16 Austos 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29090

YNETMELK

Kamu hale Kurumundan:

MAL ALIMI HALELER UYGULAMA YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Mal Alm haleleri Uygulama Ynetmeliinin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinde yer alan i bitirme belgesi ibaresinden sonra gelmek zere ve teknolojik rn deneyim belgesi ibaresi eklenmi ve (i) bendinden sonra gelmek zere aadaki bent eklenmitir.

j) Teknolojik rn deneyim belgesi: Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (2) numaral alt bendi erevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan dzenlenen i deneyimini gsteren belgeyi,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan deneyimini gsteren belgelerin istenildii ihalelerde; ibaresinden sonra gelmek zere teknolojik rn deneyim belgesinin ve ibaresi eklenmi; nc fkrasnda yer alan belgelerin ibaresi belgeler ile teknolojik rn deneyim belgesinin olarak deitirilmi; drdnc fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmi ve altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Pilot ortan teknolojik rn deneyim belgesi sunmas durumunda, pilot ortan asgari i deneyim tutarnn en az %20sini salamas ve dier ortaklardan her birinin i deneyim tutarndan fazla olmas koulu aranmaz; asgari i deneyim tutarnn kalan ksmnn dier ortaklardan biri, birka veya tamam tarafndan karlanmas zorunludur.

(6) Ksmi teklife ak ihalelerde, teknolojik rn deneyim belgesinin sunulmas durumunda, belgenin dzenlendii maln teklif edildii ksma ynelik i deneyimine ilikin yeterlik kriterinin saland kabul edilir. Bu belgenin dzenlendii maln teklif edilmedii ksmlar iin ise ayrca i bitirme belgesi veya bu Ynetmeliin 46 nc maddesinde belirtilen belgelerin sunulmas gerekmektedir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 44 nc maddesinin bal bitirme belgesi ve teknolojik rn deneyim belgesinin dzenlenmesi olarak deitirilmi ve maddenin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

(7) Teknolojik rn deneyim belgesinin dzenlenmesinde aadaki esaslar gz nnde bulundurulur:

a) Teknoloji merkezi iletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kurulular ile kanunla kurulan vakflar tarafndan veya uluslararas fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet ncesi i birlii projelerinde ve teknogiriim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandklar destekler erevesinde yrttkleri proje sonucu ortaya kan ve yerli mal belgesine sahip maln piyasaya arz edilmesinden sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan teknolojik rn deneyim belgesi dzenlenir.

b) Teknolojik rn deneyim belgesi, proje sonucunda ortaya kan her bir rn iin ayr ayr dzenlenir.

c) Birden fazla kiinin birlikte yararland rekabet ncesi ibirlii projeleri ile destekler erevesinde yrttkleri projelerde, teknolojik rn deneyim belgesi her bir kii iin ayr ayr dzenlenir. Bu belgenin dzenlenebilmesi iin her bir bavuru sahibinin proje sonucu ortaya kan mal piyasaya arz etmesi gerekmektedir.

) Teknolojik rn deneyim belgesi iin yaplacak bavurulara eklenecek belgeler ve bavurunun sonulandrlma sresi gibi hususlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnca belirlenir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 47 nci maddesinin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

(12) Adaylar veya isteklilerce, i deneyimini gsteren belge olarak adlarna ya da unvanlarna dzenlenen teknolojik rn deneyim belgesinin sunulabilmesi iin belgenin dzenlendii maln teklif edilmesi zorunludur. Adaylar veya isteklilerin teknolojik rn deneyim belgesini sunmas halinde, i deneyimine ilikin yeterlik kriterini salad kabul edilir. ortaklklarnda teknolojik rn deneyim belgesini sunan ortan, hissesi orannda asgari i deneyim tutarn karlad kabul edilir. Konsorsiyum orta tarafndan teknolojik rn deneyim belgesinin sunulmas durumunda ise belgenin dzenlendii maln teklif edildii ksm veya ksmlar iin i deneyimine ilikin yeterlik kriterini salad kabul edilir. Teknolojik rn deneyim belgesi, dzenlendii maln piyasaya arz tarihinden itibaren be yl sreyle kullanlabilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 61 inci maddesinin drdnc ve altnc fkras aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki yedinci fkra eklenmitir.

