20 Ağustos 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29094

YÖNETMELİK

Başbakanlıktan:

BAŞBAKANLIK PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyâkat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Başbakanlık merkez teşkilâtı ve Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi personelden Başbakanlık merkez teşkilâtı ve Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde görev yapan ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Başbakanlık merkez teşkilâtı hizmet birimleri ile Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünü,

b) Genel Müdürlük: Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünü,

c) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere, aynı veya başka hizmet sınıflarından görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre yapılacak atamaları,

ç) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü kadrolarına atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer kadrolara atanacaklar için yapılan yazılı sınavı,

d) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

e) İş günü: Ulusal bayram ile genel tatil ve hafta sonu tatili hariç diğer günleri,

f) Kurum: Başbakanlık merkez teşkilâtı ve Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünü,

g) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tâbi görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tâbi görev grupları aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

2) Şef,

3) Koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri,

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri,

c) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı,

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,

d) İdarî hizmetler grubu;

1) Araştırmacı,

2) Ayniyat saymanı,

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, anbar memuru, satın alma memuru, santral memuru, tahsildar, koruma ve güvenlik görevlisi, sekreter, şoför,

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, berber, kaloriferci, bahçıvan.

(2) Unvan değişikliğine tâbi kadrolar: Mühendis, avukat, mütercim, programcı, tekniker, hemşire, teknisyen, laborant.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki kadrolara atanabilmek için söz konusu bentte belirtilen hizmet süresine sahip olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

c) Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere kadrolu veya 657 sayılı Kanuna tâbi olup 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre geçici olarak Kurumda en az altı ay çalışmış olmak,

ç) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

c) Koruma ve güvenlik amiri ve koruma ve güvenlik şefi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

ç) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

d) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,

3) En az iki güncel bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya dengi sınavlarda en az (D) düzeyinde başarılı olmak,

f) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

g) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

ğ) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Kurumca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak,

h) Memur, anbar memuru, satın alma memuru, santral memuru, tahsildar ve sekreter kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Gerekli sürücü belgesine sahip olmak,

i) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 5188 sayılı Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

gerekir.

Unvan değişikliğine tâbi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara atanabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların mütercimlik ve tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya dengi sınavlarda en az (A) düzeyinde başarılı olmak,

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümü ile bu bölüme denk bölümlerden mezun olmak,

2) En az iki güncel programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya dengi sınavlarda en az (D) düzeyinde başarılı olmak,

d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli meslekî veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

e) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununda öngörülen eğitim durumuna ilişkin şartları taşımak,

f) Teknisyen ve laborant kadrolarına atanabilmek için;

1) Lise veya dengi meslekî veya teknik eğitim öğretim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Duyuru ve başvuru

MADDE 9 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama izni alınan boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, yazılı sınav tarihi ve yeri, son başvuru tarihi, yazılı sınav konu başlıkları, yazılı sınavdan en az otuz gün önce Genel Müdürlükçe kurumsal internet sitesinde duyurulur.

(2) Adaylar, başvuru şartlarını taşıdıkları kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilirler.

(3) Aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamaz.

(4) Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinde aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde birimine başvuruda bulunur. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunmaları ve sınava katılmaları mümkündür.

(5) Birimler, başvuru formlarını son başvuru tarihini izleyen üç iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderirler. Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda aranan şartları taşıyan adaylar, kurumsal internet sitesinde ilan edilir.

(6) Aday listesine üç iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir ve itirazlar beş iş günü içinde karara bağlanır.

Sınav Kurulu

MADDE 10 – (1) Sınav Kurulu; Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının veya Personel ve Prensipler Genel Müdürünün başkanlığında, genel müdür, genel müdür yardımcısı, başkan ve daire başkanları arasından Müsteşar tarafından belirlenecek toplam beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Kurul, üye tamsayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(2) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî hısımlarının sınava katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler arasından görevlendirme yapılır.

Sınav Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Görevde yükselme sınavını yapmak veya yaptırmak, unvan değişikliği sınavını yaptırmak.

b) Yazılı sınav usûlünü ve konu başlıklarını belirlemek, sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.

c) Sınava katılmaya hak kazananları ve sınav sonuçlarını ilan etmek.

ç) Konuların ağırlığına göre yazılı sınav sorularının sayısını ve puan değerini belirlemek.

d) İtirazları sonuçlandırmak.

e) Sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, Kurumca yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Yazılı sınav usûlü sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Yazılı sınav konuları, ilan edilen kadronun nitelikleri dikkate alınarak Sınav Kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(3) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava girecek personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.

(4) Kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atanmış olanların ataması iptal edilir. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması hâlinde ilgilinin sınavı bir tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır. Ayrıca bu fiillerden disiplin suçunu gerektirenler hakkında, 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Şube müdürü kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyâkati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar sözlü sınavda başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması, diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumsal internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Sınava giren personel, sınav sonuçlarına karşı sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edebilir. İtirazlar en geç beş iş günü içinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 15 – (1) Unvan değişikliği sınavı, bu Yönetmeliğin yazılı sınavlara ilişkin hükümlerine göre yaptırılır. Bu sınava katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Kurum personeli başvurabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma

MADDE 16 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre en geç bir ay içinde atanır. Atanmaya hak kazananlardan 3056 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kurumda geçici olarak çalışan personelin atanmaları, aslî kadrolarının bulunduğu kurumun muvafakat vermesi şartına bağlı olup, kazanılmış hak teşkil etmez.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 17 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile bu kapsamda atanacak personele ilişkin sekretarya işlemleri Genel Müdürlükçe yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 18 – (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tâbidir. Aynı görev grubunda kalmak kaydıyla, atama yapılacak kadronun gerektirdiği genel ve özel şartları taşıyanlar, aynı alt gruptaki diğer kadrolara veya daha alt düzey kadrolara sınavsız atanabilirler.

Çeşitli hükümler

MADDE 19 – (1) Kurumda 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan kadrolara yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. İstisnaî memur kadrolarında görev yapanlar, bu Yönetmelik hükümlerine tâbi olmaksızın Kurumda durumlarına uygun kadrolara atanabilirler.

(2) Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce görev yapılan kadrolar ile bu kadrolarla aynı düzey veya alt düzeydeki kadrolara, görevde yükselme sınavına tâbi tutulmadan atama yapılabilir.

(3) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Kuruma yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 29/7/2005 tarihli ve 25890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Eğitim şartı istisnası

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.