26 Ağustos 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29100

YÖNETMELİK

Sinop Üniversitesinden:

SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENERJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/3/2014 tarihli ve 28936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinop Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/3/2014

28936