28 Ağustos 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29102

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu ve enstitüler hariç, Uşak Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu ve Enstitüler hariç, Uşak Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili bölüm/program başkanlığının önerisi üzerine dekan veya müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi): Bir akademik yılın 60 AKTS kredisine, her yarıyılın da 30 AKTS kredisine veya bir akademik yılda üç yarıyıl eğitim görülmesi halinde bir yarıyılın 20 AKTS kredisine eşit olduğu ilkesiyle, bir dersin başarı ile tamamlanabilmesi için öğrencilerin çalışmalarının tümünün değerlendirmeye alınarak, öğretim birimi kurulunca belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen ölçü birimini,

c) Bağıl değerlendirme: Öğrencinin yarıyıl içi değerlendirme notları ve/veya yarıyıl/yılsonu sınav notlarının ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasının, o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeylerinin yüzdelik sisteme göre belirlenmesini,

ç) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde haftada bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama, laboratuvar, klinik, atölye ve benzeri çalışmayı ifade eden ölçü birimini,

d) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini,

e) Öğrenci: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokuluna kayıtlı öğrenciyi,

f) Öğretim birimi: Uşak Üniversitesine bağlı olarak eğitim-öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

g) Öğretim birimi kurulu: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunu,

ğ) Öğretim birimi yönetimi: Fakültelerde dekanlık, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürlüğü,

h) Öğretim birimi yönetim kurulu: Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ı) Ön şart: Bölüm/programda yer alan bir dersin seçilebilmesi için, önceden başarılması gereken dersleri veya sağlanmış olması gereken koşulları,

i) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

j) Rektörlük: Uşak Üniversitesi Rektörlüğünü,

k) Seçmeli ders: Bölüm/programda yer alan veya başka bölüm/programlardan alınmasına izin verilen ve Senatoca belirlenen şartlarda öğrencinin ilgi alanı göz önünde bulundurularak seçilen danışmanca onaylanan dersleri,

l) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,

m) Uzaktan eğitim: Bilgi teknolojileri kullanılarak, öğrencinin derslere devamını gerektirmeyen öğretim şeklini,

n) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

o) Zorunlu ders: Bölüm/programda yer alan öğrencinin kayıt olup başarmak zorunda olduğu dersleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen veya en az % 30 oranında yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

Eğitim-öğretim yılı, süresi ve akademik takvim

MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, Senatonun kararıyla yarıyıl sonu sınavları hariç her biri en az on dört hafta ve en az yetmiş iş günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Ancak Senatonun kararı ile meslek yüksekokullarında bir eğitim-öğretim yılı üç yarıyıldan oluşabilir.

(2) Eğitim-öğretimin başlangıç tarihleri, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav tarihlerini içeren akademik takvim, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen ilkeler çerçevesinde Senato tarafından belirlenir. Resmi tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz. Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav tarihleri bu sürenin dışında tutulur.

(3) Üniversitenin önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki diploma programlarına kayıtlı öğrenciler, belirlenen ders kredilerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamaları halinde; önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora diploması alırlar.

(4) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(5) Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde yer alan beşinci düzey önlisans için, asgari 120 kredi (AKTS); altıncı düzey lisans için, 240 kredi (AKTS); yedinci düzey yüksek lisans için, asgari 90 kredi (AKTS) ve sekizinci düzey doktora için asgari 180 kredi (AKTS) esas alınır. Tıp doktorluğu programı 360 kredi (AKTS), Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Hekimliği ile orta öğretim alan öğretmenliği programları 300 kredi (AKTS) olup; bu programlar, yüksek lisans düzeyindeki bütünleşik programlardır.

Eğitim-öğretim bölüm/programları

MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün öğretim yapılır. Ancak, ilgili kurulların kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ikinci öğretim, uzaktan, yaygın, açık öğretim ve dışarıdan öğretim de yapılabilir. Bu eğitim-öğretim programlarında okutulacak dersler, seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışma, saha uygulaması, okul uygulaması gibi teorik ve/veya uygulamalardan oluşur.

