebilir mazereti ilgili birimce kabul edilen adaylar, kayıtlarını kanuni temsilcisi veya belirlediği vekili aracılığı ile yaptırabilir.

(3) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye Rektörlük tarafından öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisini almak için, gazeteye verilecek kayıp ilanı ile birlikte gerekli işlemlerin tamamlanması gerekir. Öğrenciliğin sona ermesiyle birlikte kimlik kartının ilgili birime teslim edilmesi zorunludur.

(4) Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(5) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca, öğrenim katkı payını zamanında ödemeyenlerin kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi, öğrencilerin bağlı olduğu birimlerin yönetim kurullarınca karara bağlanır.

(6) Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt için yanlış beyanda bulunan, sahte ve tahrif edilmiş belge kullanan veya Üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(7) Öğrenciler kayıt sırasında, kendileriyle her türlü haberleşmenin sağlanacağı açık adreslerini ve sonradan meydana gelebilecek değişikliklerini, Öğrenci Bilgi Sisteminde güncellemeleri veya ilgili öğrenci işlerine bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca;

a) Her türlü tebligat, öğrencinin beyan ettiği adrese yazılı olarak yapılmak, e mail yoluyla bilgilendirmek veya ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

b) Adresini veya adres değişikliğini bildirmeyen veya eksik ya da yanlış bildiren öğrencilere yapılan her türlü tebligat, kendilerine yapılmış sayılır.

(8) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Senato tarafından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde gösterilen süre içerisinde yapılır. Öğrenciler, bu süre içerisinde katkı payını/ikinci öğretim ücretini ödeyerek öğrenci otomasyon programında o yarıyılda/yılda alabileceği dersleri seçer. Birinci ve ikinci yarıyıl öğrencileri kayıtlı oldukları programdaki zorunlu ders ve bölüm içi-bölüm dışı seçmeli dersleri alarak 30 AKTS’yi tamamlamakla yükümlüdürler. Öğrenci, yarıyıl başında öncelikle başarısız olduğu dersleri almak zorundadır. Ön lisans ve lisans programlarındaki dersler zorunlu ve bölüm içi-bölüm dışı seçmeli derslerden oluşur. Öğrenci seçmeli dersi, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi, ders programının çakışmaması kaydıyla aynı yarıyıldaki başka programların seçmeli veya zorunlu dersleri arasından da seçebilir.

(2) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders seçim işlemini akademik danışmanlarının yardımıyla otomasyon programı üzerinden yapan öğrenciler, danışmanlarının onayından sonra ders kayıt fişini imzalayıp danışmanına teslim etmek zorundadır. Akademik danışman kendisine teslim edilen bu belgeleri onayladıktan sonra ilgili idareye teslim eder.

(3) Belirtilen sürelerde katkı payını/ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kaydını yaptıramayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, mazeretli olarak geçen süresinin devamsızlıktan sayılması şartıyla, ders kayıtlarının yenilenmesine, ilgili yönetim kurulunun önerisiyle Senato karar verir.

(4) Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, her öğretim yılında ilgili mevzuatla belirlenen miktarda katkı payı veya öğrenim ücretini 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı maddeleri hükümlerince her yarıyıl öderler. Katkı payı veya öğrenim ücretini süresi içerisinde ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz ve yenilenmez. Kaydın silinmesi halinde, alınan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

Kayıt dondurma ve izinli sayılma

MADDE 10 – (1) İlgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrenciye her defasında bir yarıyıl veya bir öğretim yılı süreyle izin verilebilir. Bu izin, toplam öğrencilik süresinde dört yarıyılı geçemez, bu şekilde izin alan öğrenci, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. İzni biten öğrenci, yarıyıl başından itibaren öğrenciliğine devam eder. En az iki yarıyıl süre ile kayıt donduran öğrencilerden kayıtlarını dondurdukları o yıl için katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payı varsa bu miktar sonraki döneme mahsup edilir.

(2) Kayıt yenileme ve sınavlara girme şartlarından birini, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getirmeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre 2547 sayılı Kanundaki azami öğrenim süresinden sayılmaz. Ancak bu tür durumlarda izinler ile ilgili başvuruların yarıyılın başlangıcından itibaren on beş gün içinde yapılması gerekir.

(3) Eğitim-Öğretim devam ederken geçerli bir mazeretin ortaya çıkması durumunda talep edilmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla kayıt dondurulabilir.

Öğretim programları ve uygulama

MADDE 11 – (1) Öğretim programı; fakültelerin/yüksekokulların niteliklerine göre teorik dersler ve/veya uygulamalar, seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışmaları, arazi uygulaması, staj ve diğer etkinliklerden oluşur. Öğretim programlarının özelliklerine göre staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar, Dış İlişkiler Ofisi görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir. İlgili birimlerde; teorik ve uygulamalı zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer, staj, uygulama, klinik, atölye ve laboratuvar çalışmaları ve benzeri etkinlikler yer alabilir. Derslerde hangi uygulama ve öğretim programının uygulanacağı, bunların not geçme sistemine hangi oranda katkısı olacağı eğitim-öğretim başlamadan ilgili bölüm ve anabilim dalı tarafından duyurulur.

