21 Ağustos 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29095

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH             : 19/8/2014

KARAR NO    : 2014/ÖİB-K-53

KONU              : Gayrimenkulün özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Afyonkarahisar ili, Bolvadin ilçesi, Lalasinanpaşa Mahallesi, 258 ada, 13 no.lu parseldeki 136,64 m² yüzölçümlü taşınmazın 120/203 arsa paylı 1. Kattaki 8 no.lu Dükkanın (Taşınmaz) 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak Kuruluş tarafından yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

- “Taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde; 32.000.- TL (Otuzikibintürklirası) bedelle en yüksek teklifi veren Yasin Sıtkı HIDIROĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yasin Sıtkı HIDIROĞLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlıkların devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.