(2) Derslerin yarıyıllık veya yıllık olarak düzenleneceği, seçmeli veya zorunlu olacağı, uzaktan eğitimle verileceği, haftalık teorik ve uygulama saatleri kredi veya AKTS değerleri varsa ön şartları ile yarıyıllara ve yıllara göre dağılımı ilgili öğretim birimi kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Eğitim-öğretim programlarındaki değişiklikler, zorunlu haller dışında uygulanacağı eğitim-öğretim yılından önceki mayıs ayı sonuna kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri

MADDE 8 – (1) Üniversitede, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri, yükseköğretim programlarının özellikleri göz önüne alınarak ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayrımı yapılmadan, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır.

(2) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinden muaf tutulacaklar ile yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak asgari öğrenim ücretlerinin tutarı ilgili mevzuatla belirlenir.

(3) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen durumlarda her bir ders için kredi başına (AKTS) ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, Üniversite tarafından dönem başlarında hesaplanır.

(4) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen süreler içinde aynı yükseköğretim kurumundaki öğrenimi sırasında bir derse üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin üçüncü fıkrasına göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin % 50 fazlası, dördüncü defa kayıt yaptırılması halinde % 100, beşinci veya daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise % 300 fazlası ile hesaplanır.

(5) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bu maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek olan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin % 100’ü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde % 200’ü, üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde % 300’ü, dördüncü ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise % 400’ü olarak hesaplanır.

(6) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirlenen süreler içerisinde yan dal veya çift anadal öğreniminin tamamlanamaması nedeniyle ilave ders alınması halinde, her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bu maddenin üçüncü fıkrasına göre hesaplanan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin % 100’ü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde % 200’ü, üç ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise % 300’ü olarak hesaplanır.

(7) Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Askerlik şubesine durumu bildirilir. Öğrenci belgesi verilmez.

(8) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk % 10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler.

Üniversiteye giriş

MADDE 9 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt tarihleri ve istenen belgeler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Üniversite tarafından belirlenir. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Öğrenci adayı, belirlenen süre içinde kaydını kendisi yaptırır. Ancak geçerli mazeretini belgelendiren adayların kesin kayıtları, belirlenen esaslara uymak koşuluyla on sekiz yaşından küçük olanların kanuni temsilcileri, on sekiz yaşından büyük olanların noter tarafından yetkili kıldıkları kişiler aracılığı ile yaptırılabilir. Süresi içinde ilgili birime kayıt yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkını kaybederler.

(3) ÖSYM tarafından yerleştirilenler dışında özel yetenek gerektiren tüm bölümlere, özel yetenek sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilerin kayıtları yapılır. Özel yetenek sınavları ile ilgili işlemler ve esaslar, ilgili birimlerce hazırlanıp Senato tarafından kabul edilen esaslara göre düzenlenir.

(4) Bir öğrenci aynı anda açık öğretim fakülteleri hariç, iki lisans ve iki önlisans bölüm/programa kayıt yaptıramaz. Bu durumu tespit edilen öğrencilerin kayıtları silinir ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 10 – (1) Yükseköğretim kurumları arasında ve Üniversite içerisinde eş değer programlar arasında yapılan yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda kullandığı süreler toplamına katılarak hesaplanır.

(2) Dikey geçişlerde ise; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri esas alınarak ilgili birimin yönetim kurulunca düzenlenir.

Akademik danışmanlık

MADDE 11 – (1) Üniversiteye kayıt yaptıran her öğrenci için öğretim yılı başında, ilgili bölüm/program başkanlığının önerisi üzerine öğretim birimi yönetimi tarafından bölümün öğretim elemanlarından biri danışman olarak görevlendirilir. Engelli öğrenciler için ayrı bir danışman atanır.

(2) Danışman, öğrencinin her türlü bilgisini takip eder, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur ve öğretim birimi yönetiminin vereceği diğer görevleri yapar.

(3) Danışman öğretim elemanları Senatoca belirlenen esaslar çerçevesinde işlem yaparlar.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, ilgili birimin belirleyeceği esaslara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktardaki katkı payı ve öğrenim ücretinin yanı sıra 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti miktarları dikkate alınarak, kayıt yenileme işlemlerini yaparlar.

