14 Austos 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29088

YNETMELK

ileri Bakanlndan:

PASAPORT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAR YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayl Pasaport Kanununun uygulanmas, Trkiye Cumhuriyeti Devleti tarafndan verilen pasaportlarn ekil ve muhtevalarnn tespiti ile pasaport ve pasaport yerine geerli belgelerin dzenlenmesine ait esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; pasaport ve pasaport yerine geerli belgelerin trlerine gre mracaatlarnn alnmas, onaylanmas, ekil ve muhtevalarnn tespit edilmesi, temin ve tanzimine ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 5682 sayl Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: ileri Bakanln,

b) Biyometrik fotoraf: Uluslararas Sivil Havaclk Tekilatnn belirledii standartlardaki pasaportlarda kullanlacak fotoraf,

c) D temsilcilik: Trkiye Cumhuriyeti Bykeliliini, Eliliini, Bakonsolosluunu ve Konsolosluunu,

) Diplomatik pasaport: Kanunda geen diplomatik pasaportu,

d) Gemiadam czdan: Gemi mrettebatna yetkili makamlarca usulne uygun olarak verilen ve kara sular ile liman ehirlerine karlkllk esasna gre giri k imkan salayan belgeyi,

e) Genel mdrlk: Emniyet Genel Mdrln,

f) Har bedeli: 2/7/1964 tarihli ve 492 sayl Harlar Kanununa ekli 6 sayl tarifede pasaport sreleri iin belirlenen har bedelini,

g) Hizmet pasaportu: Kanunda geen hizmet damgal pasaportu,

) Hologram: Lazer n dalgalarnn pozitif karm ile oluan boyutlu kayd,

h) Hudut gei belgesi: Hudut makamlarnn hududa ilikin konularda grmek zere kar taraf topraklarna gemelerini salayan belgeyi,

) Hudut makam: Hudut antlama ve protokollerinin uygulanmas ve bunlara ilikin ilemlerin yrtlmesi amacyla grevlendirilen makamlar,

i) Hususi pasaport: Kanunda geen hususi damgal pasaportu,

j) l birimleri: l pasaport ube mdrlkleri ve ile pasaport birimlerini,

k) Kanun: 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayl Pasaport Kanununu,

l) Kontrol amiri: Alnan pasaport mracaatnn kontroln yapan personeli,

m) Muvafakatname: Yetkili makam nnde ya da konsolosluklarda konsolosluk grevlileri nnde velisi ya da vasisi olduu kii hakknda yaplacak ilemi uygun grme, onama, ileme raz olma, ileme dair rzasnn olmasn ve buna ilikin yazl beyann,

n) Onay amiri: Alnan ve kontrol edilen pasaport mracaatn tanzim edilmek zere onaylayan yetkili amiri ya da konsolosluklarda konsolosluk grevlilerini,

o) Pasaport: Kanunla belirtilen yetkili makamlarca verilen ve hamiline bir lkenin milli hudutlarndan dierine gemeyi salayan belgeyi,

) Pasaport deerli kat bedeli: Tm pasaport trleri iin Maliye Bakanlnca belirlenen deerli kat bedelini,

p) Pasavan ve idari mektup: Antlamalarla tespit edilen hudut blgesi ierisinde oturan ve kar taraf hudut blgesi ierisinde meydana gelen acil ve zorunlu ilerini takip edebilmek iin Trk vatandalarna ksa sreli dzenlenen belgeyi,

r) Seyahat belgesi: Trk vatandalarna lkeye dnlerini temin iin dzenlenen belgeyi,

s) Talep formu: Hususi veya hizmet damgal pasaportlar alacak kiiler adna kurumlarnca dzenlenerek yetkili amir tarafndan onaylanan belgeyi,

) Uak mrettebat belgesi: Havayolu uluslararas ulam aralar memur ve mrettebatna idarelerce anlamalarda belirtilen rneine ve usulne uygun olarak verilen ve grevleri sresince havaliman bulunan ehirlere giri ve klarna imkn salayan belgeyi,

t) Umuma mahsus pasaport: Kanunda geen umuma mahsus pasaportu,

u) Yonga: Pasaport gibi belgelerde bilgilerin gvenli olarak dijital ortamda saklanmasn salayan, temasl/temassz trleri bulunan entegre devreyi,

ifade eder.

