7 Austos 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29081

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

KAYDLETRLEN SERMAYE PYASASI ARALARINA LKN KAYITLARIN

TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBL (II-13.1)

BRNC BLM

Genel Hkmler

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, sermaye piyasas ilemlerinin gvenli, hzl ve etkin bir ekilde yrtlebilmesi iin, sermaye piyasas aralar ve bunlara ilikin haklarn Merkezi Kayt Kuruluu Anonim irketi tarafndan kayden izlenmesine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, kaydi sermaye piyasas aralar ve bunlara ilikin haklarn kayd ile kayden izleme ilemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 13 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Borsa: Anonim irket eklinde kurulan, sermaye piyasas aralar, kambiyo ve kymetli madenler ile kymetli talarn ve Kurulca uygun grlen dier szlemelerin, belgelerin ve kymetlerin serbest rekabet artlar altnda kolay ve gvenli bir ekilde alnp satlabilmesini salamak ve oluan fiyatlar tespit ve ilan etmek zere kendisi veya piyasa ileticisi tarafndan iletilen ve/veya ynetilen, alm satm emirlerini sonulandracak ekilde bir araya getiren veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylatran, Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve dzenli faaliyet gsteren sistemleri ve pazar yerlerini,

b) DBS: 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanunun 3 nc maddesinde tanmlanan devlet i borlanma senetlerini,

c) EFT: Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Elektronik Fon Transfer Sistemini,

) EMKT: Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Elektronik Menkul Kymet Transfer Sistemini,

d) hra: Sermaye piyasas aralarn ihra eden, ihra etmek zere Kurula bavuruda bulunan veya sermaye piyasas aralar halka arz edilen tzel kiileri ve Kanuna tabi yatrm fonlarn,

e) Kanun: 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununu,

f) Kaydi sermaye piyasas aralar: Kurulca kaydiletirilmesine karar verilen sermaye piyasas aralarn,

g) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

) Likidite senetleri: 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayl Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Kanununun 52 nci maddesinin ikinci fkras uyarnca Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas tarafndan ihra edilen senetleri,

h) MKK: Merkezi Kayt Kuruluu Anonim irketini,

) Sermaye piyasas aralar: Menkul kymetler ve trev aralar ile yatrm szlemeleri de dhil olmak zere Kurulca bu kapsamda olduu belirlenen dier sermaye piyasas aralarn,

i) Takasbank: stanbul Takas ve Saklama Bankas Anonim irketini,

j) TCMB: Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasn,

k) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununu,

l) ye: TCMB, ihralar, yatrm kurulular, merkezi takas kurulular ile Kurul tarafndan belirlenen dier kurulular,

m) Yatrm kuruluu: Arac kurumlar ile yatrm hizmeti ve faaliyetinde bulunmak zere kurulu ve faaliyet esaslar Kurulca belirlenen dier sermaye piyasas kurumlarn ve bankalar,

ifade eder.

Kaytlarn tutulmas

MADDE 5 (1) Kaydi sermaye piyasas aralar ve bunlara ilikin haklarla ilgili kaytlar, MKK tarafndan oluturulan elektronik ortamda MKK yelerince tutulur. Hesaplarn almas ve hesaplarda kayt ve deiiklik yaplmas usul ve esaslar MKK tarafndan belirlenecek elektronik ilem yntemleriyle yeler tarafndan hak sahiplerinin talimatlarna uygun ekilde MKK kaytlarnda deiiklik yaplmas sureti ile gerekletirilir.

(2) Doal afet, teknik arza gibi mcbir sebeplerle bir bilgi ak sorunu olduunda kaytlarn ne ekilde iletilecei ve deitirileceine ilikin usul ve esaslar MKK tarafndan belirlenir.

(3) Takas ilemlerinin yrtlmesi iin, merkezi takas kurulular itibaryla da kayt tutulur. Hak sahiplerinin kaytlar, ye hesaplar ile balant kurularak izlenir. Kayden izlenen haklar Kanunun 13 nc maddesi uyarnca senede balanmaz.

(4) yeler tarafndan kaytlarn tutulmasnda kullanlacak kodlama sistemi MKK tarafndan belirlenir.

(5) MKKda tutulacak kaytlar, Kurulca aksi kararlatrlmadka bu Teblide dzenlenen hususlar dnda hibir snrlama ve arta tabi tutulamaz.

