29 Ağustos 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29103

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 351 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “10-15” ibaresi “20-30” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 382 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (ı) bendi eklenmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d. Uzman tabip raporuyla belgelemek koşulu ile hamileliğin tespit edilmesinden itibaren doğumdan sonraki iki yıl süre ile bayan personel,”

“ı.Tecrübe ve mesleki deneyim gerektiren vardiya görevlerinin devamlılığını sağlamak maksadıyla kolordu (Deniz ve Hava Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığında eşiti) ve daha üst karargâhlar için bu maddenin ikinci fıkrasının (a), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen muafiyetler uygulanmayabilir.”

“Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, ihtiyaç duyulması halinde bu Yönetmelikte belirtilen nöbet hizmetleri dışında nöbetler ihdas edilebilir. İhdas edilecek nöbetlere ilişkin usul ve esaslar ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 396 ncı maddesinin (a) fıkrasının (11) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11- Vizite sonucu bölüğe gelen erlerden istirahat alanları koğuşta ayrılan bir yerde istirahatlarını sağlamak veya bu iş için birlik içinde ayrılmış bir yer var ise oraya topluca götürüp ayrılmamalarını tembih etmek ve zaman zaman kontrol etmek, vazife alanları eğitime sevk etmek, hastaneye yatan, hastaneye giden veya taburcu olanların isimlerini nöbetçi çavuşuna bildirmektir. Bölüğün bütün hizmetlerinden, nöbetçi çavuşundan sonra birinci derecede sorumludur.”

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 397 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2- Koğuş nöbetçisinin vazifesi:

Madde 397 – Koğuş nöbeti iki saatte bir değişmek üzere koğuşta yatan erler arasında sıra ile tutulur. Bu nöbetten ancak o günkü nöbetçi onbaşısı müstesnadır. Nöbet, koğuşun büyüklüğüne göre bir veya bir kaç er tarafından tutulur.

Koğuş nöbetçisinin vazifeleri şunlardır:

1- Gece koğuştan kimsenin eksilmemesine dikkat etmek, teslim aldığı eşyalardan hiç birinin lüzumsuz koğuş haricine çıkmasına ve girip çıkanların da gerek kendilerine ve gerek başkalarına ait eşyaları götürüp götürmediklerine, vazife ve nöbete giren eratın ne gibi malzeme ve teçhizatla gitmişse avdetlerinde aynı eşyaları kusursuz ve noksansız olarak getirip getirmediklerine dikkat etmek ve noksan zuhurunda keyfiyeti nöbetçi onbaşısına, olmadığı takdirde nöbetçi çavuşuna bildirmek.

2- Soğuk mevsimlerde abdeste gitmek üzere koğuştan çıkacak erlerin giyinmiş ve göğsünü bağrını iliklemiş ve icabında kaputlarını giymiş olmalarına dikkat etmek.

3- Üzerleri açılan erleri örtmek veya örttürmek.

4- Lâmbaların, sobaların tütmesine ve ısıtma vasıtaları sıcaklığının bir kararda olmasına (18:20) dikkat etmek.

5- Bölüğün hususi nöbet yerleri varsa hazırlanmış Bölük Komutanı tarafından tasdik edilmiş sıra defterine göre nöbetçileri kaldırmak.

6 - Alarm veya yangın işaretinde veya verilen bir emir üzerine tekmil bölük er ve erbaşlarını uyandırmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 398 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 400 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bölük nöbetçi subaylığı teşkil edilmeyen birliklerde, bölük nöbetçi subayı tarafından icra edilmesi gereken görevler bölük nöbetçi astsubayı tarafından yerine getirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 406 ncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan “mıntakasının” ibaresi “mıntıkasının” olarak, aynı fıkranın (9) numaralı bendinde yer alan “alay nöbetçi âmirinden” ibaresi “kışla nöbetçi amirinden” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bölük nöbetçi astsubaylığı teşkil edilmeyen birliklerde, bölük nöbetçi astsubayı tarafından icra edilmesi gereken görevler bölük nöbetçi subayı tarafından yerine getirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 407 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2- Tabur ve tabur seviyesinde olan birliklerde nöbetçi subayının vazifeleri

Madde 407 - Tabur ve tabur seviyesinde olan birliklerde nöbetçi subayının vazifeleri şunlardır:

1- Nöbetçi âmirinden aldığı emirleri nöbetçi subayı vasıtası ile icra eder ve neticeyi âmirine bildirir.

