21 Ağustos 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29095

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME

FAKÜLTELERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, kredili sisteme dayalı olarak yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, kredili sisteme dayalı olarak yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 43, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredilerini,

b) BDS: Derse kayıtlı tüm öğrencilerin puanlarının ortalamasının temel alındığı Bağıl Değerlendirme Sistemini,

c) Birim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Fakülte Kurullarını,

ç) Birim Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Fakülte Yönetim Kurullarını,

d) Fakülte: Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerini,

e) Merkezi Açıköğretim: 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununun 21 inci maddesine göre, Anadolu Üniversitesi tarafından geniş kitlelere belirli bir zaman ve mekânda bulunma zorunluluğu olmadan, ülke çapında her ilde ve yurt dışında merkezî bir organizasyonla kitlesel eğitim, sınav, yüz yüze akademik danışmanlık ve büro hizmeti verilen bölüm/programlardaki eğitim-öğretimi,

f) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Uzaktan Eğitim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin karşılıklı etkileşimine dayalı olarak aynı mekânda bulunmalarını gerektirmeyen eğitim-öğretimi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı

MADDE 5 – (1) Bir öğretim yılı, her biri en az 70 öğretim günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim, ilgili Birim Kurulunun Kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dönemden başlamak üzere önlisans için azami 4 (dört), lisans için azami 7 (yedi) yıl süreyle öğrencilik hakkından yararlanabilir. Öğrenci, kayıt yenilemediği dönemlerde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler, azami eğitim-öğretim süresinden sayılır.

Dersler

MADDE 7 – (1) Dersler; teorik derslerden, atölye, laboratuvar, pratik çalışma, staj ve benzeri uygulamalardan oluşur ve Merkezî Açıköğretim, Uzaktan Eğitim yöntemleriyle veya yüz yüze yapılabilir. Hangi derslerin hangi yarıyılda açılacağı ve yıl veya yarıyıl esasına göre düzenleneceği ilgili Birim Kurulunun Kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Bölüm/programlardaki derslerin kredi değerleri ve haftalık saatleri, varsa ön koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, laboratuvar, pratik çalışma, staj ve benzeri uygulama dersleri, hangi derslerin yüz yüze verileceği, yüz yüze verilecek derslerde devam koşulları, örgün öğretim öğrencilerinin alacağı eşdeğer dersler ilgili Birim Kurulunun Kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) İlgili Birim Kurulu tarafından belirlenecek dersler için uygun bulunan yer ve zamanlarda yüz yüze, eş zamanlı veya eş zamansız İnternete dayalı olarak, video konferansla akademik danışmanlık ve uygulama hizmetleri düzenlenir.

(4) Derslerin kredileri öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen AKTS kredileridir.

Ders atama, ekle-sil koşulları

MADDE 8 – (1) Öğrenciye bir yarıyılda 30 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması ilgili fakülte tarafından yapılır. Öğrenci, toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde üst yarıyıldan ders ekleyebilir veya ilgili fakülte tarafından atanan dersleri silebilir. Ders silme, bir üst yarıyılın derslerinden başlanarak yapılır. Ders ekle-sil işlemleri kayıt yenileme tarihleri içerisinde, o yarıyıl için yapılır ve bu işlemlere sonradan itiraz edilemez.

(2) Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılına ait yarıyılların tüm derslerini almak zorunda olup üst yarıyıllardan ders alamaz.

(3) Lisans programlarında birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci beşinci ve yedinci yarıyıllardan; ikinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci altıncı ve sekizinci yarıyıllardan; üçüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci yedinci yarıyıldan; dördüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenci ise sekizinci yarıyıldan ders alamaz.

Kayıt/kayıt yenileme, ders kaydı

MADDE 9 – (1) Kayıt ve kayıt yenileme tarihi, süresi, şekli, kayıtta istenecek belgeler ve kayıt koşulları Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği genel ilkeler çerçevesinde, ilgili Birim Yönetim Kurulları tarafından ortak olarak belirlenir. Öğrenci kayıt yaptırmak için belirlenen bu koşullara uymak, ilgili mevzuat ve Birim Yönetim Kurulunca belirlenen bedelleri süresi içinde ödemek zorundadır.

(2) Programa yeni kayıtta, kayıt koşullarını yerine getirmeyen ve kaydını süresi içinde yaptırmayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

(3) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelere yeni kayıt yaptıracak öğrenci varsa bu sistemdeki önceki kaydını sildirmek zorundadır. Önceki kaydını sildirmeden yeni kayıt yaptıran öğrencinin, eski kaydı hangi yarıyılda olursa olsun silinir ve yeni kaydı geçerli olur. Bu öğrencinin önceki kaydına ilişkin hakları sona erer.

