20 Ağustos 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29094

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2006 tarihli ve 26272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Eğitim-öğretimde verimliliği ve başarı imkânlarını artırmak için hazırlık, önlisans, lisans programları öğrencilerine, daha önce aldıkları ve başarısız oldukları veya daha önce alıp başardıkları halde başarı notunu yükseltmek istedikleri dersleri yaz aylarında almalarına imkân sağlamak (başarı notunu yükseltmek amacıyla alınan derslerde son alınan not geçerlidir.),”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Yaz öğretiminde sadece daha önce alınmış ve devam koşulu sağlanmış dersler alınabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz öğretiminin başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve akademik takvimde gösterilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci, üçüncü, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yaz öğretiminde başarının değerlendirilmesinde, önlisans ve lisans öğrencileri için Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Hazırlık sınıfı yaz öğretiminde başarı değerlendirmesi Beykent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönergesi esaslarına göre yapılır.”

“(6) Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) katılır. Yaz öğretimindeki başarı notları, transkriptlerde yaz döneminde alındığı belirtilecek şekilde gösterilir.

(7) Yaz öğretimine diğer bir üniversitede öğrenci olduğunu belgeleyerek kaydolan öğrencilere yaz öğretiminde aldıkları derslerin adını, kodunu, ulusal kredisini, AKTS kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

(8) Üniversitede açılmayan ve eşdeğerliliği ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurullarınca kabul edilen dersler, işbu Yönetmelikte belirlenen ders alma koşulları kapsamında olmak şartıyla, Üniversite dışından başka üniversitelerin yaz okullarında alınabilir. Diğer üniversitelerden alınan derslerin başarı notları, fakülte/yüksekokul yönetim kurullarınca belirlenen öğrencinin kayıtlı olduğu program ders planındaki eşdeğer dersin kodu ve adı ile öğrencinin transkriptine işlenir. Diğer üniversitelerden alınan yaz okulu derslerinin başarı notları devam eden akademik yıl güz dönemi ders kayıtları başlamadan en geç bir hafta önce öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülteye, ilgili üniversitenin orijinal belgesi ibraz edilmek suretiyle bildirilir. Güz dönemi ders kayıtları başladıktan sonra getirilen yaz okulu notları dikkate alınmaz ve işlem yapılmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yaz öğretiminde farklı fakülte, yüksekokul ve bölümlerin aynı kodlu dersleri ortak olarak açılabilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2006

26272

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/4/2009

27205

2-

25/2/2011

27857