(2) Eğitim-Öğretim programları, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak en geç mayıs ayı içinde Rektörlüğe sunulur ve Dış İlişkiler Ofisi görüşü alınarak Senatonun onayı ile kesinleşir. Bir sonraki akademik yıla ait program değişiklikleri de aynı yolla belirlenir.

(3) Eğitim programlarında yer alacak zorunlu teorik ve uygulamalı derslerin yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim dalının önerisiyle ilgili kurullarca düzenlenir ve Dış İlişkiler Ofisi görüşü alınarak Senatonun onayına sunulur. Seçmeli dersler bölüm/anabilim dalının önerisi, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayıyla açılır veya kaldırılır. Eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında ilgili kurullarca düzenlenerek ilan edilir.

(4) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil bütün öğrenciler için ortak zorunlu derslerdir. Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersleri isteğe bağlı olup, öğrenciler bu iki dersten birini seçebilirler.

(5) Birimlerin öğretim planlarına göre hazırlanan ders programları her eğitim ve öğretim yarıyılı/yılı başlamadan en geç bir ay önce öğrencilere ilgili birimlerin internet sitesinde ve birimlerin duyuru panolarında duyurulur.

(6) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün olarak birinci ve ikinci öğretim yapılır. Ancak ilgili kurulların gerekçeli önerileri, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açık, dışarıdan, uzaktan ve yaygın eğitim de yapılabilir.

(7) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Ancak, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yabancı dilde öğretim yapılması uygun görülen programlarda eğitim-öğretim, ilgili yabancı dilde yapılır.

(8) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılmayan fakat zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda, eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde bazı dersler yabancı dilde okutulur.

Akademik danışmanlık

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin; eğitim ve öğretimle, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarının önerisi ve birim yönetim kurullarının kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanlar, sorumluluklarına verilen öğrencilerin kayıt yenileme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemleri yanında diğer sorunlarının çözümüne de yardımcı olur. Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle görevinde bulunamayacak olan danışman, bu durumu bir yazı ile bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm başkanlığı, mazereti kabul edilen danışman yerine geçici olarak bir öğretim elemanını görevlendirir ve bunu ilgili birimlere ve öğrencilere duyurur.

Ön koşul ve ön koşullu dersler

MADDE 13 – (1) Bir derse kaydolmak için bazı ders veya derslerden başarılı olma şartı aranabilir. Bir derse kaydolunması için başarılmış olması koşulu aranan derse ön koşul dersi, kaydolunması bir önceki yarıyıl ve yıllarda yer alan ön koşul dersler ile uygulamaların başarılmasına bağlı olan derse de ön koşullu ders denir. Bu durumlarda ön koşul dersi ile buna dayanan ön koşullu dersin her yarıyıl açılması veya ön koşullu ders yıllık ise her yıl açılması zorunludur. Ön koşul ve ön koşullu derslerle ilgili esaslar ilgili kurulun kararı ve Dış İlişkiler Ofisinin önerisi alınarak Senatonun onayıyla belirlenir. Ön koşul veya ön koşullu dersler eğitim ve öğretim programlarında gösterilir.

(2) Laboratuvar, proje ve uygulamalı dersler gruplar halinde yürütülebilir. Bu derslerin, gruplara ayrılma nedenleri ilgili bölümün önerisi ile birim yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

(3) Birim kurullarının kararıyla öğrencilere, mezun olabilmeleri için zorunlu tez, bitirme ödevi veya mezuniyet çalışması yaptırılabilir. Bu çalışmaların nasıl yapılacağı ile ilgili esaslar ilgili birim kurullarınca düzenlenir.

Yaz öğretimi

MADDE 14 – (1) Üniversitenin eğitim ve öğretim imkânlarının yaz aylarında da değerlendirilmesine, öğrencilerin yarıyıllarda alarak başarısız oldukları ve/veya alamadıkları veya notunu yükseltmek istedikleri dersleri ve üst yarıyılların derslerini almalarına imkân sağlamak amacıyla; ilgili bölümün önerisi, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretiminde eğitim ve öğretim Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Derslerden muafiyet

MADDE 15 – (1) Ders muafiyeti, daha önce devam edilen aynı düzeydeki herhangi bir diploma programında başarılı olunan eşdeğer dersler için talep edilebilir. Ancak muafiyet talebinin öğrenci tarafından ilk kaydını takip eden on beş gün içinde yapılması gerekir. Muafiyet talepleri, ilgili anabilim dalı/program/bölüm görüşü alınarak birimde oluşturulacak muafiyet komisyonunun önerisi ve birim yönetim kurulunun onayı ile değerlendirilir ve sonuç öğrenciye on beş gün içinde yazılı olarak bildirilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz. Muafiyeti kabul edilen dersler ortalamaya ve AKTS hesabına dâhil edilir.

