28 Ağustos 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29102

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesine bağlı olarak kurulan Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, akademik çalışmalarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapma imkânı sağlamak, her düzeyde nitelikli sağlık personeli yetiştirmek amacıyla, Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokullar, araştırma ve eğitim merkezleriyle ve yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık hizmeti verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak,

b) Sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara destek olmak üzere, Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek,

c) Amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak,

ç) Toplumun sağlıklı yaşam konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların iyileştirilmesine yönelik projeler geliştirmek,

d) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

e) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek,

f) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve benzeri hizmetleri vermek,

g) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu

b) Müdür

c) Danışma Kurulu

Yönetim Kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Müdür,

b) Müdür yardımcıları,

c) Sağlık hizmetleri alanında Üniversitemizde görevli veya sağlık hizmetlerine yönelik çalışmaları olan ve Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesi.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin karar organıdır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(3) Yönetim Kurulunda görevlendirilen üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Merkez bünyesinde kurulan birimler ile idarî ünitelerin rasyonel çalışması için çalışma plan ve programlarını hazırlamak, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,

c) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak,

ç) Yıllık çalışma raporu, plan ve programlar ile Rektörlük Makamına sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

d) Merkezin ödenek, personel ihtiyacı ve bütçesi ile ilgili önerileri ve görüşülecek diğer konuları karar bağlamak,

e) Merkezle ilgili hazırlanan projeler hakkında kararlar almak.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından en çok üç kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevleri kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 11 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

b) Merkez ve Merkeze bağlı ünite ve birimlerin en iyi şekilde çalışması için gerekli tedbirleri almak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

d) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Merkezin yönetim, denetim ve gözetim görevini yürütmek,

f) Sağlık alanlarındaki koordinasyonu sağlamak,

g) Danışma Kurulunun gündemini belirleyerek Kurula başkanlık etmek,

ğ) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçlarını, bütçe ile ilgili önerilerini ve görüşülecek diğer konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak,

h) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak,

ı) Merkez bünyesinde kurulan birimler ile idarî ünitelerin başkanlarının seçimi için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

i) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla, Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek çeşitli faaliyetlerin verimliliğinin arttırılması ve belirli uzmanlık isteyen konularla ilgili geçici veya sürekli olarak uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunulmasını sağlamak için oluşturulan bir organdır. Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Müdür,

b) Müdür yardımcıları,

c) Üniversite bünyesinde sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan birimlerin öğretim üyelerinin kendi birimleri arasından seçeceği birer öğretim üyesi,

ç) Üniversite hukuk müşaviri,

d) Döner sermaye işletme müdürü,

e) Sağlık-kültür daire başkanı,

f) Müdürün daveti halinde ilgili birim sorumluları.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 13 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak sağlık hizmetleri veren poliklinik ve laboratuvar gibi birimler ile Merkezin idarî birimleri, yürüttükleri hizmetler açısından Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(2) Doğrudan Merkeze bağlı birimlerin sorumluları, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından en çok üç yıllığına görevlendirilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.