26 Ağustos 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29100

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No : 3830

- K A R A R -

6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun "Üyelerin seçimi" başlıklı 18. maddesinin birinci fıkrasının;

(d) bendinde; “Yedi asıl ve dört yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından adlî yargı hâkim ve savcılarınca,”,

(e) bendinde; “Üç asıl ve iki yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından idarî yargı hâkim ve savcılarınca

dört yıl için seçilir.”

hükmüne yer verilmiş, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığınca gönderilen            22 Temmuz 2014 tarih ve 28326 sayılı yazıda, halen görevde bulunan Kurul üyelerinin görev sürelerinin 25 Ekim 2014 tarihinde sona ereceği bildirilmiştir.

6087 sayılı Kanun’un;

19. maddesinin birinci fıkrasında; “Kurul üyeliği seçimleri dört yılda bir olmak üzere, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde yapılır.”,

21. maddesinin birinci fıkrasının;

(a) bendinde; “Hâkim ve savcıların tamamı oy kullanma hakkına sahiptir.”,

(b) bendinde; “Adlî yargı hâkim ve savcıları adlî yargıdan; idarî yargı hâkim ve savcıları idarî yargıdan aday olanlara oy verebilir.”,

(c) bendinde; “Birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş her hâkim ve savcı Kurul asıl ve yedek üyeliğine seçilme hakkına sahiptir.”,

22. maddesinin;

Birinci fıkrasında; “Seçimler, Yüksek Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde yapılır.”,

İkinci fıkrasında; “Adlî yargı hâkim ve savcılarının Kurula üye seçmesi için, her ilde, il seçim kurulunun yönetim ve denetimi altında yapılacak seçimlerde, o ilde ve o ilin ilçelerinde görev yapan hâkim ve savcılar oy kullanır.”,

Üçüncü fıkrasında; “İdarî yargı hâkim ve savcılarının Kurula üye seçmesi için, bölge idare mahkemelerinin bulunduğu illerde, o il seçim kurulunun yönetim ve denetimi altında yapılacak seçimlerde, o bölge idare mahkemesinde ve yargı çevresi içerisinde kalan yerlerde görev yapan idarî yargı hâkim ve savcıları oy kullanır.”,

23. maddesinin;

Birinci fıkrasında; “Yüksek Seçim Kurulu, seçim takvimini, üyelerin görev sürelerinin dolmasından en geç altmış gün önce ilân eder. Seçim takviminin ilânı tarihinden itibaren on gün içinde illerde oy kullanacak hâkim ve savcıların listelerini belirleyerek, il seçim kurullarına gönderir. İl seçim kurulları listeleri, ulaştığı tarihten itibaren en geç iki gün içinde askıya çıkartır. Bu listeler on gün askıda kalır ve askıda kaldığı süre içinde bu listelere karşı il seçim kuruluna itiraz edilebilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.”,

İkinci fıkrasında; “İl seçim kurulları, itiraz süresinin sona erdiği tarihten itibaren iki gün içinde itirazları evrak üzerinden inceleyerek sonuçlandırır ve kesin seçmen listelerini internet sitesinde ilân etmek üzere Yüksek Seçim Kuruluna gönderir.”,

24. maddesinin;

Birinci fıkrasında; “Seçim takviminin ilân tarihinden itibaren onbeş gün içinde adaylar Yüksek Seçim Kuruluna başvurur. Başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren beş gün içinde Yüksek Seçim Kurulu adayların başvurularını inceler ve geçici aday listesini ilân eder. Hâkim ve savcılar tarafından gerekçeleri ve buna bağlı somut delilleri ile birlikte ilân tarihinden itibaren beş gün içinde adaylığa itiraz edilebilir.”,

İkinci fıkrasında; “Yüksek Seçim Kurulu, itiraz süresinin sona erdiği tarihten itibaren beş gün içinde itirazları evrak üzerinden inceleyerek sonuçlandırır ve kesin aday listesini ilân eder.”,

Üçüncü fıkrasında; “Seçimler, Yüksek Seçim Kurulunun kesin aday listesini ilân ettiği tarihi takip eden ikinci pazar günü yapılır.”

hükümleri yer almaktadır.