(3) Senatoca belirlenen derslerden muaf olmak için, ilgili dönem başlarında açılacak muafiyet sınavlarında başarılı olmak gerekir.

(4) Öğrenci ilgili yarıyılda 20 AKTS ve üzerinde muaf olduğu takdirde ilgili komisyon tarafından değerlendirilir ve ilgili yönetim kurulu tarafından öğrencinin üst sınıfa intibakı sağlanır. Üst sınıfa intibakı sağlanan öğrenci öncelikle ilgili dönemdeki AKTS’lerini tamamlar.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 16 – (1) İlgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfının öğretim ve sınav esasları Senatoca belirlenir.

Yabancı dil yeterlik sınavı

MADDE 17 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıtlı olan öğrencilerden isteyenler yabancı dil yeterlik sınavına girebilirler. Öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce ilgili bölüm veya anabilim dalı tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik sınavı ile belirlenir. Yeterlik sınavında başarı notu 100 tam puan üzerinden 70’tir. Başarılı olanlar yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulur. Başarısız olanlar ve müracaat etmeyenler hazırlık sınıfına devam eder.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfından muafiyet ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ders alma

MADDE 18 – (1) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Öğrenci, yarıyıl/yılbaşında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsızlıktan kaldığı veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl derslerinden alır. Ancak öğrenci alt sınıflardan başarısız olduğu dersleri dikkate alarak, bulunduğu yarıyıldan alacağı derslerin sayısına haftada 40 AKTS’yi geçmemek şartı ile danışmanının da görüşünü alarak kendisi karar verir.

b) Öğrenci, danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olma ve genel ağırlıklı not ortalaması en az 3.00 olması şartı ve 40 AKTS’yi aşmamak kaydıyla bir üst yarıyıl/yıldan ders alabilir.

c) Öğrenci daha önce alıp başarılı olduğu ders/dersleri not yükseltmek için tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

ç) Kayıt dondurma ve uzaklaştırma nedeniyle dönem kaybeden veya ders kaydı yaptırmayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıl/yıldan devam ederler, bir üst yarıyıl/yıldan ders alamazlar.

d) Programın kapatılması veya herhangi bir dersin programdan kaldırılması durumunda; programdan kaldırılmış olan dersten başarısız olan öğrenciye/öğrencilere başka programlardan AKTS değeri aynı olmak koşuluyla, eşdeğer veya yakın içerikli bir ders verilir. Eşdeğer bir ders yoksa, devam zorunluluğu olması koşuluyla, öğrenciye alternatif bir ders verilir.

e) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için normal ve ikinci öğretim birleştirilerek ders yapılan programlar dışında normal öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretimden ilgili dersleri öncelikle kendi programlarından tamamlamak şartıyla ders alabilirler.

f) Öğrenciler ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun gördüğü hallerde başka fakülte ve bölümlerdeki dersleri alabilirler.

(2) Bir programdaki toplam AKTS miktarı, ortak zorunlu dersler dahil, iki yıllık programlarda 120 AKTS’den az 140 AKTS’den fazla, dört yıllık programlarda 240 AKTS’den az 280 AKTS’den fazla olamaz.

Derse devam ve yoklamalar

MADDE 19 – (1) Öğrenciler; derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde ise % 80’dir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenciler dönem sonu ve bütünleme sınavlarına giremez. Öğrencilerin devam durumları, ders sorumlularınca izlenir ve devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, dönem sonu sınavından önce ilan edilir.

(2) Alttan alınan derslerde devam şartı yerine getirilmişse yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam koşulu aranır. Öğrenciler başarısız oldukları ders veya dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır. Başarısız olunup alttan alınan seçmeli dersler yeniden devam şartını yerine getirmek koşuluyla o dersin alternatifi olan başka bir seçmeli dersle değiştirilebilir.

(3) Türkiye Cumhuriyeti’ni veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile derslerden ve ara sınavlardan izinli sayılır. Giremedikleri ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir. Ara sınavlar haricinde hiçbir sınav için mazeret geçerli değildir.

(4) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.

(5) Mazeretleri birim yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun onayıyla kabul edilen öğrencilere, devam şartını yerine getirmeleri kaydıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Ara sınavlara denk gelen günlerde alınacak sağlık raporlarının ibraz edilmesi ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile Senatonun onayıyla öğrenciye ara sınav hakkı tanınır. Ancak bu durum hiçbir suretle dönem sonu sınavına uygulanamaz.

İlişik kesme

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Öğrencilerin Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi kendi ayrılma talepleri üzerine de olabilir. Bu takdirde öğrencilerin kayıtlı bulundukları birimlere yazılı olarak talepte bulunmaları yeterlidir.

