25 Ağustos 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29099

YÖNETMELİK

Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/8/2013 tarihli ve 28750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Değişim programları veya özel öğrenci kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar normal ve azami eğitim öğretim süresine dâhildir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Üniversiteye kayıtlı olan öğrenci, ilgili yönetim kurulu kararı ile aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak, ders alabilir ve aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Özel öğrenci olarak ders alma işlemleri, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

(2) Özel öğrencilikte geçirilen yarıyıllar normal ve azami öğretim süresine dâhildir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere uygulanan İngilizce ve Senato tarafından belirlenen diğer derslerin muafiyet sınavları sonucu alınan notların harf notuna dönüştürülmesine ait esaslar Senato tarafından belirlenir.”

“(5) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucu Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, almış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Bunun için, öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, not döküm belgeleri (transkript), ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili bölüme başvurmaları gerekir. Öğrencilerin daha önceki yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları ve eşdeğerliği meslek yüksekokullarında ilgili yönetim kurulu, fakülte ve yüksekokullarda ise ilgili bölümün teklifi üzerine, ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları başarı notları, Senatonun belirleyeceği esaslara göre dönüştürülür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Kayıt yenilemelerini tamamlamış olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil tarihlerinde ders ekleme, silme işlemlerini danışmanlarıyla birlikte yapabilir. Açılmayan seçmeli derslerin yerine açılan derslerden ekleme yapılabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.”

“(8) Öğrencinin sınıfı her akademik takvim başlangıcında Senato tarafından belirlenen esaslara göre güncellenir.”

“(9) Değişim programları kapsamında farklı üniversitelerden ders almış öğrencilerin Üniversitedeki ilk kayıt döneminde mevcut durumuna göre kayıt yapılır. Ancak, değişim programları kapsamında alınmış ders notlarının işlenmesi sonucu durum değişmesi halinde öğrenci talebi üzerine lehine uygulama yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü;

a) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile ağırlıklı genel not ortalaması 2,00 ve üstü olan öğrenciler için en fazla 10 AKTS kredisi artırılabilir ve bu sadece mevcut sınıf ve altındaki sınıflarda kullanılabilir.

b) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan ve bulunduğu yarıyıla kadar tüm derslerini alıp başarmış olan lisans öğrencisinin ders yükü en fazla 40 AKTS kredisidir ve bir üst sınıftan ders alabilir. Üst sınıftan ders alan öğrencilerin, aldıkları derslerin başarı notları ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.”

“(6) Yatay ve dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin ve ÖSYM ile Üniversiteye yerleştirilerek intibak talebinde bulunanların ilk yarıyıldaki ders yükleri, 23 üncü maddeye göre yapılan intibak sonrası elde edilen ağırlıklı genel not ortalamasına (AGNO) bakılarak belirlenir.”

“(7) Çift anadal yapan öğrenciler toplamda en fazla 50 AKTS, yan dal yapan öğrenciler ise toplamda en fazla 40 AKTS kredisi ders alabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(ç) Bir öğrenci, genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile öğretim süresi boyunca, daha önce başarmış olduğu ve/veya muafiyet aldığı derslerden en çok altı tanesini tekrar edebilir ve alınan en son not, ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına girerek ya da girmeyerek yarıyıl sonunda yapılan değerlendirmeye göre harf notu FF, FD, YZ notu aldıkları derslerden bütünleme sınavına katılabilirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Güz yarıyılı, bahar yarıyılı veya açılması halinde yaz okulu sonunda, ilgili birim kurullarının belirlediği staj dersleri hariç tüm derslerin devam şartını yerine getirdiği halde her hangi bir yarıyılda, FF, FD veya YZ notu aldığı tek dersten veya bütün derslerden geçer not aldığı halde gerekli not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere, sadece bir dersten, bütünleme sınavlarından sonra ve açılması halinde yaz okulu sonu mazeret sınavlarından sonra, bir ek sınav hakkı tanınır. Ancak bu sınav sonucunda alacağı not ile ağırlıklı genel not ortalamasını 2,00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz. Bu sınav için mazeret sınavı açılmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile altıncı fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Öğrencinin bir dersteki harf başarı notu, Senatonun belirleyeceği esaslara göre bağıl değerlendirme veya mutlak değerlendirme yöntemi kullanılarak aşağıdaki harf başarı notlarından birisine dönüştürülür:

a) Kredili dersler için;

   Ham Başarı Notu       Harf Başarı Notu           Katsayısı            Başarı Derecesi

           92-100               AA                                4,0                     Başarılı (pekiyi)

            85-91                BA                                3,5                     Başarılı (iyi üstü)

            78-84                BB                                 3,0                     Başarılı (iyi)

            71-77                CB                                 2,5                     Başarılı (orta üstü)

            64-70                CC                                 2,0                     Başarılı (orta)

            57-63                DC                                1,5                     Başarılı (orta altı)

            50-56                DD                                1,0                     Başarılı (orta altı)

            40-49                FD                                 0,5                     Başarısız

             0-39                 FF                                 0,0                     Başarısız

b) Kredisiz dersler için;

   Ham Başarı Notu       Harf Başarı Notu           Katsayısı            Başarı Derecesi

           65-100               YT                                 ---                      Başarılı (Yeterli)

             0-64                 YZ                                 ---                      Başarısız (Yetersiz)”

“ç) MU: İntibak ve ders sayımlarında, başarılı kabul edilen ancak, bu Yönetmelikte harf notu karşılığı bulunmayan derslere verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olarak kayıtlı iken, ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucu Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerle, kurumlar arası yatay geçişle gelen öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması; önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılarak belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/8/2013

28750