(6) Bu Tebli hkmleri erevesinde yelerin, MKK sisteminde ilemleri yerine getirmeye yetkili grevlileri, MKKca belirlenen usul erevesinde MKKya bildirilir ve ilemler, mnhasran bu grevlilerce yerine getirilir. yeler tarafndan hesaplarda hatal veya eksik kaytlar dzeltmek amacyla kayt yaplmas durumunda, dzeltme yapld bilgisi MKK'nn belirleyecei usul ve esaslar erevesinde ye tarafndan MKKya ve hak sahibine bildirilir. yelere hesap ama veya kayt amacyla yaplan bavurularda eksikliklerin bulunmas halinde, talebin reddi mmkndr. Bu halde ret kararnn, gerekeli olarak hak sahiplerine ye tarafndan derhal bildirilmesi zorunludur.

(7) yeler, MKKdan izin almak kaydyla, sreklilik arz etmeyecek ekilde dier yelerin teknik imkanlarn kullanmak suretiyle ilemlerini yrtebilirler.

(8) yeler, MKK tarafndan belirlenecek ve Kurulca onaylanacak esaslar erevesinde, kendi istihdam ettikleri personel ve teknik imkanlar kullanmak yerine dier bir ye araclyla dolayl ve srekli bir ekilde MKKda ilemlerini yrtebilirler.

KNC BLM

MKK Nezdinde Tutulacak Hesaplar

Hesaplar

MADDE 6 (1) MKK nezdinde tutulacak hesaplar, TCMB, ihralar, yatrm kurulular, merkezi takas kurulular ile Kurul tarafndan belirlenen dier kurulular itibaryla alr.

(2) Hak sahiplerinin adna alan yatrmc ve ortak hesaplar ise, kimlik bilgilerinin MKKya bildirilmesi zerine alr ve sz konusu hesaplar zerinde ilem yapmaya yetkili yeler ile balants kurulur.

(3) TCMB ile merkezi takas kurulular, herhangi bir ye ile balant kurmakszn, dorudan doruya MKKda hesap atrabilir.

(4) Yabanc merkezi saklama kurulularnn MKK nezdinde, MKKnn yabanc saklama kurulular nezdinde hesap atrmas ve hesaplarn tutulmasna ilikin usul ve esaslar MKK tarafndan belirlenir. Yabanc merkezi saklama kurulularnn MKK nezdinde ye olarak veya Kurulca izin verilmesi halinde Takasbankn MKK nezdindeki hesabna bal olarak atracaklar sz konusu hesaplar hak sahibi baznda izlenmeyebilir. MKK, kendi nezdinde veya Takasbankn MKK nezdindeki hesabnda hak sahibi baznda izlenmeyecek ekilde hesap amay talep eden yabanc merkezi saklama kurulularna ilikin bavurular Kurula iletir. Kurul bu bavurular lke baznda deerlendirir.

(5) Kurul dzenlemeleri uyarnca yurtdnda ihra edilecek sermaye piyasas aralarnn hak sahibi baznda olmayan hesaplarda izlenmesi mmkndr.

(6) Bu hesaplarn gerek mahiyetini gizleyecek nitelikte hesap alamaz, kayt tutulamaz.

hra hesab

MADDE 7 (1) hra hesab, kaydi sermaye piyasas aralar iin alr.

(2) hra hesaplar; ihra havuz hesab, ortak hesab ve bilinmeyen ortak hesabndan oluur. hrann yatrm fonu kurucusu olmas halinde ihra hesaplar havuz hesab ve bilinmeyen katlmc hesabndan oluur.

(3) hra havuz hesab, kaydi sermaye piyasas aralar ihracna ilikin geici kaytlarn izlenmesi amac ile tutulur. hra edilecek kaydi sermaye piyasas aralarnn sat sresi boyunca takibi havuz hesabnda yaplr ve sata konu olan tutarlar sat sresinde kaydi sermaye piyasas aralarnn satlmas ile veya sat ncesinde, ilgili hesaplara yaplacak kayt neticesinde bu hesaptan dlr. Yatrm fonu katlma paylarnn ihra ve iptal ilemleri de havuz hesab kullanlarak yaplr.

(4) Ortak hesab, ihra tarafndan mnferiden pay sahipleri iin, MKK tarafndan belirlenen bilgilerin MKKya iletilmesi ile alr. Ortak hesabna sadece Borsada ilem grmeyen paylarn kaytlar yaplabilir. Bu hesaptaki kaydi sermaye piyasas aralar, ihrann verdii bilgiler dorultusunda trleri ve hak sahipleri itibariyle tutulur.

