16 Ağustos 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29090

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından:

BAKIMA MUHTAÇ ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM

MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir yıl” ibaresi “iki yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinde yer alan “bir yıl” ibaresi “iki yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinde yer alan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.