29 Ağustos 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29103

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            : 12/8/2014

KARAR NO   : 2014/93

KONU             : Antalya ili, Aksu ilçesi, Kemerağzı Mahallesi,

                            13396 ada, 6 no.lu parseldeki 23.359,64 m2

                            yüzölçümlü gayrimenkul

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/8/2014 tarihli ve 5520 sayılı yazısına istinaden Maliye Hazinesine ait iken tta Gayrimenkul A.Ş.’ye devrine karar verilen; Antalya ili, Aksu ilçesi, Kemerağzı Mahallesi, 13396 ada, 6 no.lu parseldeki 23.359,64 m2 yüzölçümlü Turizm Tesis Alanı ve Günübirlik Tesis Alanı imarlı gayrimenkulün “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 224.000.000 (İkiyüzyirmidörtmilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Yörükoğlu Ticaret Turizm Kuyum Petrol İnşaat Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yörükoğlu Ticaret Turizm Kuyum Petrol İnşaat Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 223.000.000 (İkiyüzyirmiüçmilyon) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Tümbüloğlu Ticaret ve Turizm A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Tümbüloğlu Ticaret ve Turizm A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2- Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.