28 Ağustos 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29102

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/2005 tarihli ve 25909 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.

“h) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından esasları belirlenen TS EN ISO/IEC 17024 uluslararası ilgili standartlarına dayanan ve TÜRKAK tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerini yerine getirmek.

ı) Personel belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak ve bu doğrultuda personel belgelendirme birimi oluşturmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.