28 Ağustos 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29102

YÖNETMELİK

Bursa Orhangazi Üniversitesinden:

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DİJİTAL MEDYA UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Orhangazi Üniversitesi Dijital Medya Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Orhangazi Üniversitesi Dijital Medya Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BODİMER): Bursa Orhangazi Üniversitesi Dijital Medya Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Bursa Orhangazi Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Bursa Orhangazi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Dijital Medya teknolojilerinde kilit alanlarda uluslararası boyutta rekabetçi teorik ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmek.

b) Çeşitli finansman kaynakları yardımı ile araştırma faaliyetlerinin yapılmasına destek olmak ve teşvik etmek, ihtiyaç durumlarında Merkez harici destek bulmak ve var olan desteklerin devamlılığını sağlamak.

c) Araştırma başarılarını saygın ve uluslararası lider dergilerde yayınlatarak geniş alanlarda yaygınlaştırılmasını sağlamak.

ç) Yüksek seviyeli araştırmacı ve doktora öğrencilerinin staj ve eğitim olanakları için kurslar, uygulamalı dersler, araştırma laboratuvarları ve projeleri için platform sağlamak.

d) Ortaklıklar kurulması ve geliştirilmesi, sanayi ile ittifaklar oluşturulabilmesi için üye profilini kademeli ve sürekli olarak genişletmek.

e) Akademik araştırma sonuçlarının akademik ve/veya endüstride kullanılabilmesi ve teknoloji transferi için kullanım yollarını tesis ve teşvik etmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Aşağıdaki öncelikli alanlarda yenilikçi araştırma ve projeler gerçekleştirmek;

1) Görüntü/video sıkıştırma,

2) Görsel veri işleme,

3) Gerçek zamanlı sinyal işleme,

4) Konuşma/ses işleme ve tanıma,

5) Dijital medya içeriği arama ve alma,

6) Ağa bağlı dijital medya teknolojileri,

7) Mobil dijital medya teknolojileri,

8) Görsel Etkileşim ve iletişim teknolojileri,

9) Medikal görüntü işleme ve görselleştirme,

10) 3D görüntüleme ve görüntü teknolojileri,

11) 3D görsel bilgi mühendisliği,

12) 2D/3D sanal ve arttırılmış gerçeklik teknolojileri,

13) 2D/3D bilgisayar grafikleri,

14) Tıp, eğitim ve eğitici eğlence alanlarında ciddi oyunlar ve dijital medya içeren sistemlerde istihbarat.

b) Dijital medya ile ilgili araştırma, proje ve uygulamaları; ulusal ve uluslararası kapsamda planlamak, desteklemek, gerçekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.

c) Dijital medya ile ilgili her türlü çalışma konusunda, ilgili bakanlık ve kamu/özel kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

ç) Merkez ile teknokent, teknoloji geliştirme merkezi, teknoloji transfer ofisi, kamu ve sanayi işbirliği çerçevesinde dijital medya içeren sistem ve bileşenleri prototip seviyesinde üretmek.

d) Dijital medya içeren sistem ve teknolojilerinin, ilgili olabilecek her gerçek/tüzel kişi veya kişiler tarafından yeterince öğrenilmesi ve algılanabilmesi için; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, kurs, seminer, konferans, kongre, çalıştay, sempozyum ve benzeri toplantılar ile televizyon programları düzenlemek, paylaşılabilir bilgi kaynaklarının verimli bir şekilde ilgililere ulaşmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda deneyimli Üniversitedeki öğretim elemanları ya da bu alanda deneyimli kişiler arasından iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda, yardımcılarından birisi vekâlet eder. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunda alınan kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezin sürekli gelişimini sağlayacak tedbirleri almak, uygun programlar açılmasını temin etmek ve Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun kararıyla Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

f) Merkezin yürüttüğü faaliyetler konusunda ilgililerle görüşme ve sözleşmeler yapmak.

g) Merkez bünyesinde yürütülen faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde takibi ve sonuçlandırılması için her bir faaliyet için o faaliyetle ilgili uzmanlık alanlarında bulunan bir kişiyi Yönetim Kuruluna proje koordinatörü olarak önermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ile Rektörün Üniversite öğretim üyeleri/öğretim elemanları ya da bu alanda deneyimli kişiler arasından görevlendireceği dört kişi ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az yılda dört kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili araştırma, eğitim, inceleme, ölçme, izleme ve değerlendirme programlarının hazırlanması ve planlanması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporları değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporları değerlendirmek.

ç) Eğitim programlarının sonunda başarı belgesi, sertifika belgesi, katılım belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

Proje koordinatörü

MADDE 12 – (1) Proje koordinatörü; Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri ayrıca proje koordinatörü olarak da görev alabilirler. Yapılan bu çalışmalar proje koordinatörünün sorumluluğunda yürütülür. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar sona erdiğinde koordinatörlük görevi de sona erer. Proje koordinatörünün görevi ilgili projenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini takibini ve sonuçlandırılmasını sağlamaktadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine, Rektör ve Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.