(3) İlişiği kesilen öğrencilere, daha önce kayıtlı bulundukları birimin öğrenci bürosuna dilekçe ile başvurmaları halinde, durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

(4) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya içeriği, geçiş yaptığı yükseköğretim kurumunun yazısı üzerine ilgili birime gönderilir. Gönderilen belgelerin tümünün birer fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

(5) Öğrencinin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin anlaşılması durumunda Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(6) Öğrencinin sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kuruluşlardan alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi ve raporunun ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilmesiyle ilişiği kesilir.

Sınavlar

MADDE 21 – (1) Sınavlar: Ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı, yabancı dil yeterlik sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili kurullar karar verir.

(2) Öğrenciler, öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurarak, ilân edilen gün, saat ve yerde sınava girmek zorundadırlar. Gerekli görülen hallerde cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(3) Sınav sonuçları, ilgili dersin sınav tarihinden itibaren en geç on gün içinde ilgili öğretim elemanınca otomasyona girilir ve ilan edilir. Sınav evrakı, ilgili dönem sınavlarının bitiminden itibaren on beş gün içinde dersi veren öğretim elemanı tarafından imza karşılığında ilgili bölüm/anabilim dalı başkanına, bölüm/anabilim dalı başkanı tarafından da imza karşılığında ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir.

(4) Sınav evraklarına ilişkin belge ve tutanaklar dekanlık veya müdürlüklerce en az iki yıl süreyle saklanır.

a) Ara sınav: Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce dekanlık veya müdürlüklerce tespit ve ilân edilir. Yıllık program uygulanan fakülte ve yüksekokullarda ilgili kurul kararı ile tek ara sınav yapılabilir. Bir yarıyıl/yıl programında yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin ara sınavı yapılır. Tekrara kalınan derslerin ara sınavları bu sayıya dâhil değildir.

b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yılsonunda yapılır. Genel sınava, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilebileceğine ve bunların birbiriyle bağlantılı olduğuna, öğrenciye mezuniyet tezi veya çalışması yaptırılması halinde bunların değerlendirme esaslarına ilgili yönetim kurulları karar verir.

c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin genel sınavının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava genel sınava girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler girebilir.

ç) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde fakülte ve yüksekokullarca açılacak tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmadan harfli sistemde en az CC (yüzlük sistemde 60, dörtlük sistemde 2.00) ise öğrenci başarılı sayılır.

d) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, dekanlık veya yüksekokul müdürlüğünce tespit ve ilân edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

e) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmayan programlar için ilgili yabancı dil ve Temel Bilgi Teknolojileri derslerinden eğitim-öğretim yılı başında bir sınav açılır. Bu sınavlarda 100 üzerinden 60 alan öğrenciler bu derslerden muaf olur.

f) Yabancı dil yeterlik sınavı: Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıtlı olan öğrenciler için eğitim-öğretim yılı başında yabancı dil yeterlik sınavı açılır. Öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri, ilgili birim veya anabilim dalı tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik sınavı ile belirlenir. Yeterlik sınavında başarı notu 100 tam puan üzerinden 70’tir. Başarılı olanlar yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulur. Başarısız olanlar ve müracaat etmeyenler hazırlık sınıfına devam eder. Bu sınavın esasları Senatoca belirlenir.

Sınav düzeni

MADDE 22 – (1) Sınavlar birim yönetimleri tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarınca yapılır. Sınavın yürütülmesinden dersi okutan öğretim elemanı ve görevli gözetmenler birlikte sorumludur. Görevliler ilgili birimlerce en az bir hafta önce tayin edilir.

(2) Sınavı yapan öğretim elemanı, sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren on gün içerisinde otomasyona girer ve ilan eder. Sınav evrakı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde fakültelerde bölüm başkanlıklarına, yüksekokullarda varsa bölüm başkanlıklarına yoksa okul yönetimine en az iki yıl süreyle saklanmak üzere teslim edilir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 23 – (1) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilemez. Öğrenciler maddi hata konusunda, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içerisinde dekanlığa ve yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne veya bölüm/program başkanlığına yazılı olarak başvurabilirler. İlgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi on iş günü içerisinde tamamlanır. İnceleme sonucunda maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili bölüm/program başkanlığının da görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzeltilir ve sonuç ilan edilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine işlenir ve kendisine bildirilir.

(2) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı notları ile ilgili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olduğunun öğretim elemanı tarafından fark edilmesi durumunda ise; ilgili öğretim elemanı bağlı bulunduğu bölüm/program başkanına başvurarak not düzeltme talebinde bulunur. Bu talep, ilgili bölüm/program başkanlığınca değerlendirilir. Eğer varsa not değişikliği veya düzeltmeler yönetim kurulunda görüşülüp karara bağlanır. Yönetim kurulu kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Gerekli değişiklik Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Mazeretler

MADDE 24 – (1) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmak zorundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(2) Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversite sağlık kurumlarından veya resmî yataklı ya da resmî hasta kabul yetkisi olan yataklı özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış olması gerekir.

b) 2547 sayılı Kanun uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmiş olması.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olmak kaydı ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Birinci derece yakınlarının ölümü veya bunların ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi ve bunun ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi.

d) Öğrencinin öğrenimine devam etmesini engelleyen ekonomik nedenlerin ortaya çıkması.

e) Öğrencinin tutuklu olması.

