16 Austos 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29090

YNETMELK

Kamu hale Kurumundan:

HZMET ALIMI HALELER UYGULAMA YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Hizmet Alm haleleri Uygulama Ynetmeliinin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinde yer alan i deneyim belgeleri ibaresinden sonra gelmek zere ve teknolojik rn deneyim belgesi ibaresi eklenmi ve (h) bendinden sonra gelmek zere aadaki bent eklenmitir.

) Teknolojik rn deneyim belgesi: Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (2) numaral alt bendi erevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan dzenlenen i deneyimini gsteren belgeyi,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesinin birinci fkrasnda yer alan deneyimini gsteren belgelerin istenildii ihalelerde; ibaresinden sonra gelmek zere teknolojik rn deneyim belgesinin ve ibaresi eklenmi; nc fkrasnda yer alan belgelerin ibaresi belgeler ile teknolojik rn deneyim belgesinin olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 45 inci maddesinin bal deneyim belgesi ve teknolojik rn deneyim belgesinin dzenlenme koullar olarak deitirilmi ve maddenin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

(11) Teknolojik rn deneyim belgesinin dzenlenmesinde aadaki esaslar gz nnde bulundurulur:

a) Teknoloji merkezi iletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kurulular ile kanunla kurulan vakflar tarafndan veya uluslararas fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet ncesi i birlii projelerinde ve teknogiriim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandklar destekler erevesinde yrttkleri proje sonucu ortaya kan hizmetlerin piyasaya arz edilmesinden sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan teknolojik rn deneyim belgesi dzenlenir.

b) Teknolojik rn deneyim belgesi, proje sonucunda ortaya kan her bir hizmet iin ayr ayr dzenlenir.

c) Birden fazla kiinin birlikte yararland rekabet ncesi ibirlii projeleri ile destekler erevesinde yrttkleri projelerde, teknolojik rn deneyim belgesi her bir kii iin ayr ayr dzenlenir. Bu belgenin dzenlenebilmesi iin her bir bavuru sahibinin proje sonucu ortaya kan hizmeti piyasaya arz etmesi gerekmektedir.

d) Teknolojik rn deneyim belgesi iin yaplacak bavurulara eklenecek belgeler ve bavurunun sonulandrlma sresi gibi hususlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnca belirlenir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesinin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

(10) Adaylar veya isteklilerce, i deneyimini gsteren belge olarak adlarna ya da unvanlarna dzenlenen teknolojik rn deneyim belgesinin sunulabilmesi iin belgenin dzenlendii hizmetin ihale dokmannda tanmlanan ihale konusu i veya benzer ie uygun olmas zorunludur. Adaylar veya isteklilerin teknolojik rn deneyim belgesini sunmas halinde, i deneyimine ilikin yeterlik kriterini salad kabul edilir. ortaklnda teknolojik rn deneyim belgesini sunan ortan kendisine ait i deneyim tutarna ilikin asgari yeterlik kriterini salad kabul edilir. Konsorsiyum ortann teknolojik rn deneyim belgesini sunmas halinde ise, belgeyi sunduu ksm veya ksmlar iin i deneyimine ilikin yeterlik kriterini salad kabul edilir. Teknolojik rn deneyim belgesi, belgenin dzenlendii hizmetin piyasaya arz tarihinden itibaren be yl sreyle kullanlabilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin eki Ek-1de yer alan KK015.3/H sayl Birim Fiyat Teklif Mektubu eki olan teklif cetvelinin 3 nolu dipnotunun ilk cmlesinden sonra gelmek zere Engelli iiler iin ayr satr alacaktr. cmlesi eklenmi ve 6 nolu dipnotunda yer alan zel gvenlik hizmet alm ihalelerinde zel gvenlik mali sorumluluk sigortas iin ayr satr alacaktr. cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin eki Ek-2de yer alan Ak hale Usul le hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin (30) numaral dipnotunun (1) numaral aklamasnda yer alan 25.3.1 inci maddesinin son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Ayrca kst ay/artk gn says ve bu sre ierisinde ka gn yol-yemek bedeli verilecei ile ayn il snrlar ierisinde isteklinin birden fazla iyerinin bulunup bulunmadna baklmakszn ihale dokmannda ayn il baznda elli veya daha fazla sayda ii altrlmasnn ngrld ihalelerde 4857 sayl Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak kaydyla idarece belirlenecek engelli ii says ve bu iilerin tabi olaca cret grubu da burada belirtilecektir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin eki Ek-4te yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul le hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin (25) numaral dipnotunun (1) numaral aklamasnda yer alan 25.3.1 inci maddesinin son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Ayrca kst ay/artk gn says ve bu sre ierisinde ka gn yol-yemek bedeli verilecei ile ayn il snrlar ierisinde isteklinin birden fazla iyerinin bulunup bulunmadna baklmakszn ihale dokmannda ayn il baznda elli veya daha fazla sayda ii altrlmasnn ngrld ihalelerde 4857 sayl Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak kaydyla idarece belirlenecek engelli ii says ve bu iilerin tabi olaca cret grubu da burada belirtilecektir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin eki Ek-5te yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin (30) numaral dipnotunun (1) numaral aklamasnda yer alan 25.3.1 inci maddesinin son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Ayrca kst ay/artk gn says ve bu sre ierisinde ka gn yol-yemek bedeli verilecei ile ayn il snrlar ierisinde isteklinin birden fazla iyerinin bulunup bulunmadna baklmakszn ihale dokmannda ayn il baznda elli veya daha fazla sayda ii altrlmasnn ngrld ihalelerde 4857 sayl Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak kaydyla idarece belirlenecek engelli ii says ve bu iilerin tabi olaca cret grubu da burada belirtilecektir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin eki Ek-6da yer alan 4734 Sayl Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Gre Pazarlk Usul ile hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Tip dari artnamenin (30) numaral dipnotunun (1) numaral aklamasnda yer alan 29.3.1 inci maddesinin son cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Ayrca kst ay/artk gn says ve bu sre ierisinde ka gn yol-yemek bedeli verilecei ile ayn il snrlar ierisinde isteklinin birden fazla iyerinin bulunup bulunmadna baklmakszn ihale dokmannda ayn il baznda elli veya daha fazla sayda ii altrlmasnn ngrld ihalelerde 4857 sayl Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak kaydyla idarece belirlenecek engelli ii says ve bu iilerin tabi olaca cret grubu da burada belirtilecektir.

MADDE 10 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Balam olan ihaleler

GEC MADDE 13 (1) Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce ilan veya yazl olarak duyurusu yaplm olan ihaleler, ilann veya duyurunun yapld tarihte yrrlkte olan Ynetmelik hkmlerine gre sonulandrlr.

MADDE 11 Bu Ynetmelik 19/8/2014 tarihinde yrrle girer.

MADDE 12 Bu Ynetmelik hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/3/2009

27159 (Mkerrer)

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

3/7/2009

27277

2-

10/1/2010

27458

3-

4/3/2010

27511

4-

16/12/2010

27787

5-

16/3/2011

27876

6-

20/4/2011

27911

7-

16/7/2011

27996

8-

15/7/2012

28354

9-

13/4/2013

28617

10-

24/9/2013

28775

11-

28/11/2013

28835

12-

25/12/2013

28862

13-

7/6/2014

29023