(2) Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sırasında katkı payı ve öğrenim giderlerini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz ve yenilenmez. Ayrıca ders kaydını yaptırmayan, sadece katkı payı ve öğrenim giderlerini yatırmış öğrenci kayıt yenilemiş sayılmaz.

(3) Akademik takvimde belirtilen süreler ve Senato tarafından alınacak kararlar doğrultusunda işlem yapılır. Belirtilen bu süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıldaki derslere giremez. Bu süre öğrenim süresinden sayılır.

(4) Öğrenciler, bir yarıyılda ortak ve zorunlu dersler dâhil olmak üzere en fazla 45 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Kayıtlarını yenilerken öncelikle alt yarıyıldan başarısız oldukları dersler ve hiç almadıkları dersleri almak koşuluyla 45 AKTS krediyi aşmayacak şekilde derslere kayıt yaptırabilirler.

(5) Öğrencilerin her yarıyıl kayıt olacağı dersleri akademik takvimde belirtilen sürelerde seçerek danışmanı ile görüşüp onaylatması gerekir. Danışman onayı ile birlikte kayıt yenileme işlemi gerçekleşmiş olur. Kayıt iş ve işlemleri ile ilgili tüm sorumluluklar öğrenciye aittir.

(6) İlk defa ÖSYM tarafından Üniversiteye yerleştirilen birinci sınıf öğrencilerinin ders kayıtları birimler tarafından topluca yapılır.

(7) Genel not ortalaması en az 3.00 olan ve alt yarıyıllarda başarısız dersi bulunmayan öğrenciler, danışman onayı ile belirleyeceği bir üst yarıyıl dersleri ile birlikte toplam 45 AKTS krediye kadar kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki öğrenciler daha kısa sürede de mezun olabilirler.

(8) Danışman onayı alınmak koşulu ile öğrenciler, öğrenimleri süresince genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla, daha önce kayıt yaptırıp başarılı oldukları derse tekrar derslerin açıldığı yarıyıllarda 45 AKTS krediye kadar kayıt yaptırıp tekrarlayabilirler. Tekrarlanan bu derslerden alınacak en son not geçerlidir.

(9) Senato tarafından uygun görülmesi halinde birinci ve ikinci öğretim bölüm/programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan eğitim yolu ile verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden ilave bir ödeme talep edilmez.

(10) Birinci veya ikinci öğretim bölüm/programlardaki bir dersin hem örgün öğretim yolu ile hem de uzaktan eğitim yolu ile verilmesini Senatonun uygun görmesi halinde, dersi uzaktan eğitim yolu ile almayı tercih eden öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre belirlenen kredi başına düşen öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini öderler.

Kayıt dondurma

MADDE 13 – (1) Senatonun belirleyeceği haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir mazereti nedeniyle eğitim öğretime ara vermek zorunda kalan öğrencilerin, mazeretini belgelendirmesi ve ilgili birim yönetim kurulunun kabul etmesi durumunda, en fazla, üst üste ya da aralıklı olarak iki yarıyıl için kaydı dondurulabilir. Ancak, sağlık raporuna bağlı olarak yapılacak kayıt dondurma işlemlerinde bu süre şartı aranmaz. Kayıt dondurma süresi yarıyıl başlangıcı ile yarıyıl sınavlarının sona erdiği tarihleri kapsar. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde öğrenimine devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Haklı ve geçerli nedenler

MADDE 14 – (1) Kayıt dondurma ile ilgili olarak haklı ve geçerli kabul edilen mazeretler şunlardır:

a) Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilebilmesi için, sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporunun ibraz edilmesi gerekir. İlgili birim yönetim kurulu, sağlık raporunun sonucuna göre işlem yapar.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler sonucu öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Öğrencinin birinci derece yakınlarının ağır hastalığı halinde hastaya bakacak başka kimsenin bulunmadığının belgelenmesi şartı ile öğrenimine ara vermek zorunda kalması.

d) Öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan mahkûmiyet halinde olması.