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeni ile askere alınması.

g) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

(3) Başarısız dersi olan veya disiplin cezası alan öğrenciler Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci temsilciliklerine, kulüplere, spor kurullarına ve benzeri yerlere başkan, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olamaz ve Üniversite burslarından yararlanamaz.

Mazeretlerle ilgili yapılacak işlemler

MADDE 25 – (1) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) Mazeret süreleri kayıt dondurma işlemini gerektirmeyecek öğrencilere; giremedikleri sınavlar için, istemeleri halinde bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinde belirtilen kapsam ve koşullarda mazeret sınav hakkı verilir.

b) Haklı ve geçerli nedenlerle mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulur.

c) Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında, sağlık raporu dâhil, mazeretli geçen süre dikkate alınmaz.

ç) Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremez, girenlerin sınavı geçersiz sayılır.

Başarı notunun tespiti

MADDE 26 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, laboratuvar ve diğer uygulamalı çalışmalar ile ara sınav ve yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav, genel sınav ve bütünleme sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfır olarak kabul edilir.

(2) Ham başarı puanı; bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirerek dönem sonu sınavına giren öğrenciler için, ara sınavın %40’ı ile genel/bütünleme sınavının %60’ı toplanarak hesaplanır. Genel/bütünleme sınav notunun hesaplanması için genel/bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 40 alınması zorunludur. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 40 puan alamayan öğrencilerin, ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz ve bu öğrenciler FF harf notu ile değerlendirilir. Bir dersten veya uygulamadan başarılı sayılmak için öğrencinin yarıyıl sonu değerlendirme notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

(3) Sınavlarda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran öğrenciye, o sınav için sıfır verilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması

MADDE 27 – (1) Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalamaları şunlardır:

a) Ağırlıklı not: Bir dersin AKTS değeri ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

b) Dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması: Öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin AKTS toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir.

c) Genel ağırlıklı not ortalaması: Öğrencinin bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin AKTS toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son notlar dikkate alınır.

ç) Mezuniyet ağırlıklı not ortalaması: Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibariyle genel ağırlıklı not ortalamasıdır.

(2) GNO’ sunu yükseltmek isteyen öğrenciler daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak bu durumda, öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları şarttır. Başarılı dersin tekrarında devam şartı aranmaz. GNO hesabında, tekrarlanan derste alınan en son not geçerlidir. Not yükseltmek için yeniden alınan bu derslerde öğrenciler dersi ilk kez alıyormuş gibi işlem görür.

Bitirme ödevi, bitirme tezi, bitirme projesi ve staj

MADDE 28 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının gerektirdiği bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi veya stajı yapmak zorundadır.

(2) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar ilgili kurulların teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

Kredi hesabı

MADDE 29 – (1) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kredi değerleri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanır:

a) Bir dersin yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. Bir dersin değerlendirilmesinde; öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama, proje, yarıyıl/yılsonu sınavı ve diğer çalışmaların başarı notuna katkı oranları dikkate alınır.

b) Başarı notu; yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notlarından hesaplanır. Yarıyıl/yılsonu sınavının başarı notuna katkısı birimler tarafından en az %50 en çok %60 olacak şekilde belirlenir. Ancak, bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme ödevi, staj, saha çalışması, laboratuvar dersleri ve benzeri tez, proje çalışması veya sunumdan ibaret olan derslerde başarı notunun ne şekilde hesaplanacağı birim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

c) Öğretim elemanı, yarıyıl/yıl içi değerlendirmesini oluşturacak çalışmaların başarı notuna katkılarını belirler. Yarıyıl/yıl içi değerlendirmesinde belirlenmiş ara sınavların başarı notuna toplam katkısı en az %40 en fazla %50’dir.

ç) Yarıyıl/yılsonu ve/veya bütünleme sınavına girmeyen öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

d) Bir dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre; aşağıdaki şekilde harfli başarı notu ve başarı katsayısına dönüştürülür:

1) Başarı değerlemesi harfli başarı notu başarı katsayısı

                                                          HÜ Harf                  4’lük Sistem                    Rakam                         AKTS Harf

Anlamı                                               Notu                        Karşılıkları                       Karşılığı                       Notu

Mükemmel                                        AA                          4,00                                 100-88                         A

Çok İyi                                              BA                          3,50                                 81-87                           B

İyi                                                      BB                           3,00                                 80-74                           C

Orta                                                   CB                           2,50                                 73-67                           D

