23 Ağustos 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29097

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ŞEKER DEPOLAMA KESİNTİSİ VE PRİM ÖDEMELERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/1/2004 tarihli ve 25359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şeker Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“k) Şeker Satış Fiyatı: Tahmini bütçe için bütçelenecek pazarlama yılı için depolama primi ve kesintisine esas olmak üzere, bütçelenecek pazarlama yılından önceki pazarlama yılının en geç 15 Ağustos tarihine kadar şirketler tarafından Kuruma bildirilecek ürün bazında kg satış fiyatını; gerçekleşen bütçe dönemi için ise Şirketler tarafından Kuruma bildirilen gerçekleşmiş kg bazında kristal şeker fiyatını,”

“m) Ortalama Fiyat: Şirketlerce bildirilen kristal şeker satış fiyatlarının; tahmini bütçe için A kotası satış tahminleri, satış tahminlerinin bildirilmediği durumlarda ise A kotası tahsis miktarı esas alınarak hesaplanan ağırlıklı ortalamasını; gerçekleşen bütçe dönemi için ise gerçekleşen A kotası kristal şeker satış miktarları esas alınarak hesaplanan ağırlıklı ortalamasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum, prime hak kazanmış veya kesintiye tabi olacak her şirketin; almaya hak kazandığı aylık prim tutarlarını ve tahakkuk eden aylık kesinti tutarlarını, birincisi Eylül-Şubat ve ikincisi Mart-Ağustos olmak üzere altı aylık dilimler halinde gerçekleşen bütçe dönemine ilişkin olan ortalama fiyata göre hesaplar.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurumu Başkanı yürütür.