16 Austos 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29090

YNETMELK

ileri Bakanlndan:

MLKYE MFETTLNE ATANMA VE YETTRLME USUL

VE ESASLARINA LKN YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik; mlkiye mfettilik mlakatna kabul olunabilmek iin yaplacak inceleme ve deerlendirme ile mlkiye mfettilerinin seilme, atanma, yetime ve denenmelerinde, mlakatlarnda uygulanacak usul ve esaslar belirlemek amacyla dzenlenmitir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayl ileri Bakanl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 33 nc maddesi ile ileri Bakanl Mlkiye Tefti Kurulu Tznn 78 inci maddesi uyarnca hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda;

a) Bakan: ileri Bakann,

b) Bakanlk: ileri Bakanln,

c) Bakan: ileri Bakanl Mlkiye Tefti Kurulu Bakann,

) Bakan yardmcs: ileri Bakanl Mlkiye Tefti Kurulu Bakan Yardmcsn,

d) Bakanlk: ileri Bakanl Mlkiye Tefti Kurulu Bakanln,

e) Kurul: ileri Bakanl Mlkiye Tefti Kurulunu,

f) Mfetti: Mlkiye Bamfettii ve Mlkiye Mfettiini,

g) Mlakat: Yarma snavn,

) Tzk: ileri Bakanl Mlkiye Tefti Kurulu Tzn,

ifade eder.

KNC BLM

Mfetti Alnmas ve Mfettilie Seilme

Mfetti alnmas

MADDE 4 (1) Kurula, gerekli grldnde, kadro ve ihtiya durumuna gre yeterli sayda mfetti alnr.

(2) Bakann teklifi ve Bakann onay zerine, Mfetti alnmasna ilikin ilemlere balanr.

nceleme, deerlendirme ve mlakata arlma

MADDE 5 (1) Tzn 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (A) ve (B) bentlerinde belirtilen niteliklere sahip mlki idare amirlerinin; varsa sicil raporlar ve mfettiler tarafndan dzenlenen gizli sicil raporlar, mfettilerce dzenlenmi deerlendirme belgeleri, valilerce dzenlenmi mlki idare amirlii deerlendirme belgeleri, takdirname ve/veya baar belgeleri ile cezalar, yabanc dil bilgileri ve Bakann bizzat yapaca veya mfettilere yaptraca inceleme ile tespit edilecek alma ve baar dereceleri deerlendirilir.

(2) nceleme ve deerlendirme, ilgililerin mlki idare amirlii hizmeti snfnda greve baladklar tarihten inceleme ve deerlendirme tarihine kadar geen sreyi kapsar.

(3) nceleme ve deerlendirme i ve ilemleri, Bakan ve bakan yardmclar tarafndan birlikte yaplr.

(4) nceleme ve deerlendirme sonucunda stn baarsyla mfettilik hizmetinde yararl olabilecei anlalanlar Bakann teklifi zerine Bakann onayyla mlakata arlrlar.

NC BLM

Mlakat ve Mfettilie Atanma

Mlakatn yeri, tarihi, konular

MADDE 6 (1) Mlakat Ankarada, ileri Bakanlnda yaplr.

(2) Mlakat mesleki konularda yaplr.

(3) Mlakatn tarihi ile balama ve biti saatleri Bakanlka belirlenir.

Mlakatn yapl ekli, sonularn deerlendirilmesi ve atanma

MADDE 7 (1) Mlakat Bakann riyasetinde, Personel Genel Mdr ile Bakann grevlendirecei bir mfettiten oluan komisyon tarafndan yaplr.

(2) Mlakat sonucunda baarl bulunanlar mterek karar ile mfettilie atanrlar.

DRDNC BLM

Yetime ve Deneme, Rapor Dzenlenme

Yetime ve deneme

MADDE 8 (1) Yetime ve deneme sresi alt aydr.

(2) Mfettilerin yetitirilmesinde; meslek bilgilerini artrma, mfettiliin gerektirdii nitelikleri kazandrma, tefti, denetleme, aratrma, n inceleme, inceleme ve soruturma yntemleri ile rapor yazma yntemlerini renmelerini salama, bu konularda bilgi ve becerilerini gelitirme amalar gdlr.

(3) Yetimede kiisel aba ve alma esastr. Bu konularda Bakanlka ve mfettilerce alnan tedbirler yardmc ve zendirici niteliktedir.

Rapor dzenlenmesi

MADDE 9 (1) Yetime ve deneme sresini tamamlayan mfettiler hakknda, yanlarna verildikleri her mfetti tarafndan birer rapor dzenlenir.

(2) Bakanla verilen bu raporlarda; mfettilerin bilgi dereceleri, inceleme ve aratrma, yazl ve szl anlatm yetenekleri, ahlaki durumlar, alkanlklar ve yaptklar almalar aklanr.

(3) Raporlarn sonu blmnde; yetime ve deneme srelerini tamamlayan mfettilerin mesleki bilgileri, yetenekleri, tutum ve davranlar ile almalar bakmndan yeterli olup olmadklar belirtilir.

BENC BLM

Yeterlik

Yeterliin deerlendirilmesi

MADDE 10 (1) Yetime ve deneme sresini tamamlayan mfettilerin yeterli olup olmadklarn belirlemek iin; Bakan ve grevlendirecei iki mfettiten oluan komisyon tarafndan mlakat yaplr.

(2) Mlakat; Ankarada ileri Bakanlnda ve Bakanlka belirlenen tarihte yaplr.

(3) Mlakat sonucunda yaplan deerlendirme sonucunda yeterli grlenler baarl saylrlar.

(4) Mlakat sonular, katlanlara yaz ile duyurulur.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Mlakat komisyonlarnn alma esaslar

MADDE 11 (1) Mlakat komisyonlar Bakann ars zerine ye tam says ile toplanr. Kararlar oy okluu ile alnr.

Yrrlkten kaldrlan Ynetmelik

MADDE 12 (1) 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mlkiye Mfettii Seme Snav ve Yetitirilmesi Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bakan yrtr.