8 Ağustos 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29082

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:

HARP AKADEMİLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/11/1991 tarihli ve 21044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harp Akademileri Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin birinci fıkrası ve aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “Komando İhtisas Kursunu” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya Özel Kuvvetler İhtisas Kursunu” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.