11 Austos 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29085

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2014/29)

BRNC BLM

Genel Bilgi ve lemler

Mevcut Durum

MADDE 1 (1) Kore Cumhuriyeti (Gney Kore), in Halk Cumhuriyeti, Tayland, Malezya ve in Tayvan meneli 54.07 Gmrk Tarife Pozisyonu (GTP) altnda yer alan "sentetik filament ipliklerinden dokunmu mensucat"n ithalinde, 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (Tebli No: 2002/2) ile lke ve firma baznda deien oranlarda dampinge kar nlemler yrrle konmutur. 1/8/2008 tarihli ve 26954 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebli (2008/25) ile tamamlanan nihai gzden geirme soruturmas kapsamnda anlan nlemlerin devamna karar verilmitir.

(2) Mevcut dampinge kar nlemlerin etkinlii 31/12/2010 tarihli ve 27802 3 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Baz Ticaret Politikas nlemleri Mevzuatna Konu Eyann thalatnn zlenmesine likin Tebli thalat: 2011/20 ile takip edilmekte olup eitli sektr temsilcileri anlan eyann ithalatnda uygulanan nlemlerin, nleme tabi rnlerin Bulgaristan zerinden lkemize ihra edilmesi suretiyle etkisiz klnd iddias ile Bakanlmza bavuruda bulunmutur.

(3) Mezkur nlemlerin etkisiz klndna ilikin iddia ve bulgular 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar (Karar) ve thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelik (Ynetmelik) hkmleri erevesinde deerlendirilmitir.

Soruturma konusu rn

MADDE 2 (1) Soruturma konusu rn thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin Tebliler (Tebli No: 2002/2 ve Tebli No: 2008/25) kapsamnda nleme konu olan ve 54.07 GTPsi altnda yer alan sentetik filament ipliklerinden dokunmu mensucattr.

nlemlerin etkisiz klnmasna ilikin bulgular

MADDE 3 (1) Soruturma konusu rnn genel ithalat son dnem itibaryla dalgal bir seyir izlemi olup Bulgaristan meneli rnn ithalatnda ise art gzlemlenmitir. Bulgaristandan anlan rn lkemize ihra eden firmalarn varl, faaliyet alanlar, retim konular ve ihracat kapasiteleri hakknda Bakanlk ve Bakanln anlan lkedeki Ticaret Mavirlii tarafndan gerekletirilen incelemeler neticesinde bu lkeden ihracat gerekletiren firmalarn mevcut dampinge kar nlemleri etkisiz kld ynnde nemli bulgulara ulalmtr.

Karar ve ilemler

MADDE 4 (1) Yaplan inceleme sonucunda yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduu anlaldndan, Bulgaristan meneli/kl sz konusu rn iin thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulunca, Ynetmeliin 38 inci maddesi erevesinde nlemlerin etkisiz klnmasna kar soruturma almasna karar verilmitir.

(2) Soruturma, Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlecektir.

Soru formlar ve bilgilerin toplanmas

MADDE 5 (1) Soruturma iin gerekli bilgilerin temini amacyla sz konusu maddenin bilinen ithalatlarna ve soruturma kapsamna giren bilinen yabanc retici/ihracatlarna soruturmann alna ilikin bildirim gnderilecektir. Bildirimi almayan taraflarn soru formuna Ekonomi Bakanl internet sayfasndaki ilgili blmden erimeleri mmkn bulunmaktadr.

(2) te yandan, ilgili retici ve ihracatlara iletilmesini kolaylatrmak ve abuklatrmak amacyla, soruturmaya konu lkenin Trkiyedeki diplomatik temsilciliine de soru formu gnderilecektir.

Sreler

MADDE 6 (1) Soru formunu cevaplandrma sresi, soruturma almasna dair bildirimin gnderildii tarihten itibaren posta sresi dahil 37 gndr. Tebliin 5 inci maddesinde belirtilen, bildirimin gnderilmedii ilgili taraflar ise, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren ileyecek 37 gnlk sre ile baldrlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruturmayla ilgili olduu dnlen dier bilgi, belge ve grlerin dikkate alnabilmesi iin, sz konusu bilgi, belge ve grlerin, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren en ge 37 gn iinde Genel Mdrle yazl olarak ulatrlmas gerekmektedir.

(3) Soruturmann sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden dier ilgili taraflarn da (yerli reticiler, ithalatlar, ilgili meslek kurulular, tketici dernekleri, retim dalndaki ii veya iveren sendikalar ve benzerleri.) grleri ile konuya ilikin her trl bilgi ve belgeyi bu Tebliin yaym tarihinden itibaren 37 gn iinde yazl olarak Genel Mdrle bildirmeleri gerekmektedir.

birliine gelinmemesi

MADDE 7 (1) Ynetmeliin 26 nc maddesinde belirtildii zere, taraflardan birinin belirtilen sreler iinde gerekli bilgiyi salayamamas veya yanl bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruturmay engellediinin anlalmas halinde soruturmaya ilikin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere gre alnacaktr.

Geici nlem alnmas, nlemin geriye dnk uygulanmas

MADDE 8 (1) Kararn ilgili maddeleri uyarnca, soruturma sresince geici nlem uygulanmas kararlatrlabilir ve kesin nlem geriye dnk olarak uygulanabilir.

(2) nlemlerin uygulanmasnda balam ilem kavram ve istisnas bulunmamaktadr.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 9 (1) Soruturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile grlerin aada belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

Ekonomi Bakanl

thalat Genel Mdrl

thalat Politikalarn zleme ve Deerlendirme Dairesi

nn Bulvar, 06510 Emek/ANKARA

Tel: +90 (312) 204 75 34; 204 77 76

Faks: +90 (312) 212 87 65

e-posta: oek148@ekonomi.gov.tr

Soruturmann balang tarihi

MADDE 10 (1) Soruturma, bu Tebliin yaym tarihinde balam kabul edilir.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.