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.

f) Öğrencinin tutukluluk hali.

g) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

Derslere devam

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadırlar. Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen ve uygulamalarda başarılı olamayan öğrenciler o dersten başarısız sayılır. Dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremezler. Devam koşulunu yerine getirmiş, ancak sınavlarda başarılı olamamış öğrenciler için, uygulamalı derslerin uygulaması hariç devam şartı aranmaz. Derslerin devam ve takibi o derse giren öğretim elemanı tarafından yapılır.

(2) Uzaktan eğitim şeklinde verilen derslere devam şartı aranmaz. Uzaktan eğitim bölümlerinde/programlarında derslere devamla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Not yükseltmek amacıyla, tekrar alınan derslerin uygulaması hariç devam şartı aranmaz. Ancak, geçmiş olduğu dersin yerine yeni bir ders alınması durumunda devam şartı aranır.

Mazeret sınavları

MADDE 16 – (1) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilere ilişkin Üniversite Senatosunca belirlenen Öğrencilerin Mazeretli Sayılma ve Mazeret Sınavları Uygulama Esasları doğrultusunda işlem yapılır.

(2) Senatonun belirleyeceği haklı ve geçerli mazereti nedeniyle, sadece ara sınavlara giremeyen öğrencilere, ilgili birim yönetim kurulunca yarıyıl/yılsonu sınavından önce mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınav hakları aynı yarıyıl içinde, ilgili birim yönetim kurulunca tespit ve ilân edilen gün, yer ve saatte kullandırılır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(3) Türkiye’yi Üniversiteyi veya Üniversitenin bulunduğu ili temsil etmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile yarışmalara katılan öğrencilere kayıtlı olduğu birim yönetim kurulu tarafından faaliyet süresince izin verilebilir. Bu durumdaki öğrenciler izin süresi içerisinde takip etmeleri gereken derslerden devamsız sayılmazlar. Yapılan ara sınavlar için birim yönetim kurulu kararıyla mazeret sınavı açılır.

(4) Mazeret sınavları her yarıyıl sonu sınavlarından önce yapılır.

(5) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavları açılmaz.

Derslerle ilgili muafiyet ve intibak

MADDE 17 – (1) Öğrenci daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersler için ilk kayıt olduğu yarıyılın başında muafiyet talebinde bulunabilir. Bu talebini eğitim-öğretimin başlama tarihinden sonraki ilk hafta içinde yapması gerekir. Öğrencinin muaf sayılan derslerinin notları ve harf karşıtları transkriptine işlenir. Başarı ortalaması hesaplanırken değerlendirmeye alınır.

(2) İlgili birimin yönetim kurulu, öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu derslerin hangilerinin kabul edileceğini dersi veren öğretim elemanının ve/veya bölüm/program intibak komisyonunun görüşünü alarak karar verir. Bu öğrencilere intibak yapılan ilk yarıyıldan başlamak üzere alt ve/veya üst sınıftan da toplam 45 AKTS krediye kadar ders verilebilir. Bu öğrencilerden not ortalaması şartı aranmaz.

(3) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, eğitim-öğretim yılı başında bazı derslerden muafiyet sınavı açılabilir. Bu sınavın esasları Senatoca belirlenir. Bu sınavdan öğrencinin almış olduğu not harf notuna dönüştürülerek transkriptine işlenir.

(4) İntibakı yapılan öğrencinin başladığı sınıftan önceki yılları, eğitim-öğretim süresine sayılır.

(5) Dikey ve yatay geçişle gelen öğrenciler, bu maddenin birinci ve üçüncü fıkrası gereğince muaf sayıldığı derslerden not yükseltmek için yeniden ders almak istediği takdirde, söz konusu dersi ikinci kez alıyor kabul edilir ve en son aldığı not geçerli sayılır.

