28 Ağustos 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29102

YÖNETMELİK

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Ders tekrarı: Ders ve/veya uygulamalardan başarısız olunmasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Önlisans veya lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran veya kurumlar arası yatay veya dikey geçişle kabul edilen öğrenciler daha önce kaydoldukları yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren onbeş gün içinde başvurdukları takdirde, muafiyet istekleri ilgili birimin yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır. Önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılarak bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı AKTS kredi miktarı 40’ı aşamaz. Bu AKTS kredi miktarı, devamı alınıp başarısız olunan derslerin kredisi dahil edildiğinde ise 50’yi aşamaz. Öğrenci üst yarıyıldan ders alarak, öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir. Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 75/100 veya 3/4 ün altında ve herhangi bir ders başarısı CC harf notunun altında olan öğrenciler üst yarıyıldan ders alamazlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ancak başarısız olunmuş derslerde yeniden devam şartı aranmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, laboratuar ve diğer uygulamalı çalışmalar ile ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Sınavların ve başarının değerlendirilmesi, Senato tarafından belirlenen Ölçme ve Değerlendirme Esasları Hakkındaki Yönergeye göre yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Başarı puanlarına karşılık olan dereceler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

     Dörtlük            Harf         Ham Başarı Notu

     Sistem            Notu               Aralıkları

       4,00               AA                  88-100

       3,50               BA                   80-87

       3,00               BB                   73-79

       2,50               CB                   66-72

       2,00               CC                   60-65

       1,50               DC                   55-59

       1,00               DD                   50-54

       0,00                FF                     0-49

       0,00               FD                Devamsız   ”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarına itirazlarını sınavların ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde yazılı olarak dekanlığa veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne yapabilir. İtiraz, ilgili anabilim dalı/bölüm başkanı tarafından değerlendirilir. Sonuç ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sonuçlandırılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz öğretimi hariç, herhangi bir dönem sonunda o döneme ait not ortalaması en az 75/100 veya 3/4, en çok 84/100 veya 3,49/4 olanlar onur öğrencisi, en az 85/100 veya 3,5/4 ve daha yüksek olanlar yüksek onur öğrencisi sayılır. Ancak bu öğrencilerin öğrenimleri süresince herhangi bir dönemde disiplin cezası almaması ve bulunduğu dönem dahil bütün dersleri almış, CC ve üzeri harf notu ile başarmış olmaları gerekir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/1/2013

28545

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/11/2013

28811