Yeterli                                                CC                           2,00                                 66-60                           D

Koşullu Başarılı                                 DC                          1,50                                 59-51                           E

Koşullu Başarılı                                 DD                          1,00                                 50-46                           E

Başarısız                                            FD                           0,50                                 45-39                           FX

Başarısız                                            FF                           0,00                                 38-00                           F

Yarıyıl/yılsonu sınavına

girmedi (başarısız)                             FG                           0,00                                                                    

Devamsız (başarısız)                         DZ                           0,00                                                                    

Mazeretli                                            MZ                          --                                                                        

Muaf (başarılı)                                   M                            0,00                                                                    

Yetersiz (başarısız)                            U                             0,00                                                                    

Tamamlanmamış/Eksik                      E                              --                                                                        

Çekildi                                               W                            --                                                                        

(2) Öğrencinin başarı durumuna ilişkin yukarıda belirtilen harfli başarı notlarına ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir.

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC ve M notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için ilgili yıla ait not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersler tekrar edilir.

b) FD, FF, FG, DZ ve U başarısız harf notlarıdır.

c) MZ ve E henüz başarı durumu netleşmemiş harf notlarıdır.

ç) FG: Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınavına girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci o dersten başarısız sayılır. Bu başarı derecesi, öğrencinin öğrenim süresince tamamlamakla yükümlü olduğu toplam kredi ve genel ağırlıklı not ortalaması (GANO)/yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) hesabında; ilgili dersin başarı katsayısı 0,00 alınarak GANO/YANO hesabına dersin kredisi katılmak suretiyle FF notu gibi işleme alınır.

d) DZ: Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş, devamsızlık nedeniyle o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Bu not, bu fıkranın (ç) bendindeki gibi FF notu olarak işleme alınır.

e) MZ: Yarıyıl/yılsonu sınavlarına girmeye hak kazandığı halde, bu Yönetmelikte belirtilen nedenlerle yarıyıl/yılsonu sınavlarına giremeyen ve birim yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilerin sınavlarına giremedikleri dersler için verilir. Bu durumdaki öğrencinin başarı durumu belli olmadığından bu not, bu aşamada toplam kredi ve GANO/YANO hesabına katılmaz. Bu not, daha sonra yapılacak mazeret sınavı sonucu alınacak harf notuyla değiştirilir.

f) M: Bu not, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

1) Öğrencilerin başka birimlerden transfer etmiş olduğu, birim yönetim kurulunca başarılı kabul edilen derslere verilir. Bu tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır ve GANO/YANO hesabına katılır.

2) Muafiyet sınavı sonucu başarılı olunmuş muaf olunan derslere verilir.

g) U: M notunun verilebildiği derslere uygulanabilir ve başarısız olarak değerlendirilir.

ğ) E: Bu harf notunun uygulanabileceği dersler bölüm kurulunun önerisiyle birim kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu karar Senatonun onayı ile kesinleşir. Hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı yarıyıl/yıl içinde derse ilişkin gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere bu ders için, dersin öğretim elemanı tarafından verilir. Bu not, bu aşamada toplam kredi ve GANO/YANO hesabına katılmaz. Ancak, öğrencinin not döküm belgesinde gösterilir. Bu notu almış bir öğrencinin, notların öğrenci işleri bürosuna son teslim tarihinden itibaren on beş iş günü içinde eksiklerini tamamlaması ve bir not alması gerekir. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu FF notuna dönüşür.

h) Öğretim programında gerekli dersleri almış öğrencilerin; gün ve saatinin programındaki dersleriyle çakışmaması koşuluyla, öğretim programı dışı aldığı derslerin başarı değerlendirmesinde M ve U harfli başarı notları kullanılmaz.

ı) W: Öğrencinin, dönem başında kayıt olduğu ancak akademik takvimde belirtilen dersten çekilme döneminde bıraktığı dersler için kullanılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatay ve Dikey Geçişler, Mezuniyet Derecesi ve Diplomalar

Yatay geçişler

MADDE 30 – (1) Üniversiteye bağlı öğretim programlarına, gerek Üniversiteye bağlı öğretim programlarından, gerekse başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Yatay geçiş kontenjanları; birim yönetim kurullarınca belirlenerek, mayıs ayı sonuna kadar ilan edilmek üzere Rektörlüğe bildirilir.

(3) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara yatay geçiş yapılabilmesi için öğrencinin yabancı dilde eğitim-öğretim yapan bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görüyor olması ya da yabancı dil muafiyet koşullarını yerine getirmiş olduğunu belgelendirmesi gerekir.

(4) Üniversiteye bağlı birim ve bölümler arası yatay geçiş esasları Senato tarafından ayrıca düzenlenir.