KNC BLM

Pasaport Trleri ve Pasaport Vermeye Yetkili Makamlar

Pasaport ve pasaport yerine geerli belgeler

MADDE 5 (1) Trkiye Cumhuriyeti namna verilecek pasaport ve pasaport yerine geerli belgeler unlardr:

a) Pasaport trleri:

1) Diplomatik pasaport.

2) Hususi pasaport.

3) Hizmet pasaportu.

4) Umuma mahsus pasaport.

5) Yabanclara mahsus pasaport.

b) Pasaport yerine geerli belgeler:

1) Pasavanlar, idari mektuplar ve hudut gei belgeleri.

2) Gemiadam czdanlar, demiryolu ve hava ulam aralar memur ve mrettebatna verilen belgeler.

3) Seyahat belgesi ve benzeri belgeler.

Diplomatik pasaport

MADDE 6 (1) Diplomatik pasaport; Kanunun 13 nc maddesinde belirtilen artlar tayanlara pasaport sahibinin grevi ve mahiyetine gre Dileri Bakanlnca tespit edilecek srelerde, Dileri Bakanl tarafndan verilir.

Hususi pasaport

MADDE 7 (1) Hususi pasaport; Kanunda belirtilen artlar tayanlara alt aydan az olmamak kaydyla ileri Bakanlnca tespit edilecek srelerde, yurt iinde ileri Bakanlnn verecei yetkiye gre Valilikler, yurt dnda ise ileri Bakanlnn muvafakat ve Dileri Bakanlnn talimat ile d temsilcilikler vermeye yetkilidir.

(2) Hususi pasaport alacaklarda en az lise veya dengi okul mezunu olma art aranr.

Hizmet pasaportu

MADDE 8 (1) Hizmet pasaportu; Kanunun 14 nc maddesinin (B) fkrasnda belirtilen artlar tayanlara, alt aydan az olmamak kaydyla pasaport sahibinin grevinin mddetine gre ileri Bakanlnca tespit edilecek srelerde yurt iinde ileri Bakanlnn verecei yetkiye gre Valilikler, yurt dnda ise ileri Bakanlnn muvafakat ve Dileri Bakanlnn talimat ile d temsilcilikler vermeye yetkilidir.

Umuma mahsus pasaport

MADDE 9 (1) Umuma mahsus pasaport; Kanunun 15, 16 ve 17 nci maddelerine gre alt aydan az olmamak kaydyla ileri Bakanlnca belirlenecek srelerde yurt iinde Valilikler, yurt dnda ise d temsilcilikler vermeye yetkilidir.

Yabanclara mahsus pasaport

MADDE 10 (1) Yabanclara mahsus pasaport; Kanunun 18 inci maddesine gre, ileri Bakanl adna illerde Valilikler, yurt dnda ise ileri Bakanlnn talebi veya onay vermesi zerine Dileri Bakanlnca verilecek talimata istinaden, d temsilcilikler vermeye yetkilidir.

(2) Bu pasaportlar aydan az olmamak kaydyla ileri Bakanlnn takdirine gre belirlenecek srelerde verilir.

Pasavan, idari mektup ve hudut gei belgesi

MADDE 11 (1) Pasavan ve idari mektup, antlamalarla tespit edilen hudut blgesi ierisinde oturan Trk vatandalarna kar taraf hudut blgesi ierisinde meydana gelen acil ve zorunlu ilerini takip edebilmek iin hudut komisyonlarnn belirledii srelere gre hudut makamlar tarafndan dzenlenir.