Kurulumuzun 17/07/2014 tarih ve 2014/3375 sayılı kararıyla; adli ve idari yargı hâkim ve savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği için yapılacak seçimlerde uygulanacak takvim ve genelgenin hazırlanması çalışmalarını yapmak üzere görevlendirilen komisyon, çalışmalarını tamamlamış olmakla, komisyonca hazırlanan seçim takvimi ve genelge taslağı incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Yukarıda yer alan kanun hükümleri ile Yüksek Seçim Kurulunun yerleşmiş uygulamalarına göre, seçim işlemlerinin ve seçim sürecinin işlemeye başladığı tarih, aynı zamanda seçimin başlangıç tarihi olarak kabul edilmekle, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçiminin başlangıç tarihinin 26 Ağustos 2014 Salı günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçim sürecinin başlaması ile oy verme gününe kadar bütün ilgililerce yapılması gereken yasal işlemlerin bir takvime bağlanması zorunlu bulunmaktadır. Zira yasalar oy verme ile sonuçlanacak olan seçim süreci içinde il seçim kurullarına, hâkim ve savcılara sürelerle bağlı olarak görevler vermiş, yetki ve haklar tanımıştır. Yüksek Seçim Kurulunun 16/08/2014 tarih ve 3724 sayılı kararıyla 12 Ekim 2014 Pazar günü yapılması uygun bulunan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçiminin gerektireceği tüm iş ve işlemlerin herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye mahal verilmeksizin, doğru ve düzenli biçimde yürütülebilmesi için, 6087 sayılı Kanun'da öngörülen sürelerin, her iş ve işlem yönünden yeterli olacağı belirlenmiştir.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimi ile ilgili seçim sürecinde yapılması gerekli görülen iş ve işlemlerin zamanında ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile hazırlanan ekli "Seçim Takvimi" ve "Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği İçin Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Arasından 12 Ekim 2014 Tarihinde Yapılacak Seçimlerde Uygulanacak Genelge"nin kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;

1- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçiminin başlangıç tarihinin 26 Ağustos 2014 Salı günü olarak kabul edilmesine,

2- 12 Ekim 2014 Pazar günü yapılacak olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçimi ile ilgili işlemlerin ekli "Seçim Takvimi"nde gösterilen tarihler esas alınarak yürütülmesine,

3- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği seçiminde il seçim kurullarınca askıya çıkarılacak adli ve idari yargıda halen görev yapan hâkim ve savcı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan alınarak, hâkim ve savcılara ait seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra adli ve idari yargı askı listeleri haline getirilmesine,

4- Askı listelerinin 6 Eylül 2014 Cumartesi günü saat 08.00’de il seçim kurullarınca askıya çıkarılmasına ve 15 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 17.00’de askıdan indirilmesine,

5- Yüksek Seçim Kurulunca, geçici aday listesinin 13 Eylül 2014 Cumartesi günü saat 08.00’de Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde ilân edilmesine,

6- Yüksek Seçim Kurulunca, kesinleştirilen aday listesinin 29 Eylül 2014 Pazartesi günü Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde ilân edilmesine,

7- Ekli Seçim Takvimi ve Genelge'nin bu karar metnine dâhil olduğuna,

8- Karar örneği ve eki Seçim Takviminin;

Ø    Anayasa Mahkemesi Başkanlığına,

Ø    Yargıtay Başkanlığına,

Ø    Danıştay Başkanlığına,

Ø    Adalet Bakanlığına,

Ø    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına,

Ø    Danıştay Başsavcılığına,

Ø    Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığına,

Ø    Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne,

Ø    İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına,

Ø    İl seçim kurulu başkanlıklarına,

gönderilmesine,

9- Seçim Takviminde yer alan genel nitelikteki işlemlerin tarih ve sırası geldikçe Başkanlık duyurusu olarak TRT aracılığı ile yayınlanmasına,

10- Karar örneğinin Resmî Gazetede yayımlanmasına,

11- Karar örneği ile eki Seçim Takvimi ve Genelge'nin Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

22/08/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Sadi GÜVEN

Turan KARAKAYA

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

 

 

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Ünal DEMİRCİ

Ali KAYA

 

 

 

 

 

Üye

Üye

İbrahim ZENGİN

Şakir AKTI

 

 

 

 

 

Seçim Takvimi ve Genelge için tıklayınız.