Sınavlar

MADDE 18 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı, uygulama sınavı, sözlü sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, ödev, seminer, sunum veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların ilgili öğretim elemanının talebi ve bölüm/program başkanlığının önerisi üzerine ilgili birimin yönetim kurulu karar verir ve yarıyılın ilk iki haftası içinde ilan edilir. Ara sınavların toplamının, başarı notuna katkısı %30’dan az, %50’den fazla olamaz (Birden fazla yapılan ara sınavlarda her bir ara sınavın başarı oranına katkısı %10’dan az olamaz). Bağıl değerlendirme uygulanmasında oranların belirlenmesi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yılsonu sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce ilgili yönetim kurullarınca belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girebilmek için devam koşulunu yerine getirmiş olmak ve uygulamalardan ve/veya uygulama sınavından da başarılı olmak gerekir. Her yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihte yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavı yapılır. Sınav değerlendirme şekli ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(3) Mezun olabilmek için zorunlu staj çalışması hariç, devam koşulunu yerine getirmiş olduğu tek dersten başarısız olan öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde tek ders sınavı açılır. Tek ders sınavı her yarıyıl bütünleme sınavlarından sonra yapılır. Dilekçe ile müracaat edip sınava girmeyen öğrenci tek ders sınav hakkını kullanmış sayılır.

(4) Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Gerekli görülen hallerde birim yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Belirtilen gün ve yerde sınava girmeyen öğrenci sıfır not almış sayılır. Ancak bütünleme sınavlarında sınava girmeyen öğrencinin, sınavına girmediği dersin son sınavından aldığı not geçerlidir.

(5) Yapılan sınavlarda alınan en son not ve başarı katsayısı geçerlidir.

(6) Not girişlerinin otomasyon sistemine zamanında girilememesi halinde, ilgili öğretim elemanının dilekçesi ve not listesi birim yönetim kurullarında görüşülerek karara bağlandıktan sonra birim öğrenci işleri tarafından programa işlenir.

(7) Sınavların düzeni birim yönetimince sağlanır. Sınavlara giren öğrenci, birim yönetim kurulu tarafından belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür. Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran ve kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucu sonradan anlaşılan öğrenciye, o sınav için sıfır not verilir ve ilgili öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(8) Öğretim elemanları sınavların bittiği en son tarih itibariyle yedi takvim günü içerisinde, sınav sonuçlarını ilan etmek ve sınav evrakını ilgili öğretim birimine sınavların bitiminden itibaren on beş günlük süre içerisinde teslim etmek zorundadırlar. Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar ilgili eğitim birimince en az iki yıl saklanır.

(9) En az iki yıl saklanan belge ve tutanaklar, ilgili birim tarafından kurulan imha komisyonunca tutanak altına alınarak imha edilir. İmha komisyonu, ilgili birim yöneticisi, bölüm veya program başkanı ve fakülte-enstitü-yüksekokul veya meslek yüksekokulu sekreteri olmak üzere en az üç kişiden oluşur.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 – (1) Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş takvim günü içinde, sonuçlara ilgili birim yönetimine maddi hata gerekçesiyle yazılı olarak itiraz edilebilir. Dersi veren öğretim elemanı en geç üç iş günü içerisinde itirazı değerlendirir. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılamaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca yapılacak incelemeden sonra ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 20 – (1) Sınavlar 100 tam not üzerinden veya 100’lük sisteme döndürülecek şekilde değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl içi değerlemelerinin türü, atölye, laboratuvar, pratik çalışma gibi uygulamaların ağırlıkları dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk iki haftası içinde bölüm başkanlığının talebi, birim yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi değerlendirmelerinin ara sınav ile yarıyıl/yılsonu sınavı veya bütünleme sınavı notunun toplanması sonucunda virgülden sonra iki basamak alınarak dersin başarı ortalaması belirlenir.

(2) Yarıyıl sonu sınavı sonucunda başarısız olup bütünleme sınavına giren öğrencinin değerlendirmesinde, yarıyıl sonu sınavı yerine bütünleme sınavı notu değerlendirmeye alınır.

(3) Bağıl değerlendirme sistemi belirlenen esaslar doğrultusunda tüm öğrencilere 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılından itibaren uygulanır.