(2) Hudut gei belgesi, hudut makamlarnn hududa ilikin konularda grmek zere kar taraf topraklarna gemelerini salamak zere belirli srelerde dzenlenir.

(3) Hudut makamlarnca verilen idari mektup, pasavan ve hudut gei belgeleri ile ilgili usul ve esaslar, Kanunun 19 uncu maddesi uyarnca ileri ve Dileri Bakanlklar tarafndan belirlenir.

Gemiadam czdan

MADDE 12 (1) Gemiadam czdan vermeye yetkili makamlarca dzenlenen gemiadam czdanlar, Genel Mdrlke yetki verilmi il emniyet mdrlkleri ile liman bakanlklarnn bulunduu yetkilendirilmi ile emniyet mdrlkleri/amirlikleri tarafndan kayt ve tahkikat ilemleri yaplarak tasdik edilir.

(2) Gemiadam czdan tasdik ilemi iin;

a) T.C. Kimlik Numaras bulunan fotorafl nfus czdan,

b) Son alt ay ierisinde ekilen 2 adet fotoraf,

c) Mracaat sahibi tarafndan doldurulan talep formu,

) 18 yandan kkler iin muvafakatname,

d) lgili kurum tarafndan tanzim edilen gemiadam czdan,

istenir.

Uak mrettebat belgesi

MADDE 13 (1) Uak mrettebat belgesi mracaatlar Sivil Havaclk Genel Mdrl tarafndan alnr, tamamlanan mracaatlar tahkikat ilemleri iin il emniyet mdrlne gnderilir.

(2) l emniyet mdrlnce tahkikatlar sonulandrlan ahslarn mracaat evraklar uak mrettebat belgesi tanzim edilmek zere yetkili kuruma gnderilir.

(3) Tanzim edilen uak mrettebat belgesi il emniyet mdrlnce kayt altna alnarak, hologram yaptrlmak suretiyle tasdik edilir ve kart sahibinin kendisine veya firmalarnca yetkilendirilmi grevlilerine imza karl teslim edilir.

Seyahat belgesi ve benzeri belgeler

MADDE 14 (1) D temsilcilikler tarafndan yaplacak deerlendirmeye gre, geerli pasaportlar olmayan veya bulunduklar lke makamlarnca hakknda snr d karar verilen kiinin yurda dnn teminen, Kanuna uygun olarak, Seyahat belgesi ve benzeri belgeler dzenlenir.

NC BLM

Pasaport Mracaatlarnn Alnmas, Onaylanmas ve Tanzim Edilmesi

Pasaport mracaatlarnn alnmas

MADDE 15 (1) Diplomatik pasaportlarla ilgili mracaat ilemleri Dileri Bakanl ve d temsilcilikler tarafndan yrtlr.

(2) Hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaportlar ileri Bakanl adna valiliklerce verilir. Valiler, bu yetkilerini vali yardmclarna, kaymakamlara, il veya ile birimlerine devredebilir.

(3) Hususi ve hizmet pasaportlarnn mracaat ilemleri, yurt iinde sadece il emniyet mdrlklerince, yurt dnda ise ileri Bakanlnn muvafakat ve Dileri Bakanlnn talimat ile d temsilciliklerce yaplr.

(4) Umuma mahsus pasaportlarn mracaat ilemleri, yurt iinde il birimlerince, yurt dnda ise d temsilciliklerce yaplr.

Pasaport mracaatnda gerekli belgeler

MADDE 16 (1) Pasaport alacak kiinin bizzat mracaat esastr. lgiliden durumuna gre aadaki belgeler istenir:

a) T.C. Kimlik Numaras bulunan nfus czdan.

b) Son alt ay ierisinde ekilen 2 adet biyometrik fotoraf.

c) Pasaport deerli kat bedeli dendi makbuzu.

