23 Ağustos 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29097

YÖNETMELİK

Türkiye Noterler Birliğinden:

NOTERLİK DAİRELERİ ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 18/9/1990 tarihli ve 20639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Madde 9 - Noterliklerde yapılan işlemler saklama şekil ve esasları bakımından, nitelikleri dikkate alınarak A, B, C ve D diye belirtilen dört gruba ayrılmıştır.

             D Grubu: Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerine ilişkin sözleşmeleri,

             C Grubu: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılan protesto işlemlerini,

             B Grubu: Gerek haricen, gerekse noterliklerde tanzim edilerek keşide edilen ve imza onayı yapılmayan her türlü ihtarnameleri, ihbarnameleri, bildirimleri, özel ve tüzel kişilerin Türk Ticaret ve Vergi Hukuku mevzuatı hükümleri veya özel kanunları uyarınca noterliklerde yaptırdıkları defter, fatura, makbuz ve benzeri diğer onaylamalarına ilişkin işlem kâğıtlarını ve her türlü örnek işlemlerini,

             A Grubu: B, C ve D grubu işlemleri dışında kalan tüm işlemleri,

             kapsar

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “İşlemin yapıldığı takvim yılının bitiminden itibaren; B grubuna giren işlem kâğıtları 10 yıl, C grubuna giren işlem kâğıtları 5 yıl, D grubuna giren işlem kâğıtları ise 20 yıl süre ile saklanır.”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Noterler Birliği Başkanı yürütür.