26 Ağustos 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29100

YÖNETMELİK

Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ LABORATUVAR UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim organları ve yönetim organlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Laboratuvar: Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez: Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez yöneticisini,

ç) Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bingöl Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin faaliyet alanları, yönetim organları ve görevleri

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Laboratuvarın zaman içinde bir Tekno-Park halinde faaliyet gösterebilmesi için gerekli bilimsel ve teknik alt yapıyı hazırlamak.

b) Patent, lisans anlaşmaları ve teknoloji transferi gibi konularda bilgilendirme, danışmanlık ve destek birimi oluşturmak.

c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek Laboratuvardaki cihazların geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

ç) Üniversitede temel ve uygulamalı alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.

d) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslardan gelecek analiz tekliflerini Laboratuvarın imkanları çerçevesinde ve temel araştırmalara engel olmayacak şekilde değerlendirmek.

e) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin nitelik ve niceliğini artırmak.

f) Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile AR-GE konularında işbirliği yaparak Avrupa Birliği, Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarının Merkez bünyesinde de yürütülmesini sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

g) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

Müdür ve Müdür Yardımcıları

MADDE 7 – (1) Müdür, tercihen uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleri ile araştırma alanında ve Laboratuvar çalışmalarında kendini kanıtlamış Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Laboratuvarın amaçları konusunda araştırma ve uygulama deneyimi bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi kendisine yardımcı olmak üzere Müdür Yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının görevleri de sona erer.

(3) Müdürün görevinin başında olmadığı hallerde Müdür Yardımcılarından biri, Müdür Yardımcılarının bulunmadığı hallerde de Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı aşamaz.

(4) Müdürün ya da yardımcılarının Üniversite dışı görevlendirme sürelerinin altı ayı geçmesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür veya Müdür Yardımcısı görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, koordinasyon ve denetimi sağlamak, bütçe teklifini hazırlamak ve Rektöre sunmak.

c) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki araştırma ve uygulama kuruluşları ile işbirliği yaparak Merkezin amaçlarına uygun ortak proje çalışmaları yapmak ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

Müdür Yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür Yardımcıları Müdüre karşı sorumlu olmak üzere şu görevleri yaparlar:

a) Kendilerine bağlı birimlerin amaca uygun olarak yürüyüş ve işleyişini sağlamak için   gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Gerekli hallerde Müdüre vekalet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; doğal üye olan Müdür ve Müdür Yardımcıları dâhil beş kişiden oluşur. Müdür ve Müdür Yardımcıları dışında kalan üyeler, Merkezde yer alan cihazlar konusunda bilgi birikimi ve deneyimi olan öğretim üyeleri arasından ve Merkezden yararlanan akademik birimler arasında denge gözetilerek Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelik süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan daha uzun süre Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün gerekçeli teklifi ile Rektör tarafından görevinden alınabilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu tarafında çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Laboratuvarın faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Laboratuvarın çalışma ilkeleri, işleyişi ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Laboratuvarın çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Sunulan projelerin Laboratuvarın amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uygun projelerin yürütülmesini izlemek.

ç) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek.

d) Laboratuvarda yapılacak her türlü analizin ücretlerini tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak, her yıl bu ücretleri güncellemek.

e) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili olarak çalışanların haklarına ait esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

f) Bölgenin ve ülkenin kalkınmasına bilimsel ve teknolojik katkı sağlayacak öncelikli olan proje konularını tespit etmek ve araştırmacıları bilgilendirmek.

g) Müdür tarafından hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak.

ğ) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak.

h) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Laboratuvarın akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde Rektör tarafından görevlendirilen elemanlar ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Araştırma Projeleri kapsamında (TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, BAP, vb.) alınan ve alınacak olan her türlü alet, ekipman ve demirbaş proje sonunda Laboratuvar envanterine kaydedilerek Yönetim Kurulu tarafından bunların kullanım yerleri belirlenir.

(2) Merkezin bünyesinde olan alet ve ekipmanların kullanıma sunumlarında ücret talep edip etmeme konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

(3) Üniversite bünyesinde yürütülen lisansüstü tez ve araştırmalardan ücret alınıp alınmayacağı ve alınacak ise miktarı Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 14 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde Döner Sermaye Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.