(4) Yerli mal teklif eden istekliler lehine fiyat avantaj tannan ve birden fazla mal kaleminden oluan ihalelerin, ksmi teklife ak olarak gerekletirilmesi ve fiyat avantaj tannan her bir ksmn tek bir mal kaleminden olumas zorunludur. Ksmi teklife ak ihalelerde, ksmlarn birinde, birkanda veya tamamnda yerli mal teklif eden istekliler lehine ayn veya farkl oranlarda fiyat avantaj salanabilir. Yerli mal teklif eden istekliler lehine fiyat avantaj, yerli mal teklif etmeyen dier isteklilerin sz konusu mal kalemi iin teklif ettikleri bedele, kendi teklif bedelleri zerinden ihale dokmannda belirlenen fiyat avantaj oran esas alnarak hesaplanan tutarn eklenmesi suretiyle bulunur.

(6) Her yl Ocak aynda Kurum tarafndan ilan edilen orta ve yksek teknolojili sanayi rnleri listesinde yer alan mallarn ihalelerinde, yerli mal teklif eden istekliler lehine % 15 oranna kadar fiyat avantaj salanmas zorunludur. Sz konusu zorunlu fiyat avantaj uygulamas, ilan veya duyurusu bu listenin yaymlanmasndan sonra yaplan mal alm ihalelerinde uygulanacaktr.

(7) Teklif edilen maln yerli mal olduu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan belirlenen usul ve esaslara uygun olarak dzenlenen yerli mal belgesi ile belgelendirilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 62 nci maddesinin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

(5) deneyimini gsteren belge olarak teknolojik rn deneyim belgesinin sunulmas durumunda, isteklinin i deneyimini gsteren belge tutarnn asgari i deneyim tutarna eit olduu kabul edilir. ortaklnda pilot ortan teknolojik rn deneyim belgesi sunmas durumunda, i deneyimini gsteren belge tutarnn asgari i deneyim tutarnn hissesi oranna eit olduu kabul edilir. Konsorsiyumlarda ise koordinatr ortan teknolojik rn deneyim belgesi sunmas durumunda, i deneyimini gsteren belge tutarnn teklif verdii ksma ilikin asgari i deneyim tutarna eit olduu kabul edilir. Koordinatr ortak tarafndan farkl ksmlara farkl teknolojik rn deneyim belgelerinin sunulmas ya da ayrca i bitirme belgesi veya 46 nc maddede belirtilen belgelerin sunulmas durumunda ise tutar yksek olan belge dikkate alnr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin eki Ek-1de yer alan KK002.1/M sayl Ak hale Usul lan Formunun, KK002.3/M sayl 4734 sayl Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) bentlerine gre Pazarlk Usulyle Yaplan hale lan Formunun ve KK002.4/M sayl 4734 sayl Kanunun 21 inci maddesinin (b)/(c)/(f) bentlerine gre Pazarlk Usulyle Yaplan hale lan Formunun 6 nc maddeleri aadaki ekilde deitirilmitir.

6-[haleye sadece yerli istekliler katlabilecektir./Bu ihaleye sadece yerli istekliler katlabilecek olup yerli mal teklif eden yerli istekliye [ihalenin tamamnda % .(rakam ve yazyla) orannda/ ihalenin ksmnda/ksmlarnda % .(rakam ve yazyla) orannda] fiyat avantaj uygulanacaktr./ hale yerli ve yabanc tm isteklilere ak olup yerli mal teklif eden istekliye [ihalenin tamamnda % .(rakam ve yazyla) orannda/ ihalenin ksmnda/ksmlarnda % .(rakam ve yazyla) orannda] fiyat avantaj uygulanacaktr./ hale yerli ve yabanc tm isteklilere aktr.]

