21 Ağustos 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29095

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH             : 19/8/2014

KARAR NO    : 2014/ÖİB-K-54

KONU              : Gayrimenkulün özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Isparta ili, Eğirdir ilçesi, Camii Mahallesi, 174 ada, 1 no.lu parseldeki 751 m² 30/740 arsa paylı zemin kat 3 no.lu bağımsız bölümlü Dükkanın (Taşınmaz) 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak Kuruluş tarafından yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

- “Taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde; 141.000.- TL (Yüzkırkbirbintürklirası) bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet KAYA’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet KAYA’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 135.000.-(Yüzotuzbeşbintürklirası) bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Hakan DEMİREL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hakan DEMİREL’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlıkların devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.