(4) Dersin başarı notu, mutlak veya dersin başarı ortalaması esas alınarak bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme yöntemi uygulama esasları Senato tarafından belirlenir. Mutlak veya bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak her öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından başarı derecesini belirten harfle ifade edilen aşağıdaki başarı notları verilir:

                                                               YÜZDE VEYA

BAŞARI NOTU   KATSAYI      YÜZLÜK KARŞILIĞI       DERECELENDİRME

     AA                           4.00                      90 - 100                         Mükemmel

     BA                           3.50                      85 - 89                           Çok İyi

     BB                           3.00                      80 - 84                           İyi

     CB                           2.50                      70 - 79                           Orta

     CC                           2.00                      60 - 69                           Geçer

     DC                           1.50                      50 - 59                           Şartlı Geçer

     DD                           1.00                      40 - 49                           Şartlı Geçer

     FD                           0.50                      20 - 39                           Başarısız

     FF                            0.00                      0 - 19                             Başarısız

     DZ                           0.00                      Devamsız                       Başarısız

     YT                             ---                       Yeterli                            Başarılı

     YZ                             ---                       Yetersiz                         Başarısız

(5) AA, BA, BB, CB, CC ve YT notları şartsız başarılı notlardır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. DC veya DD notu alan öğrencinin bu derslerden başarılı olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. FD, FF, DZ ve YZ olan dersler başarısız olup, açıldıkları ilk yarıyılda tekrar edilir. Genel not ortalaması 2.00’yi sağlayamayan öğrenciler şartlı başarılı sayılan DC ve DD notu olan dersleri döneminde tekrar alırlar.

(6) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notu stajların başarı durumlarını belirlemek için kullanılır.

(7) DV (Devam Eden Çalışma) Tez, bitirme ödevi ve yıllık uygulanan derslerde kullanılır. DZ notu ise devamsız öğrenciler için kullanılır.

(8) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler danışman onayı ile aynı yarıyılda açılan diğer seçmeli derse kayıt yaptırabilir. Bu durumda öğrencinin yeni kayıt yaptırdığı seçmeli dersten aldığı başarı notu geçerlidir. Ancak seçmeli dersini değiştiren öğrencinin bu dersin öğrenim ücretinin hesaplanmasında seçmeli dersini değiştirmesi bu dersi ilk kez alıyor şeklinde değerlendirilmez. Bu öğrencinin seçmeli dersi kaçıncı kez aldığı dikkate alınarak harç işlemleri yapılır.

(9) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ortak zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi derslerinin başarı değerlendirmesi, bu maddenin üçüncü fıkrasındaki harf notları ile ifade edilerek ortalamaya katılır.

Genel not ortalaması

MADDE 21 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; ilgili derslerden alınmış harfli başarı notlarının, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin AKTS kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan değerler, virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Virgülden sonraki üçüncü hane, beşten küçükse sıfıra; beş veya büyükse, ikinci haneyi bir artıracak şekilde yuvarlanarak hesaplanır.

Başarı denetimi

MADDE 22 – (1) Önlisans ve lisans öğrencileri her yarıyıl sonunda 2.00 genel not ortalamasını tutturmak zorundadırlar. Üçüncü yarıyıldan itibaren 2.00 genel not ortalamasını tutturamayan öğrenci üst yarıyıllardan ders alamaz. Bu durumda olan öğrenciler, öncelikle başarısız olduğu derslerle birlikte kendi isteği ile danışmanının onayını da alarak başardığı derslere kayıt yaptırıp genel not ortalamasını yükseltmek zorundadırlar.

Bitirme ödevi, bitirme tezi ve stajlar

MADDE 23 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının gerektirdiği bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi veya stajı yapmak zorundadırlar. Birimlerin söz konusu eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili esaslar, öğretim birimi kurullarınca belirlenip Senato tarafından onaylanır. Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde söz konusu eğitim-öğretim faaliyetini yerine getirmeyen öğrenciler mezun olamazlar. Bütün derslerden başarılı olup, sadece stajı kalan öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

(2) Stajlar not ortalamasına dâhil edilmez. Başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak değerlendirilir.

Mezuniyet işlemleri

MADDE 24 – (1) Kayıtlı oldukları birimin eğitim-öğretim programını başarıyla tamamlayan, başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenci mezun olmaya hak kazanır. Öğrencinin durumu, danışmanı ve bölüm başkanı tarafından incelenerek birim yönetim kurulunca mezuniyet kararı alınır.

(2) Öğrencilerin mezuniyet tarihleri; akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu, bütünleme sınavı sonu ve tek ders sınavı sonu ile staj kurulunun staj notu verilmesini takip eden ilk iş günü olarak belirlenir.