(5) Bilinmeyen ortak ve bilinmeyen katlmc hesab, kaydi dntrme aamasnda, hak sahiplerinin ihra tarafndan bilinmemesi durumunda, bu nitelikteki paylarn toplu olarak izlenmesi amac ile oluturulur. Bu hesapta izlenen sermaye piyasas aralarnn kaydiletirilmesi halinde MKK kaytlarnda gerekli dzeltmeler yaplr. Bu durumda ihra ve ilgili dier yeler MKK tarafndan istenecek bilgileri temin ederek kaytlardaki deiiklikleri yapar.

hra hesabnn almas

MADDE 8 (1) hra hesabnn almas iin ihralar, MKK tarafndan belirlenen bilgiler ile birlikte bavuruda bulunmakla ykmldrler. hra hesab alrken eanl olarak bilinmeyen ortak veya bilinmeyen katlmc hesab da MKK tarafndan alr.

(2) Ortak hesabnn almasnda 11 inci maddede yer alan esaslara uyulur. Ancak sz konusu maddede yer alan bilgi ve belgelerin MKKya bildirimi ihra tarafndan yaplr.

TCMB hesab

MADDE 9 (1) TCMB Hesab, TCMB adna alan DBS Genel Depo Hesabdr.

(2) DBS Genel Depo Hesab, EMKT sistemindeki bankalara ait depo hesaplarnda bulunan kymetlerin toplu olarak, hak sahibi baznda ayrm olmakszn izlenmesini salamak iin kullanlr.

(3) TCMB gr alnarak ihtiya duyulan dier hesaplar da MKK tarafndan alabilir.

Yatrm kuruluu hesab

MADDE 10 (1) Yatrm kuruluu hesab, DBS Depo hesab, ilemlerin niteliine gre alacak havuz hesaplar ve yatrmc hesaplarndan oluur.

(2) DBS Depo Hesab mnhasran, EMKT sistemindeki banka depo hesaplar ile MKK nezdindeki yatrm kuruluu hesaplar arasndaki DBS aktarmlarnn ve yatrmclarla gerekletirilecek alm/satm ilemleri sonucunda yatrmc hesaplar ile ilgili aktarmlarn yrtlmesi iin kullanlr.

(3) Yatrm kuruluu havuz hesaplar, yatrm kuruluunun, hesap sahibinin vekili sfatyla takas ilemlerini yerine getirmesi iin kullanlr.

(4) Yatrmc hesab, yatrm kuruluunun ilem yapmaya yetkili olduu hak sahipleri adna alm hesaplardan oluur.

Yatrmc hesab

MADDE 11 (1) Yatrmc hesab, hak sahibi adna alm, nama veya hamiline yazl olmalarna baklmakszn kaydi sermaye piyasas aralarnn izlendii hesaptr. DBSler dahil, yatrmclara ait kaydi sermaye piyasas aralar yatrmc hesaplarnda izlenir. Bununla birlikte, Kurul tarafndan her bir sermaye piyasas aracnn ve/veya bu aracn konu edildii ilemin niteliine gre toplu olarak izleme karar da verilebilir.

(2) Yatrmc hesab, yatrmclarn talepleri zerine, ye sfatn haiz yatrm kurulular ve merkezi takas kurulular tarafndan MKKya yaplacak bavuru erevesinde alr. MKK tarafndan yatrmc hesab alabilmesi iin ncelikle, MKK tarafndan belirlenen bilgilerin yeler tarafndan MKKya bildirilmesi gerekir.

(3) Anlan bilgilerin MKKya bildirimini takiben hesap kullanma alr. Yatrmc ile ilgili tm bilgilerin tamamlanmasyla birlikte bir sicil numaras oluturulur. Kurulca uygun grlen hallerde, hesabn ilgili yatrm kuruluu tarafndan alarak kimlik bilgilerinin MKKya Kurulca belirlenecek ve 5 ignn amayacak bir sre sonuna kadar tamamlanmasna izin verilebilir. Belirlenen srenin bitimine kadar kimlik bilgilerinin istenen ekilde MKKya bildirilmemesi durumunda hesap hareketsizletirilebilir. Hareketsizletirme, ilgili hesaba giri ve k ilemlerinin engellenmesidir. Ayn yatrmc bilgileri ile baka bir yatrm kuruluu tarafndan yatrmc hesab almak zere yaplan bavurularda, ayn sicil numaras kullanlr.

(4) Ayn yatrmc iin birden fazla sicil numaras oluturulduunun daha sonra tespiti halinde, MKK tarafndan yatrmcya bildirimde bulunulmas kaydyla, tek sicil numaras verilir.