(4) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrenci, öğretime devam etmek istediği dönemin başında, kayıt yenileme tarihlerinde kaydını yenilemek zorundadır. Kaydını yenilemeyen öğrenci, o dönemde sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Örgün öğrenci ders kaydı

MADDE 10 – (1) Yükseköğretim Kurumlarının örgün eğitim-öğretim programlarına kayıtlı öğrenci, Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde yer alan derslere, Anadolu Üniversitesi Senatosunun belirlediği esaslara göre ilan edilen kayıt tarihlerinde ders kaydı yaptırabilir.

(2) Örgün öğrenci toplam kredisinin %25’ini geçmemek koşuluyla Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim yapan fakültelerden ders alabilir. Ders kaydını yaptıran öğrenci, aldığı dersler için bu Yönetmelik kapsamında öğrenimini sürdürür.

Kayıt silme

MADDE 11 – (1) Öğrencinin kaydının silinmesi için yazılı istekte bulunması hȃlinde ilgili birim ile ilişiği kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar

MADDE 12 – (1) Bir dönemde her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Sınavlar klasik veya test olarak yapılabilir. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ilgili Birim Yönetim Kurulları tarafından ortak olarak belirlenir. Ayrıca ilgili Birim Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen programlarda ve derslerde yazılı/sözlü olarak kısa sınav, ödev, uygulama gibi değerlendirmeler yapılabilir.

Sınav kuralları

MADDE 13 – (1) Sınavda uygulanacak kurallar ilgili Birim Yönetim Kurulunun Kararı ile belirlenir.

(2) Sınavda uygulanacak kurallara uymayan öğrencinin o oturumdaki sınavı, sınav görevlilerince düzenlenen Bireysel Sınav İptal Tutanağına dayanılarak ilgili Dekanlık tarafından geçersiz sayılır.

(3) Sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci bu ders/derslerden 0 (sıfır) almış kabul edilir. Kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir dersin sınavına giremez.

(4) Her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) Sınavlarda başarı değerlendirmesinde BDS kullanılır. BDS esasları Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

(2) Başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir. Harf notları ve katsayıları şunlardır:

a)

Harf Notu    Katsayısı

AA                    4,00

AB                     3,70

BA                     3,30

BB                     3,00

BC                     2,70

CB                     2,30

CC                     2,00

CD                     1,70

DC                     1,30

DD                    1,00

FF                      0,00

b) Yukarıdaki harf notu ve katsayılar dışında aşağıda tanımları yapılan değerlendirmeler de kullanılabilir:

1) Yeterli (YT)/Yetersiz (YZ): İlgili Birim Yönetim Kurulunun Kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır. Bu tür derslerde yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye ise YZ notu verilir.

2) Eksik (EK): Dersin gereklerini zamanında tamamlamayan öğrenciye verilen nottur. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönem başlamadan önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye, ilgili Birim Yönetim Kurulu Kararı ile yeni bir not verilir. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması hȃlinde, EK notu o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ notuna İlgili Birim Yönetim Kurulu Kararıyla dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar öğrencinin Not Durum Belgesinde (transkriptinde) gösterilir, daha sonra gösterilmez.

3) Muaf (MU): Öğrencinin bir yükseköğretim kurumunda alıp da başarmış olduğu ve ilgili Birimin Yönetim Kurulu tarafından muaf tutulması uygun görülen dersler için verilir.

4) Kaldırıldı (KL): Bir programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle öğrencinin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir.

5) Sorumlu Değil (SD): Yapılan ders intibakı sonucu öğrencinin sorumlu olmayacağı dersler için verilir.

6) Devam Ediyor (DV): Bir dönemden uzun süren bir dersin henüz tamamlanmadığı dönemin sonunda, ilgili derse devam eden öğrenciye verilir.

7) Devamsız (DZ): Devam koşulunu sağlamayan öğrenciye verilir. Hangi dersin/derslerin devam zorunluluğu olduğu ve DZ notunun ortalamaya nasıl katılacağı, ilgili Birim Yönetim Kurulunun Kararı ile belirlenir.

(3) Ders bazında başarı notuna alt sınır uygulanıp uygulanmayacağı, başarı notunun sınıf ortalamasına katılıp katılmayacağı ilgili Birim Kurulunun Kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Başarı notuna alt sınır uygulanan derslerde, başarı notu alt sınırın altında kalan devamlı öğrenciye FF harf notu verilir.

(4) Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Not ortalaması ve ders tekrarı

MADDE 15 – (1) Her dönem sonunda öğrencinin başarı durumu, Dönem Not Ortalaması ve Genel Not Ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamasına katılan her dersin kredisiyle o dersten bağıl değerlendirme sonucunda belirlenen harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa Dönem Not Ortalaması, o zamana kadar alınmış tüm dersler için yapılırsa Genel Not Ortalaması elde edilir. Genel Not Ortalaması hesaplanırken tekrar edilen ders bulunması hȃlinde bu dersten alınan en son not dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Herhangi bir dönem sonunda 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Bu koşulu yerine getiremeyen öğrenci, kayıt yenilediği dönemi takip eden ilk dönem, son iki dönemde CC’nin altında harf notu aldığı dersleri tekrar ederek Genel Not Ortalamasını en az 2,00’ye yükseltmek zorundadır.

