21 Ağustos 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29095

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH             : 19/8/2014

KARAR NO    : 2014/ÖİB-K-56

KONU              : Gayrimenkul özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Konya ili, Karatay ilçesi, Çatalhöyük Mahallesi, 5593 ada, 177 no.lu parseldeki 12.796,54 m2 yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz) 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak Kuruluş tarafından yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

- “Taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde; 1.620.000.- TL (Birmilyonaltıyüzyirmibin-türklirası) bedelle en yüksek teklifi veren Konfor Gayrimenkul Müşavirlik İnş. Tar. Hayv. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Konfor Gayrimenkul Müşavirlik İnş. Tar. Hayv. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine, 1.600.000.- TL (Birmilyonaltıyüzbintürklirası) bedelle en yüksek ikinci teklifi veren Sabır BALCI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sabır BALCI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluşumuz lehine irat kaydedilmesine ve 1.580.000.- TL (Birmilyonbeşyüzseksenbintürklirası) bedelle üçüncü yüksek teklifi veren Zentar Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zentar Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlıkların devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.