(5) Bu maddede yer alan bilgilerin salanmas koulu ile birden fazla kiinin mterek hesap atrma talepleri zerine, yeler tarafndan mterek mlkiyet yatrmc hesab alr. Maliklerin itirak oranlar da kayden izlenir.

(6) MKK tarafndan ikinci fkra uyarnca belirlenen bilgiler, resm kurumlarn veri tabanlarndan elektronik ortamda temin edilebilir.

Merkezi takas kuruluu hesab

MADDE 12 (1) Merkezi takas kuruluu hesab; takas havuz hesab, havuz hesab ve yatrmc hesabndan oluur. Merkezi takas kuruluunun faaliyetlerinin gerektirdii dier hesaplar MKK'nn onayyla alabilir. Ancak bu kurulularn yatrmc hesaplarnda kaytlar izlenebilecek yatrmc trleri iin nceden Kurul onay alnmas gerekir.

(2) Takas havuz hesab, merkezi takas kuruluunun, vekil sfatyla yelerin takas ilemlerini gerekletirmesi iin kullanlr. Havuz hesab, merkezi takas kuruluunun hesap sahibinin vekili sfatyla takas ilemlerini yerine getirmesi iin kullanlr.

(3) Yatrmc hesaplarnn almasnda, 11 inci madde hkm uygulanr.

Ortak ve yatrmc hesaplarnn alt hesaplar

MADDE 13 (1) Rehin, haciz, yatrmc blokaj, sat blokaj ve MKK tarafndan uygun grlecek dier ilemlerin yaplmas durumunda, bu ilemlere konu haklar MKK tarafndan ilgili hesaplarla balantl alt hesaplar almak sureti ile izlenir.

NC BLM

Sermaye Piyasas Aralarnn Kaydiletirilmesi, Teslim ve mhas

Kaydiletirme karar

MADDE 14 (1) Sermaye piyasas aralarnn senede balanmakszn elektronik ortamda kayden ihrac esastr. Kurul, kayden ihra edilecek sermaye piyasas aralarn ve kayden izlenecek haklar belirler.

Kaydiletirilen sermaye piyasas aralarnn teslimi ve imhas

MADDE 15 (1) Kaydiletirilmesine karar verilen sermaye piyasas aralarnn Kurulca belirlenen esaslar erevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasas aralar kendiliinden hkmsz hale gelir.

(2) Sermaye piyasas aralarnn teslim ve imha esaslar MKK tarafndan belirlenir ve Kurulun onay ile yrrle girer.

DRDNC BLM

DBS Dndaki Sermaye Piyasas Aralar zerinde Gerekletirilecek lemler

hrata bildirim

MADDE 16 (1) hralar izahnamenin veya ihra belgesinin onayn izleyen i gn sonuna kadar, kaydi sermaye piyasas aralarna ilikin MKK tarafndan belirlenen bilgileri MKK'ya bildirirler. hra, ihra kararnn bir kamu otoritesinin onayn gerektirmesi halinde onayn verilmesi veya reddi kararn, bu kararn verilmesini izleyen i gn; bu kararlara ilikin ortaya kan deiiklikleri, sz konusu deiikliin gereklemesini izleyen i gn sonuna kadar en seri ekilde MKK'ya bildirmekle ykmldr. hra tarafndan sat karar ayrca MKKya bildirilir. Bu bildirim zerine, ihra edilen kaydi sermaye piyasas aralarnn, ilgili ihra havuz hesabnda geici kaytlar yaplr.

(2) Bedelli sermaye artrmlarnda, yeni pay alma haklar, Kurul dzenlemelerine uygun olarak kullanlr. Bedelli sermaye artrm ilemlerinde ncelikle yeni pay alma haklar bulunduklar hesaplara kaydedilir. Yeni pay alma bedelinin yatrlmas zerine ilgili yeni pay alma haklar hesaplardan silinir; sermaye piyasas aracnn ihrann havuz hesabndan yatrmc ve ortak hesaplarna aktarm ilgili yeler tarafndan gerekletirilir. Sresi ierisinde kullanlmayan yeni pay alma haklar, srenin sonunda hesaplardan silinir.

(3) Bedelsiz sermaye artrmlarnda, ihrann bildirimi zerine ihra havuz hesabna kaydedilmi olan haklar, aklanan orana gre sermaye artrm tarihi itibaryla ye hesaplarna aktarlr.

(4) Borsa dnda yaplan satlarda; satlan pay tutarlar ve alclarn kayt yaplmasn istedikleri yatrm hesab bilgileri, satn yapld gn izleyen i gn sonuna kadar ihra veya ihraca araclk eden ye tarafndan MKK'ya bildirilir.

