23 Ağustos 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29097

YÖNETMELİK

Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/3/2012 tarihli ve 28248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Doktora programına öğrenci kabulünde mülakat sonucu da değerlendirmeye katılır. Başvurusu kabul edilen adayların genel başarı değerlendirmesi ALES, lisans mezuniyet not ortalaması, yabancı dil, bilimsel etkinlik puanı ve mülakat sınav notu dikkate alınarak yapılır. Genel başarı notu ALES’in %50’si, lisans mezunları için lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u, bilimsel etkinlik puanının %10’u ve mülakat sınavının %10’u alınarak hesaplanır. Adaylar, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve yedek aday belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/3/2012

28248

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/8/2014

29084