) Umuma mahsus pasaportlar iin har bedeli dendi makbuzu.

d) Ergin olmayanlar ve kstllar iin muvafakat belgesi.

e) Kstllar iin veli, vasi veya kayyum karar.

f) Varsa daha nce alnm geerlilii olan pasaport.

g) Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportlar iin talep formu.

) Hak sahibinden dolay diplomatik, hususi veya hizmet pasaportu alacak ergin olan ocuklar iin renci belgesi.

h) Hak sahibinden dolay diplomatik pasaport alacak ergin ocuklar iin taahhtname belgesi.

) Diplomatik pasaport alacak resmi unvan sahibi iin atama, grevlendirme veya olur belgesi.

i) 7 yan bitirmi mracaat sahiplerinden polis makamlarnca verilen parmak izi alnd belgesi.

(2) Birinci fkrann (c) ve () bentlerinde belirtilen belgeler konsolosluklarda yaplan ilemlerde istenmez. Teknolojik gelimelere bal olarak farkl belgelerin istenmesi veya bu belgelerin elektronik ortamda teyit edilmesi ile bunlarn geerlilii genelge ile dzenlenir.

Pasaport mracaatlarnn onaylanmas

MADDE 17 (1) Mracaatlar tamamlanan hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaportlar kontrol amirinin yazl ve elektronik ortamda onaylamasndan sonra pasaportu imzalamaya yetkili kiinin onayna mteakip onay amiri tarafndan onaylanr. Konsolosluklarda alnan bavurular dorudan onay amirine gnderilir.

(2) Mracaatlar tamamlanan diplomatik pasaportlarn onay ilemleri Dileri Bakanl tarafndan yaplr.

Pasaport ve seyahat belgelerinin tanzimi

MADDE 18 (1) Yurt iinde il birimlerince, yurt dnda ise d temsilciliklerce onaylanan hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport mracaatlar Bakanlk adna Genel Mdrlk tarafndan tanzim edilir.

(2) Diplomatik pasaportlar Dileri Bakanl tarafndan tanzim edilir.

(3) Seyahat belgeleri d temsilcilikler tarafndan tanzim edilir.

(4) Yabanclara mahsus pasaportlar Bakanlka belirlenecek birim tarafndan tanzim edilir.

Pasaport mracaatna ve tanzimine ait usul ve esaslar

MADDE 19 (1) Kanunun uygulanmas ile pasaport ve pasaport yerine geerli belgelerin dzenlenmesine ait bu Ynetmelikte belirtilmeyen hususlar ayrca Bakanlka karlacak genelgeler ile dzenlenir.

Pasaport defterlerinin ekli ve muhtevas

MADDE 20 (1) lkemiz adna verilen pasaportlarn ekli ve muhtevas Uluslararas Sivil Havaclk Tekilat (ICAO) Makinede Okunabilir Seyahat Belgeleri Standartlar (MRTD) erevesinde 9303 sayl belge ve eklerine uygun olarak, ileri Bakanl ve Dileri Bakanl ile Darphane ve Damga Matbaas Genel Mdrl arasnda nceden yaplm ve bu Ynetmeliin yaym tarihinden sonra yaplacak protokoller erevesinde dzenlenir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Pasaport defterlerinin basm

MADDE 21 (1) Pasaportlarn basm veya bastrlmas, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayl Deerli Katlar Kanunu ve 8/6/1984 tarihli ve 234 sayl Darphane ve Damga Matbaas Genel Mdrlnn Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname hkmleri gereince yerine getirilir.

Gei hkm

GEC MADDE 1 (1) En ge iki yl ierisinde tamamlanmak kaydyla gerekli fiziki ve teknik altyap oluturuluncaya kadar d temsilciliklerde bu Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkrasnn (i) bendinde belirtilen belge istenmez.

Yrrlk

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik hkmleri Dileri, ileri ve Maliye Bakanlarnca yrtlr.