(5) Ortaklarn sermaye artrmlarnda, Borsada sat yaplan paylarn kayd, 17 nci madde erevesinde yaplr.

(6) Esas sermaye sistemindeki ortaklklarda, bir, iki, , drt ve beinci fkralara gre yaplan kaytlar geici nitelikte olup sermayenin ticaret siciline tescili ile kesinlik kazanr. Sermayenin ticaret siciline tescili, tescili izleyen i gn ihra tarafndan MKK'ya bildirilir.

(7) Bu maddede belirtilenler dndaki kaydi sermaye piyasas aralarnn ihra ve satnda, ilem Borsada gereklemi ise kaytlar, 17 nci madde erevesinde yaplr. lem Borsa dnda gereklemi ise satlan tutarlara ve alclarn kayt yaplmasn istedikleri yatrm hesabna ilikin bilgiler, Kurul dzenlemelerinde farkl bir sre ngrlmemi olmas halinde satn yapld gn izleyen i gn sonuna kadar ihra tarafndan MKK'ya bildirilir. Yatrm fonu katlma paylarnn ihracnda bildirim satn yapld gn yaplr.

(8) Yatrm fonu katlma paylarnn ihrac hari olmak zere, sata yatrm kurulularnca araclk edilmesi halinde bildirimler bu maddedeki esaslar dahilinde bu kurulular tarafndan yaplabilir.

(9) Yaplan bildirimler erevesinde, haklar, ihra havuz hesabndan ilgili yedeki yatrmc hesaplarna veya havuz hesaplarna aktarlr. lgili ye havuz hesaplarna aktarm halinde yatrmc hesaplarna datm, ilgili yeler tarafndan yaplr.

(10) Kaytl sermaye sisteminde sat sresi iinde satlamayan paylara ilikin bilgiler, sat sresinin bitimini izleyen i gn ihra tarafndan MKK'ya bildirilir ve bu paylar ihra havuz hesabndan silinir.

Alm-satm ilemlerinin kayd

MADDE 17 (1) Takas ilemleri, merkezi takas kuruluu tarafndan ilgili Borsann takas dzenlemelerine uygun olarak MKK nezdindeki takas havuz hesab ve yatrm kuruluu havuz hesaplar kullanlarak yaplr.

(2) Borsa ilemlerinin gerekletirilmesinden sonra yatrm kurulular, Borsada sat yaplan sermaye piyasas aralarn, 13 nc maddeye gre ilgili yatrmc hesaplarnn alt hesab eklinde, MKK tarafndan bu ilem iin alm olan alt hesaba aktarrlar. Takas gn, takas ykmllnn yerine getirilmesi amac ile sat yaplan kaydi sermaye piyasas aralar, yatrm kurulular tarafndan yatrmc hesaplarndan yatrm kuruluu havuz hesaplarna aktarlr. Yatrm kuruluu havuz hesaplarnda bulunan sermaye piyasas aralarnn takas havuz hesabna aktarlmas ile sz konusu yatrm kuruluunun takas borlar kapanr.

(3) Takas alacaklar, merkezi takas kuruluu tarafndan takas havuz hesabndan ilgili yatrm kuruluu havuz hesaplarna aktarlr. Sz konusu sermaye piyasas aralarnn yatrmc hesaplarna datm yatrm kurulular tarafndan yaplr.

(4) Borsa dnda gerekletirilen alm satm ilemleri nedeniyle kaytlarda gerekli deiiklikler, kaydi sermaye piyasas aracnn yer ald hesabn MKK'da balantl olduu ye tarafndan yaplr.

(5) Hesaplar arasndaki virmanlarda yukardaki esaslar uygulanr. Bu virmanlarn sebebinin gsterilme usul ve esaslar MKK tarafndan belirlenir.

(6) Hak sahipleri hesaplar arasnda yaplan virmanlarda yelerin havuz hesaplar kullanlamaz. Bu virmanlarn sebebinin gsterilme usul ve esaslar MKK tarafndan belirlenir.

Mali haklarn kullanlmas ve kayd

MADDE 18 (1) hralar mali haklarn kullanlmasyla ilgili olarak, ierii MKK tarafndan belirlenecek bilgileri, yetkili organ kararnn alnmasn izleyen i gn; bu kararn bir kamu otoritesinin onayn gerektirmesi halinde onayn verilmesi veya reddi kararn, kararn verilmesini izleyen i gn, bu kararlara ilikin ortaya kan deiiklikleri, en ge ileme balamadan bir gn nce en seri ekilde MKKya bildirmekle ykmldr.