(3) Ders tekrarına kalan bir öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlaması hȃlinde ders tekrarı sona ermiş olur. Ancak zorunlu bir dersten FF, DZ ve YZ notu alan bir öğrenci bu dersi, dersin ilk verildiği dönemde tekrar almak zorundadır.

(4) İlgili Birim Kurulunun Kararı ve Senatonun onayı ile yıllık sistemden kredili sisteme geçirilen bölüm/programlarda öğrencinin daha önce yıllık sistemde aldığı ders/derslerin ve notların intibakları, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Not Dönüşüm Tablosuna göre yapılır ve Genel Not Ortalaması hesabına dâhil edilir. Öğrencinin daha önce yıllık sistemde almış olduğu 50’nin altındaki notları için FF harf notu kullanılır.

(5) Programdan çıkarılan derslerin yerine öğrencinin hangi dersi/dersleri alacağı, ilgili Birim Kurulunun Kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(6) Dikey geçiş/lisans tamamlama kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin daha önceden almış ve başarmış olduğu ilk dört yarıyıldaki dersleri için MU harf notu verilir. Mezuniyet koşullarını sağlaması halinde öğrencinin Genel Not Ortalaması, önlisans programından aldığı derslerin ortalaması ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanarak Not Durum Belgesinde gösterilir.

(7) Yatay geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin önceki önlisans/lisans programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılır ve bu derslere ilişkin daha önceden aldığı notlar Not Durum Belgesinde gösterilir. Öğrencinin Genel Not Ortalaması, önceki diploma programından intibakı yapılan dersler ile Anadolu Üniversitesinden aldığı derslerin bütünü üzerinden hesaplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ders Transferi ve Muafiyeti, Bölüm/Programlar Arası Geçiş

Ders transferi ve muafiyeti

MADDE 16 – (1) Anadolu Üniversitesi Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı/kayıt yaptıracak öğrencinin ders transfer işlemlerinde; daha önceden almış ve başarmış olduğu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (I‒II), Türk Dili (I‒II), Yabancı Dil (I‒II) ve Temel Bilgi Teknolojileri (I‒II) dersleri için MU notu verilir ve bu notlar Not Durum Belgesinde MU ile gösterilir. Bu derslere ilişkin ders transferi talebi, her bir dönem için ilgili Fakülte Kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır.

(2) Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Önlisans programlarından mezun olanlardan, kendi alanlarındaki lisans programına devam etmek isteyenler lisans programına kaydedilir. Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Önlisans Programlarından mezun olanlardan, farklı alanlardaki lisans programına devam etmek isteyenlere, fark dersleri verilerek lisans programına kaydedilir. Verilecek olan fark dersleri ilgili Birim Yönetim Kurulunun Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Muafiyet verilmeyen ve öğrencinin alması gereken dersler için geçecek süre azami öğrenim süresinden sayılır.

Bölüm/programlar arası geçiş

MADDE 17 – (1) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı olan öğrenci, her ne sebeple olursa olsun, bu fakültelerin bölüm/programları arasında geçiş yapamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diplomalar ve Belgeler

Diplomalar ve belgeler

MADDE 18 – (1) Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp tüm derslerini başarıyla tamamlayan, FF, YZ, DZ ve EK notu olmayan, Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye Diploma ve Diploma Eki (Diploma Supplement) verilir.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programının ilk 4(dört) yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan, 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenci, programdan kaydını sildirmek koşuluyla önlisans diploması alabilir.

(3) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz. Öğrenciye, mezuniyetine kadar almış olduğu derslerdeki başarı durumunu gösteren Not Durum Belgesi verilir.

(4) Lisans ve önlisans diplomalarına fotoğraf yapıştırılmaz.

(5) En az 30 AKTS kredilik ders alıp aldığı tüm derslerini başaran, Dönem Not Ortalaması 3,50 veya üzeri olan Yüksek Onur Öğrencisi, Dönem Not Ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan Onur Öğrencisi kabul edilir. Ancak disiplin cezası alan veya FF, YZ, DZ ve EK notu olan öğrenci belirtilen not ortalamasını sağlasa bile Yüksek Onur Öğrencisi veya Onur Öğrencisi olamaz.

(6) Genel Not Ortalaması 3,50 veya üzeri olan Yüksek Onur Öğrencisi, Genel Not Ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan ise Onur Öğrencisi olarak mezun olur. Ancak disiplin cezası alan öğrenci, belirtilen Genel Not Ortalamasını sağlasa bile Yüksek Onur Öğrencisi veya Onur Öğrencisi derecesiyle mezun edilmez.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 18/1/2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik 2014‒2015 öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.