2- Bölük nöbetçi subayının, yazılamadığı takdirde nöbetçi astsubayının vazifelerini tam ve vaktinde yapıp yapmadığını ve bütün hizmetleri gece ve gündüz kontrol eder.

3- Kışla mıntıkasında temizliğini kontrol ve bunun devamını sağlar.

4- Akşam yoklamalarında bizzat hazır bulunarak nöbetçi âmirinden alacağı emirleri bölük nöbetçi subayına, yazılamadığı takdirde nöbetçi astsubayına tebliğ eder.

5- Nöbetçi subayı hizmetlerin kanun ve nizamına göre cereyanından nöbetçi âmirine ve kumandanına karşı sorumludur.

6- Birliğin umumi hizmet cetveline göre bunlara ait boru işaretlerinin vaktinde verilmesini ve hizmetlerin muntazaman cereyanını temin etmek.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 412 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Silâhlı Kuvvetler kıt'alarında tutulacak nöbetler

A) Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında:

Madde 412 - Bölükte ve bölük seviyesinde olan birliklerde:

a. Koğuş nöbetçisi; Koğuşta yatan erler arasında sıra ile tutulur.

b. Bölük nöbetçi onbaşılığı; bölükte mevcut onbaşılar veya liyakatli erler arasında tutulur.

c. Bölük nöbetçi çavuşluğu; bölükte mevcut uzman çavuş, çavuş veya liyakatli onbaşılar arasında tutulur. Bölüklerin erbaş ve er mevcuduna bağlı olarak iki bölüğün nöbetçi çavuşluğu görevi birleştirilebilir.

ç. Bölük nöbetçi subay/astsubaylığı; bölükte mevcut subay, astsubay ve uzman jandarmalar arasında tutulur. Subay ve astsubay mevcudu ile bölüklerin erbaş ve er mevcutları dikkate alınarak nöbet hizmetleri kışla veya birlik komutanı tarafından bölükler birleştirilerek düzenlenir. Birlik mevcutları dikkate alınarak bölük nöbetçi astsubaylığı görevi ile bölük nöbetçi subaylığı görevi birleştirilebilir. Bağımsız/müfrez bölüklerde bölük komutanı hariç diğer subaylar da bu nöbete dâhil edilir.

d. Yönetmelikte yer alan veya Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenen nöbetler haricinde, ihtiyaç duyulan nöbetlerle ilgili diğer hususlar kışla veya birlik komutanı tarafından düzenlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 413 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 414 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 414 - Kışlalarda nöbet hizmetleri:

a. Kışla nöbetçi amiri; kışlada mevcut binbaşı ve yarbaylar arasında sıra ile tutulur. Lüzumunda yüzbaşılardan yeteri kadarı bu nöbete dâhil edilir.

b. Tabur nöbetçi subayı; Tabur ve tabur seviyesindeki birliklerde mevcut asteğmen, teğmen, üsteğmen ve yüzbaşılar arasında tutulur. Lüzumunda kışla komutanı tarafından astsubaylardan yeteri kadarı bu nöbete dâhil edilebilir. Kışlada tabur seviyesinde sadece bir birlik bulunması durumunda tabur nöbetçi subayı aynı zamanda kışla nöbetçi amiridir.

c. İhtiyaç duyulan diğer nöbetlerle ilgili hususlar kışla komutanı tarafından düzenlenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 415 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 416 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 630 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 630 - Nöbetçinin nöbet yerindeki hareket tarzları, nöbeti tefrik eden kışla/birlik komutanı tarafından talimatla belirlenir. Nöbetçi sorumluluk bölgesini sürekli gözetler, dinler ve bir olay vukuunda nöbetçi heyetini ve hazır kıtayı mevcut muhabere iletişim vasıtalarıyla derhal bilgilendirir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 644 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 644 - Hazır kıtanın kuvveti ihtiyaca göre belirlenir. Bu kıtanın kuvveti en az üç kişiden birliğin tamamına kadar olabilir. Komutanı görevlendirilen birliğin büyüklüğüne bağlı olarak subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olabilir.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.