(2) MKK, kaydi sermaye piyasas aralarndan doan mali haklarn kullanlmas nedeni ile ortaya kan deiikliklerin kaytlara yanstlmasn salayacak tedbirleri alr.

(3) Kaydi sermaye piyasas aralarna ilikin faiz, temett tutarlar, hak edildikleri ilk gn, ilgili hesaplara datlmak zere MKKnn muhabir bankasna aktarlr. Bu tutarlar MKKdaki kaytlar esas alnarak ilgili ye hesaplarna ve yeler tarafndan da hak sahiplerine derhal aktarlr.

(4) hra mali haklarn zamannda bildirilmemesinden veya yanl ya da eksik bildirilmesinden sorumludur.

Sermaye azaltlmas nedeniyle paylarn iptali

MADDE 19 (1) hrann sermaye azaltmna karar vermesi durumunda, genel kurul kararnn tescilini takiben azaltlan sermayeye isabet eden ksm ihra havuz hesabna toplanr ve iptal edilir.

(2) Yatrm fonu katlma paylarnn ihra tarafndan geri alnmas durumunda paylar ihra havuz hesabnda toplanarak iptal edilir.

Ynetimsel haklarn kullanlmas

MADDE 20 (1) hralar genel kurul toplantsnn tarihini en ge ilgili dzenlemelerde belirtilen srede MKK'ya bildirir.

(2) TTKnn 417 nci maddesi uyarnca genel kurula katlacaklara ilikin liste, genel kurul gnnden bir gn nce MKK tarafndan hazrlanr. Bu listede pay sahipleri, intifa hakk sahipleri ile bunlarn varsa vekil tayin ettikleri kiilerin kimlik bilgilerinin ve paylarn itibari deerlerinin bulunmas gerekir.

(3) Listede bulunacak asgari bilgiler, listenin alnma yntemi ve zaman ile ilgili usul ve esaslar MKK tarafndan belirlenip ihralara duyurulur.

(4) Sz konusu listede yer alan hak sahipleri ilgili dzenlemeler erevesinde genel kurul toplantsna katlabilir.

(5) MKKdan alnan bu bilgiler nc kiilere verilemez, verili amac dnda kullanlamaz.

Yabanc sermaye piyasas aralarna ilikin kaytlar

MADDE 21 (1) Kurulun yabanc sermaye piyasas aralarnn ve depo sertifikalarnn Kurul kaydna alnmasna ilikin dzenlemeleri uyarnca ihra edilen yabanc sermaye piyasas aralarna ilikin olarak bu Tebliin ihrata bildirime ilikin 16 nc, mali haklarn kullanlmas ve kaydna ilikin 18 inci ve ynetimsel haklarn kullanlmasna ilikin 20 nci maddesinde belirlenmi olandan farkl usul ve esaslar belirlemeye Kurul yetkilidir.

Teminat, rehin ve intifa hakkna ilikin kayt

MADDE 22 (1) Kaydi sermaye piyasas aralar zerine teminat, rehin ve intifa hakk kurulmasna ilikin olarak, taraflarn, bu hakkn tesis edildiine ilikin belgeleri, ilgili yelere vermeleri zerine, ilgili yelerce durum derhal MKK kaytlarna yanstlr.

(2) Kanunun 47 nci maddesi uyarnca mlkiyetin teminat verende kald teminat szlemelerinde, kaydi sermaye piyasas aralar, aksi taraflarca kararlatrlmadka, teminat verenin mevcut hesabna bal bir alt hesap almak suretiyle MKK kaytlarnda izlenir. Alt hesapta intifa hakk sahibi ile lehine teminat verilmi nc kiinin kimlik bilgileri yer alr. Teminata konu sermaye piyasas aracnn teminat alana ait alt hesaba kayd halinde, teminat veren kiiye ilikin kimlik bilgileri de bu hesapla balantl olarak izlenir. Teminat szlemesinin sona ermesi ile teminat alan teminat konusu sermaye piyasas aralarn veya bu aralar kullanm ise e deerini teminat verene iade eder.

(3) Kanunun 47 nci maddesi uyarnca mlkiyetin teminat alana devredildii durumda teminat szlemelerine konu sermaye piyasas aralar, teminat alann hesabna teminat aklamas ile kayden aktarlr. Teminat szlemesinin sona ermesi ile teminat alan, teminat konusu sermaye piyasas aralarnn veya e deerinin mlkiyetini teminat verenin hesabna teminat iadesi aklamas ile kayden iade eder.