Diplomalar

MADDE 25 – (1) İlgili komisyonca mezuniyetlerine karar verilen öğrencilere, başardığı dersleri gösteren mezuniyet transkripti, kayıtlı oldukları bölüm/programa göre ön lisans veya lisans diploması ve kayıt olurken verdiği lise diploması verilir. Lise diplomasının arkasına mezuniyetle ilgili bilgiler yazılarak teslim edilir.

(2) Lisans öğrenimine devam eden öğrenciye; ilk dört yarıyıllık programı başarıyla tamamlaması, öngörülen genel not ortalamasını sağlaması ve kaydını sildirmesi şartıyla ön lisans diploması verilir. Ancak bu şekilde alınan diplomalara meslek belirtilmeden ilgili bölümde iki yıllık yükseköğrenim gördüğüne ilişkin ibare yazılır.

(3) Üniversiteye bağlı fakülte/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulundan aldıkları diploma veya sertifikayı kaybedenlere diplomaları veya sertifikaları yeniden düzenlenerek verilir. Düzenlenen bu diploma ve sertifikalara kaçıncı defa verildiği ve yitirme nedeni yazılır. Diploma veya sertifikalar Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(4) Mezuniyete hak kazanan öğrencinin mezuniyeti ile ilgili kontrollerin yapılması ve ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından mezuniyetine karar alınması işlemi yapılır. Mezun olmaya hak kazanan öğrenciye mezuniyet tarihinden itibaren bir ay içerisinde diploması verilir. Diplomasının basılamaması durumunda ise öğrenciye geçici mezuniyet belgesi düzenlenir.

Onur ve üstün onur belgesi

MADDE 26 – (1) İlgili komisyonca mezuniyetlerine karar verilen, disiplin cezası almamış, mezuniyet genel not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrencilere onur belgesi, 3.50 ile 4.00 arasında olan öğrencilere ise üstün onur belgesi verilir.

Kayıt silme veya sildirme

MADDE 27 – (1) Aşağıda sayılan hallerde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin anlaşılması.

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması.

c) Açık Öğretim Fakültesi hariç, aynı anda birden fazla eş değer bölüm/programa (Lisans/Ön lisans) kayıt yaptırılması durumunda.

ç) Kendi yazılı isteği ile kaydını sildirmek istemesi. Bu durumda yönetim kurulu kararı aranmaz.

Öğrenci değişim programları

MADDE 28 – (1) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle yapılacak değişim programları ile Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Diğer üniversitelere kayıtlı öğrencilerin ders alma işlemleri

MADDE 29 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler, öğrenim gördükleri birimden izin almak koşulu ile en fazla bir akademik yılı için her iki üniversitenin ilgili biriminin görüşü ve üniversite yönetim kurullarının kararıyla üniversitenin ilgili birimlerinden ders alabilirler. Bu öğrenciler, ders kaydı yaptırdığı birimin mevzuat hükümlerine tabidirler. Bu statüdeki öğrencilere kayıt yaptırdıkları dersler için sadece not durum belgesi verilir. Üniversite öğrencileri de aynı yöntemle diğer üniversitelerden güz ve bahar dönemlerinde ders alabilirler.

Yaz öğretimi

MADDE 30 – (1) Yaz öğretimi ile ilgili eğitim-öğretim faaliyetleri uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.

Tebligat

MADDE 31 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin ilk kayıt sırasında bildirdiği adrese yapılmak veya öğrencinin bağlı olduğu birimde duyurulmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Kayıt yaptırırken bildirdikleri adresi değiştirdikleri hâlde bunu bağlı oldukları birimlere bildirmemiş olanlar veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin var olan adreslerine bildirimin gönderilmesi durumunda kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Disiplin

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır ve bu Yönetmelik hükümlerine göre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri eğitim-öğretim süresinden sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Uygulama

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 35 – (1) 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İstisna

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılından önce Üniversiteye kayıtlı öğrencilerin ders kredileri için hakları saklıdır.

(2) 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılından önce Üniversiteye kayıtlı öğrenciler için bu Yönetmeliğin 35 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanmaya devam olunur.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.