Dikey geçişler

MADDE 31 – (1) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olan meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programına kabulleri ve intibakları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara dikey geçişi kabul edilen öğrencilerden yabancı dil yeterlik sınavına girmeyen veya girip de başaramayan öğrenciler, iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık öğretimi programına katılırlar. İki yarıyıllık hazırlık eğitimi sonunda yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan veya yabancı diller yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler en fazla iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam edebilir. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrenciler başarılı oluncaya dek kendi imkânlarıyla yabancı dil bilgilerini geliştirerek hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getirmeleri ya da yabancı diller tarafından açılan muafiyet sınavında başarılı olmaları durumunda esas programa başlarlar. İki yarıyıllık hazırlık eğitimi sonunda yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan veya yabancı diller muafiyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, eğer isterlerse 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilirler.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere hazırlık sınıfını başarmaları için kullandıkları ek süre, azami eğitim öğretim süresinden sayılır.

Birim içi geçişler

MADDE 32 – (1) Üniversiteye bağlı herhangi bir birimde, aynı puan türünden öğrenci alan program veya bölümler arasında geçişler yapılabilir. Bu geçişlerle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Mezuniyet derecesi

MADDE 33 – (1) Mezuniyet derecesi, derslerin AKTS değerleri ile başarı notları çarpımları toplamının toplam AKTS’ye bölünmesiyle bulunur. Muaf olunan dersler ortalamaya dahil edilir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programdaki zorunlu dersleri ve almış olduğu bütün seçmeli dersleri başarması gerekir. Bu koşul, intibak programı öğrencileri için de geçerlidir.

(2) Lisans öğrenimlerini en çok sekiz yarıyılda, fakültelerin on dönemlik bölümleri için on dönemde tamamlayan öğrencilerden genel not ortalaması 100 tam puan üzerinden 81-87 arasında olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 88-100 arasında notu olanlar yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir. Bu durumlarını belirten özel bir belge kendilerine diplomaları ile birlikte verilir.

(3) Yarıyıl onur listesi veya yüksek onur listesinde yer alabilmesi için öğrencinin;

a) Disiplin cezası almamış olması,

b) O dönem veya yıl içerisinde en az alması gereken ders kredisini tamamlamış ve aldığı tüm dersleri başarmış olması,

gerekir.

(4) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için izlemekte olduğu programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

Diploma ve diploma ekleri

MADDE 34 – (1) Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın tamamlanmasını takip eden sınav dönemi sonundan itibaren iki yıl içinde diplomaları verilir.

(2) Mezun olan öğrencilere, eğitim-öğretim programlarında almış oldukları bütün dersleri, uygulamaları ve bunların ders saatlerini; aldıkları proje, laboratuvar, bitirme ödevi, seminer, bitirme tezi ve zorunlu staj gibi çalışmaları, başarı notları ve varsa yarıyıl/yıl onur derecelerini de birlikte belirten bir not belgesi verilir.

(3) Fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları tarafından verilecek diplomalar; ön lisans ve lisans düzeylerinde her düzey için farklı şekilde düzenlenir ve Senato tarafından kabul edilen bir örneğe veya örneklere göre bastırılır.

(4) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan birimlerde diplomalar hem Türkçe hem de ilgili yabancı dilde hazırlanır.

(5) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, gerektiğinde öğrencilere geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir. Mezuniyet tarihi, son sınav döneminin bitim tarihidir.

(6) Diplomaların ön yüzünde:

a) Öğrencinin adı ve soyadı,

b) Diploma numarası,

c) Lisans ve ön lisans düzeyinde başardığı programın adı, bölümü/anabilim dalı, varsa programın kazandırdığı mesleki unvan,

ç) Mezuniyet tarihi,

d) Fakültelerde Rektörün ve dekanın; yüksekokullarda Rektör ve yüksekokul müdürünün, meslek yüksekokullarında Rektör ve meslek yüksekokulu müdürünün imzaları

bulunur.

(7) Diplomanın arka yüzünde:

a) Öğrencinin adı ve soyadı,

b) T.C. kimlik numarası,

c) Doğum yeri ve tarihi,

ç) Babasının ve annesinin adı,

d) Öğrenci numarası,

e) Düzenleme tarihi,

f) Kayıt tarihi,

bilgileri yer alır.

(8) Diplomalara mezuniyet derecesi yazılmaz ve fotoğraf yapıştırılmaz. Diplomalar Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir veya güvenlik hologramı yapıştırılır.

(9) Diplomanın kaybı halinde, ikinci defa düzenlenebilir. Tekrarı halinde kaçıncı defa verildiği belirtilmek kaydıyla yeniden düzenlenebilir.

Ön lisans diploması verilmesi ve meslek yüksekokuluna intibak

MADDE 35 – (1) Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan ve ilk iki yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde ön lisans diploması verilir.

(2) Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin başvurmaları halinde meslek yüksekokullarına intibakları; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(3) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden öğrenciler ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara ön lisans diploması verilmez.

(4) Ön lisans diplomasını alarak lisans programından ilişiği kesilenler, kendilerine tanınacak kanuni bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, bu öğrencilerin ön lisans diplomalarını iade etmeleri gerekir.