(4) Temerrt halinde ya da kanun veya szleme hkmlerinde ngrlen sebeplerle teminattan alacan karlanmas szkonusu olduunda Kanunun 47 nci maddesinin drdnc fkras hkmleri uygulanr.

(5) ntifa hakkna konu sermaye piyasas aralar, hakk tesis edenin ve intifa hakk sahibinin kimlik bilgileri ile birlikte izlenir.

(6) Rehne konu olan sermaye piyasas aralar ise, hakk tesis edenin mevcut hesabna bal bir alt hesap almak suretiyle veya rehin alann hesabnda bir alt hesap almak suretiyle MKK kaytlarnda izlenir.

(7) Rehin veya teminata konu sermaye piyasas aracnn rehin veya teminat alana ait alt hesaba kayd halinde, bu haklar tesis eden kiiye ilikin kimlik bilgileri de bu hesapla balantl olarak izlenir.

(8) Teminat alan veya veren hakknda, adli veya idari makamlarca mal varlnn yeniden yaplandrlmas veya benzer mahiyette bir karar veya tasfiye karar verilmesi halinde Kanunun 47 nci maddesinin beinci fkras hkmleri uygulanr.

(9) Sermaye piyasas aralarnn tabi olduu hkmlere binaen Kurul, sermaye piyasas arac baznda bu madde kapsamndaki haklarla ilgili kaytlarn tutulmas konusunda snrlamalar getirebilir.

Yatrmc blokaj

MADDE 23 (1) MKK nezdindeki yatrmc hesaplarna ve ortak hesaplarna, ilgili yenin tasarruf yetkisini snrlamaya ynelik olarak bu hesaplarn sahipleri tarafndan blokaj konulabilir. Blokaj ilemlerine ilikin esaslar MKK tarafndan belirlenir.

Yatrmc uyar sistemi

MADDE 24 (1) Hak sahiplerinin bilgilendirilmesine ynelik olarak MKK yatrmc uyar sistemine kaytllk, Kurul tarafndan zorunlu tutulabilir.

(2) Yatrmc uyar sistemine kaytl olunmamas durumunda MKK tarafndan belirlenen ve Kurulca onaylanan ilemlerin gerekletirilmesi engellenebilir.

Klli halefiyet yoluyla devirlerin kayd

MADDE 25 (1) Klli halefiyete dayanan devirlerde, hak sahipliini gsterir belgeye dayanarak ve gerekli yasal ykmllkler yerine getirilerek ilgili ye tarafndan MKK kaytlarnda gerekli deiiklikler yaplr.

(2) Kaydi sermaye piyasas aralar MKK'da izlenen ihralar, taraf olduklar birleme veya devralma gibi klli halefiyet sonucunu douran ilemleri ile ilgili olarak, ierii MKK tarafndan belirlenecek bilgileri yetkili organ kararnn alnmasn izleyen i gn, bu kararn bir kamu otoritesinin onayn gerektirmesi halinde onay veya reddi kararn, kararn verilmesini izleyen i gn, bu kararlara ilikin ortaya kan deiiklikleri, sz konusu deiikliin gereklemesini izleyen i gn sonuna kadar en seri ekilde MKK'ya bildirmekle ykmldr. Bu ilemler sonucunda infisahn ve yaplan sermaye artrmnn ticaret siciline tescili de; tescili izleyen i gn veya en ge klli halefiyet yoluyla devirlerin kayd ilemlerine balamadan bir gn nce ihra tarafndan MKK'ya bildirilir ve MKK, ye hesaplarnda gerekli kaytlar oluturur.

Kaydi sermaye piyasas aralarna ilikin her trl haciz ve tedbir ilemleri

MADDE 26 (1) Kayden izlenen sermaye piyasas aralarna ilikin tedbir, haciz ve benzeri her trl idari ve adli talep mnhasran MKKnn yeleri tarafndan ilgili yatrmc ve ortak hesaplarnda ayr bir alt hesap oluturulmas sureti ile yerine getirilir. lgili kanunlar uyarnca elektronik ortamda tebligat yaplan alacaklarn takip ve tahsiline ilikin hkmler sakldr.

(2) yeler kendilerine gelen her trl haciz ve tedbir taleplerini karlamak zere, ncelikle MKK nezdindeki kaytlarda gerekli deiiklikleri bu Tebliin 5 inci maddesi uyarnca MKK tarafndan belirlenecek elektronik ilem yntemlerine uygun olarak yapmakla ykmldrler.