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin eki Ek-1de yer alan KK002.2/M sayl Belli stekliler Arasnda hale Usul n Yeterlik lan Formunun 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

5-[haleye sadece yerli istekliler katlabilecektir./Bu ihaleye sadece yerli istekliler katlabilecek olup yerli mal teklif eden yerli istekliye [ihalenin tamamnda % .(rakam ve yazyla) orannda/ ihalenin ksmnda/ksmlarnda % .(rakam ve yazyla) orannda] fiyat avantaj uygulanacaktr./ hale yerli ve yabanc tm isteklilere ak olup yerli mal teklif eden istekliye [ihalenin tamamnda % .(rakam ve yazyla) orannda/ ihalenin ksmnda/ksmlarnda % .(rakam ve yazyla) orannda] fiyat avantaj uygulanacaktr./ hale yerli ve yabanc tm isteklilere aktr.]

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin eki Ek-2de yer alan Ak hale Usul le hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.1 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Yerli mal teklif edenler lehine fiyat avantaj tannmas durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli mal belgesi,

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin eki Ek-2de yer alan Ak hale Usul le hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 8 inci maddesinin (20) ve (21) numaral dipnotlarnda yer alan % (rakam ve yazyla) orannda ibareleri [ihalenin tamamnda % .(rakam ve yazyla) orannda/ ihalenin ksmnda/ksmlarnda % .(rakam ve yazyla) orannda] eklinde deitirilmitir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin eki Ek-4te yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul le hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.1 inci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

g) Yerli mal teklif edenler lehine fiyat avantaj tannmas durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli mal belgesi,

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin eki Ek-4te yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul le hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 8 inci maddesinin (15) ve (16) numaral dipnotlarnda yer alan % (rakam ve yazyla) orannda ibareleri [ihalenin tamamnda % .(rakam ve yazyla) orannda/ ihalenin ksmnda/ksmlarnda % .(rakam ve yazyla) orannda] eklinde deitirilmitir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin eki Ek-5te yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bendine Gre Pazarlk Usul le hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.1 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Yerli mal teklif edenler lehine fiyat avantaj tannmas durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli mal belgesi,

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin eki Ek-5te yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bendine Gre Pazarlk Usul le hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 8 inci maddesinin (20) ve (21) numaral dipnotlarnda yer alan % (rakam ve yazyla) orannda ibareleri [ihalenin tamamnda % .(rakam ve yazyla) orannda/ ihalenin ksmnda/ksmlarnda % .(rakam ve yazyla) orannda] eklinde deitirilmitir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin eki Ek-6da yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Gre Pazarlk Usul le hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 7.1 inci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

g) Yerli mal teklif edenler lehine fiyat avantaj tannmas durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli mal belgesi,

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin eki Ek-6da yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Gre Pazarlk Usul le hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin 8 inci maddesinin (20) ve (21) numaral dipnotlarnda yer alan % (rakam ve yazyla) orannda ibareleri [ihalenin tamamnda % .(rakam ve yazyla) orannda/ ihalenin ksmnda/ksmlarnda % .(rakam ve yazyla) orannda] eklinde deitirilmitir.

MADDE 17 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Balam olan ihaleler

GEC MADDE 9 (1) Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce ilan veya yazl olarak duyurusu yaplm olan ihaleler, ilann veya duyurunun yapld tarihte yrrlkte olan Ynetmelik hkmlerine gre sonulandrlr.

MADDE 18 Bu Ynetmelik 19/8/2014 tarihinde yrrle girer.

MADDE 19 Bu Ynetmelik hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/3/2009

27159 (Mkerrer)

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

3/7/2009

27277

2-

4/3/2010

27511

3-

16/3/2011

27876

4-

16/7/2011

27996

5-

13/4/2013

28617

6-

24/9/2013

28775

7-

28/11/2013

28835

8-

7/6/2014

29023