(5) Ön lisans diploması alanların Üniversiteyle ilişiği kesilmiş sayılır.

Sertifika programları

MADDE 36 – (1) Birimler uygun gördükleri alanlarda sertifika programı önerebilir. Sertifika programlarının esasları Senato tarafından belirlenir.

(2) Üniversite bölümlerine kayıtlı bulunan öğrencilere yönelik olarak açılan sertifika programlarına kabul şartlarının programı yürütecek olan bölüm tarafından belirlenmesi ve ağırlıklı genel not ortalamasının en az 100 puan üzerinden 60 olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Çift anadal programları

MADDE 38 – (1) Çift anadal programları; farklı fakültelerdeki lisans programları veya farklı dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasında yürütülebilir. Hangi bilim alanlarının çift anadal programı oluşturmak üzere eşleşebileceği ve ikinci lisans programlarının ders uygulama içerikleri, programları yürüten birimlerin ve ilgili kurulların önerisi üzerine senato tarafından belirlenir.

(2) Çift anadal programı ayrı bir lisans programı anlamı taşır.

Yan dal programları

MADDE 39 – (1) Üniversitede; lisans öğrenimini üstün başarıyla yürütmekte olan bir öğrencinin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında bilgilenmek üzere sınırlı öğrenim görmesini sağlayan sertifika amaçlı olarak yan dal programları düzenlenebilir. Yan dal programları farklı fakültelerdeki lisans programları arasındaki eşleştirmelerle yürütülebildiği gibi, aynı fakülte veya dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasında da yürütülebilir. Hangi bilim alanlarının yan dal programı oluşturmak üzere eşleşebileceği ve yan dal programlarının ders/uygulama içerikleri, ilgili bölümlerin ve ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır. Yan dal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2)Yan dal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.

Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimi

MADDE 40 – (1) Öğrenciler; Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilir. Bu öğrencilerde, geçmiş yıllardaki tüm öğrenim faaliyetlerini başarmış olma şartı aranır.

(2) Lisans öğrencileri, normal öğrenim sürelerinin ilk iki ve son iki yarıyılında; ön lisans öğrencileri ise, normal öğrenim sürelerinin ilk ve son yarıyılında değişim programlarına katılamazlar.

(3) Öğrencilerin söz konusu yükseköğretim kurumlarında devam edecekleri ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlerin; öğrencinin kendi öğretim programındaki ders, uygulama, staj ve benzeri faaliyetlere eşdeğerliği, danışmanın ve ilgili program/bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla önceden belirlenir.

(4) Öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllarda da akademik takvime uygun olarak, Üniversitedeki kendi birimine öğrenci katkı payını ödemek ve kayıt yenilemek zorundadır. Bu öğrenciler devam ettiği üniversitenin mevzuat hükümlerine tabidirler. Öğrenci, anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumundan aldığı, ancak başarısız olduğu faaliyetlere karşılık olan kendi öğretim programındaki eşdeğer faaliyetlerden de başarısız olmuş sayılır. Öğrencinin anlaşmalı diğer yükseköğretim kurumunda geçirdiği yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

Uzaktan eğitim

MADDE 41 – (1) Uzaktan Eğitim; eğitim-öğretimin her düzeyinde basılı malzeme, radyo-televizyon ve bilgi teknolojileri kullanılarak yapılan, öğrenci ile öğretim elemanının aynı mekânda bulunmasını gerektirmeyen eğitim türüdür.

(2) Senato tarafından uygun görülmesi halinde birinci ve ikinci öğretim programındaki bazı dersler sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden ilave bir ödeme talep edilmez.

(3) Senato, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin ilgili birim kurulunun önerisiyle hem örgün öğretim hem de uzaktan eğitim yoluyla verilmesine karar verebilir.

(4) Uzaktan eğitim ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hakkari Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Hakkari Üniversitesine bağlanan fakülte ve yüksekokullara devam eden öğrenciler; eğitim ve öğretimlerini, daha önce tabi oldukları Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ilgili yönetmeliklerine göre sürdürürler. Ancak bu öğrencilerin Yüzüncü Yıl Üniversitesinden almış oldukları notlar Hakkari Üniversitesinin not sistemine dönüştürülür.

(2) Hakkari Üniversitesini kazanıp eğitim ve öğretimine başka üniversitelerde devam eden öğrenciler, eğitim ve öğretim süresince devam ettikleri üniversitelerin yönetmeliklerine tabidirler. Ancak; başka üniversitelerde lisans eğitim ve öğretiminin bir kısmını tamamlayıp, geri kalan eğitim ve öğretimine Hakkari Üniversitesinde devam edecek öğrencilerin, geldikleri üniversitelerden almış oldukları notlar Hakkari Üniversitesinin not sistemine dönüştürülür.

(3) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibakları, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hakkari Üniversitesi Rektörü yürütür.