29 Ağustos 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29103

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            : 14/8/2014

KARAR NO   : 2014/94

KONU             : Taşınmazların özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/8/2014 tarih ve 5625 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 3/9/2013 tarih ve 2013/155 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Tuğlacıbaşı mahallesinde bulunan; 421 ada, 286 parsel no.lu 8.661,67 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 421 ada, 285 parsel no.lu 19.338,18 m2 yüzölçümlü taşınmazda Maliye Hazinesine isabet edecek bölümlerin (taşınmazlar) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İdarece 4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (Şirket)’ye verilen yetki çerçevesinde Şirket tarafından oluşturulan İhale Komisyonunca;

1. Taşınmazların en yüksek teklifi veren Birleşik Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde 577.000.000 (Beşyüzyetmişyedimilyon) TL bedelle satılmasına,

2. Birleşik Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.’nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine, dair verilen nihai kararın onaylanmasına,

3. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Şirketin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.