20 Ağustos 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29094

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH            : 7/8/2014

KARAR NO   : 2014/75

KONU             : EÜAŞ Santralleri ve Ruhsatlar

Özelleştirme Yüksek Kurulunca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23/7/2014 tarihli ve 5193 sayılı yazısına istinaden;

1. Kurulumuzun 30/5/2003 tarihli ve 2003/34 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına alınan Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)’ye ait Orhaneli Termik Santralinin özelleştirme programına; bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Özelleştirme kapsamında olan Soma A Termik Santrali ve Soma A Termik Santrali tarafından kullanılan taşınmazlar hariç Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (SEAŞ)’nin ve SEAŞ tarafından kullanılan taşınmazların, EÜAŞ’a ait Tunçbilek Termik Santralinin ve bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)’na ait Bursa Linyitleri İşletmesi (BLİ)’nin ve BLİ tarafından kullanılan taşınmazların, TKİ adına kayıtlı 79528 No.lu Ruhsatın ve bu Ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının ve EÜAŞ adına kayıtlı 73021 No.lu Ruhsatın ve bu Ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

3. Kurulumuzun 30/5/2003 tarihli ve 2003/34 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına alınan Soma A Termik Santralinin özelleştirme kapsamından çıkarılmasına,

4. SEAŞ’a ait Soma B Termik Santralinin, Tunçbilek Termik Santralinin, Orhaneli Termik Santralinin, BLİ tarafından kullanılan taşınırların “Varlık Satışı”; Soma B Termik Santrali, Tunçbilek Termik Santrali, Orhaneli Termik Santrali ve BLİ tarafından kullanılan taşınmazların “Varlık Satışı” veya “Kullanım İzninin Devri” veya “İşletme Hakkının Verilmesi”; 79528 ve 73021 No.lu Ruhsatlar ve bu Ruhsatların kapsadığı Maden Sahalarının “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesine,

5. Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2016 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.