14 Austos 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29088

YNETMELK

Orta Dou Teknik niversitesinden:

ORTA DOU TEKNK NVERSTES GRNT ANALZ UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Orta Dou Teknik niversitesine bal olarak kurulan, Orta Dou Teknik niversitesi Grnt Analizi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Orta Dou Teknik niversitesi Grnt Analizi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (OGAM): Orta Dou Teknik niversitesi Grnt Analizi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Orta Dou Teknik niversitesi Rektrn,

d) niversite (ODT): Orta Dou Teknik niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Trkiyenin ilgili konularda oluturduu yol haritalar ve ulusal hedeflere ulamak ve bu hedeflere ularken teknolojik ve ekonomik da bamll en aza indirgemek ve gelitirilecek zgn teknolojilerle ulusal teknolojik ve bilimsel geliimi destekleyecek bir uzmanlk ve teknoloji merkezi olmak,

b) lgili konularda gemite lkemizde yaplan projeler bata olmak zere, bu konularda aratrc portfy, grsel veri havuzu ve teknolojik bilgi birikimi oluturmak,

c) Trkiyedeki ilikili akademik ve aratrma kurum ve gruplaryla egdm halinde ihtiya duyulan konularda beraberce allmas iin bir at oluturmak,

) Savunma ve gvenlik, yerkre ve uzay gzlemi, endstriyel, biyomedikal ve okluortam uygulamalar iin uzay, hava, yer, sualt unsurlar veya internet kaynaklarndan elde edilen grntlerin veya grnt dizilerinin ve bunlarla balantl dier verilerin analizleri ile ilgili yurtdndaki aratrma merkezlerinde ve endstride olan gelimeleri takip etmek ve mevcut bilgileri lkemize kazandrmak,

d) lgili konularda alan gen aratrmaclar iin cazibe ortam yaratarak beyin gn azaltmak, yurtdnda bu alanda alanlarn Trkiyeye geri dn iin imkan yaratmak,

e) Merkezin ilgi alanna giren konularda eitim vermek, seminer ve kongreler dzenlemek.

Faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen amalarna ulamak iin aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kamu ve zel kurulular tarafndan talep edilen askeri veya sivil uygulamalar iin uzaydan, havadan veya yer unsurlarndan elde edilen grntler ile salk uygulamalar iin elde edilen biyomedikal grntlerin analizlerine ynelik ulusal ve uluslararas projeler ve ibirlii yapmak,

b) Bilimsel ve teknik almalar kapsamnda kongre, seminer, konferans ve dier bilimsel toplantlar dzenlemek,

c) Aratrma, inceleme, gelitirme ve uygulama projesi yapmak, benzer kurulularla ortaklaa i yapmak ve bu konulardaki almalar desteklemek,

) Aratrma ve uygulama almalar sonunda salanan bulgularn gizlilik kapsamna girmemesi durumunda bilimsel yayn yapmak,

d) retilen ve gelitirilen yntemleri ve teknolojiyi danmanlk ve eitim kurslar araclyla endstriye aktarmak,

e) Yetenek gelitirmek ve srdrmek iin gerekli altyap, cihaz, yazlmlar tedarik etmek, gelitirmek ve idame ettirmek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Merkezin faaliyet alan ile ilgili alma yapan niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yllk sre iin grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr tekrar grevlendirilebilir.

(2) Mdrn nerisi zerine niversite retim elemanlar arasndan bir veya en fazla iki kii Rektr tarafndan mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde mdr yardmclarnn grevi de sona erer. Mdr, grevi banda olmad zaman mdr yardmclarndan birini vekil brakr. Greve veklet drt aydan fazla srerse yeni bir Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek ve Ynetim Kuruluna bakanlk etmek,

b) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak,

c) Merkezin idari ilerini yrtmek, gerekli koordinasyon ve denetimi salamak,

) Bir nceki yla ait yllk faaliyet raporunu hazrlayarak Ynetim Kuruluna sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu Mdr ve niversitenin Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili almalarda bulunan retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan grevlendirilecek alt ye ile birlikte toplam yedi yeden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan Ynetim Kurulu yesinin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu, ye tam saysnn salt ounluuyla ayda bir kez toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Ynetim Kurulu gerekli hallerde Mdrn daveti zerine olaanst olarak toplanr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin aratrma, gelitirme ve uygulama faaliyetlerini inceleyerek Merkezin alma alann ilgilendiren konularda kararlar almak,

b) Mdrn her faaliyet dnemi sonunda hazrlayaca faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek, sunulan raporu deerlendirmek,

c) Bir sonraki dneme ilikin alma programn hazrlamak, yurt iindeki ve yurt dndaki kurulularla yaplacak ibirliinin esaslarn tespit etmek.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu Ynetim Kurulu yeleri ile Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilen aada belirtilen kiilerden oluur:

a) Merkezin faaliyetleri konusunda deneyimli niversite retim yeleri,

b) stekleri halinde grevlendirilecek konu ile ilgili kamu kurulularnn temsilcileri,

c) stekleri halinde, dier niversitelerin ve aratrma merkezlerinin temsilcileri,

) Gvenlik, savunma, biyomedikal ve ilikili uygulamalar iin grnt ileme, rnt tanma, bilgisayar gr ile ilgili zel kurulu temsilcileri.

(2) Ynetim Kurulu yeleri Merkez Danma Kurulunun doal yeleridir.

(3) Danma Kurulunda, Ynetim Kurulu yelerinden baka, birinci fkrada belirtilen kurulularn temsilcilerinden en fazla on ye bulunur. Ynetim Kurulu yeleri dndaki Danma Kurulu yelerinin grev sresi bir yldr. Sresi biten ye yeniden Danma Kurulu yesi olarak grevlendirilebilir.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Ynetim Kurulunca hazrlanacak yllk alma plan, aratrma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili gr bildirmek,

b) Aratrma, gelitirme ve uygulama almalar konusunda nerilerde bulunmak,

c) Yaplan almalar deerlendirmek,

) Ylda en az bir defa toplanarak Merkezin almalar hakknda deerlendirmeler yapmak ve yeni almalar konusunda gr ve nerilerini Ynetim Kuruluna bildirmek.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini Mdre devredebilir.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Orta Dou Teknik niversitesi Rektr yrtr.