21 Ağustos 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29095

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Başkanın toplantıya katılamaması durumunda en yaşlı üye toplantıya başkanlık eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “ve ilk kademe” ifadesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usullerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasında geçen “ve ilk kademe” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında geçen “ve ilk kademe” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “ve ilk kademe” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer. Süreyi tamamlamak üzere ilk toplantıda aynı partiden yeni üye seçimi yapılır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.