16 Ağustos 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29090

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:

SUBAY MESLEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/1968 tarihli ve 12971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Meslek Programları Yönetmeliğinin Ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına (o) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ö) ve (p) bentleri eklenmiştir.

“ö. Özel Kuvvetler İhtisas Kursu,

p. Özel Kuvvetler Kursu.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.