(3) Kurul tarafndan MKK'ya bildirilen ilem yasaklar MKK tarafndan derhal ilgili hesaplara ilenir. Kurul tarafndan ilem yasa getirilen kiilerin hesaplarnda 22 nci madde ve bu madde kapsamnda yaplan ilemler, ilgili yeler tarafndan derhal Kurula bildirilir.

Haklarn nc kiilere kar ileri srlebilmesi

MADDE 27 (1) Kaydi sermaye piyasas aralar zerindeki haklarn nc kiilere kar ileri srlebilmesinde, MKK'ya ilgili ye tarafndan MKK'ca belirlenecek elektronik yntemlerle yaplan bildirim tarihi esas alnr.

BENC BLM

DBS lemleri

DBS anapara ve faiz demeleri

MADDE 28 (1) DBS anapara ve faiz demelerinde, MKK, ye baznda saklama bakiyesi bilgilerini TCMBye iletir. Bu bakiyelere tekabl eden deme tutarlar TCMB tarafndan ilgili ye hesaplarna aktarlr. EFT yesi olmayan MKK yelerine ait tutarlar ise TCMB tarafndan MKKnn muhabir bankasna aktarlr ve MKK tarafndan salanan bakiye bilgileri dorultusunda bu muhabir banka tarafndan ilgili yelere datlr. Bu ilem iin szkonusu MKK yelerinin muhabir banka nezdinde hesap atrm olmalar gerekir. Yatrmclara ait DBSlere tekabl eden deme tutarlarnn yatrmc hesaplarna aktarlmas yeler tarafndan gerekletirilir.

(2) DBS anapara ve faiz demesi ilemlerinde demenin yaplaca gnden bir gn nce, EMKT sisteminin kapanmasnn ardndan TCMB tarafndan gnderilen mesajlarn alnmasn takiben, deme yaplacak DBS hareketsizletirilir. Bu andan sonra sz konusu kymetler iin MKKda herhangi bir ilem yaplmaz. denecek kymetlerin MKK sistemindeki bakiyeleri ise, TCMBye yaplan bildirimi takiben itfa gn deme ilemi balamadan nce silinir.

EMKT ile MKK sistemleri arasnda kymet transferi

MADDE 29 (1) yelerin MKK sistemindeki hesaplara kymet aktarm, MKKnn EMKT sistemindeki hesabna EMKT sistemini kullanarak transfer yapmalar ile gerekletirilir. MKKnn bu hesabna gelen kymet tutar, yenin MKKdaki hesab alacaklandrlmak suretiyle MKK sistemine yanstlr.

(2) MKKdaki hesaptan EMKT sistemindeki bir hesaba kymet transferi iin, MKK sistemine iletilen virman mesaj, MKKnn EMKT sistemindeki hesabndan ilgili yenin EMKT sistemindeki hesabna kymet devri yaplmak suretiyle gerekletirilir.

(3) EMKTdeki MKK hesab, MKK nezdinde tutulan, TCMB Hesab dndaki toplam bakiyeleri gsterir.

Likidite senetlerine ilikin ilemler

MADDE 30 (1) Likidite senetleri bu Tebliin DBSlere ilikin hkmlerine tabidir.

Dier ilemler

MADDE 31 (1) DBSler dndaki ilemlere ilikin Drdnc Blmde yer alan maddelerden rehin ve teminata ilikin 22 nci madde, klli halefiyet yoluyla devirlerin kaydna ilikin 25 inci madde, kaydi sermaye piyasas aralarna ilikin her trl haciz ve tedbir ilemlerinin dzenlendii 26 nc madde, haklarn nc kiilere kar ileri srlebilmesine ilikin 27 nci madde DBSlere ilikin ilemlerde de uygulanr.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Gizlilik

MADDE 32 (1) MKK kaytlar gizlidir. Ancak kanun veya kanunla aka yetki verilmi mevzuat hkm ile yetkili klnm kiilere ve/veya kurumlara bilgi verilmesi gizliliin ihlali saylmaz.

(2) Ayrca;

a) Kanunun 77 nci maddesi erevesinde faaliyet gsteren merkezi takas kurulularnn Kanunun 78 inci maddesi uyarnca yrtecekleri merkezi kar taraf uygulamas kapsamnda,

b) Kanunun 65 inci maddesi erevesinde faaliyet gsteren Borsalarn Kanunun 70 inci maddesinin ikinci fkras uyarnca yrtecekleri gzetim faaliyetleri kapsamnda,

kullanm amacn belirtmek ve gerekelerini aklamak suretiyle talep ettikleri bilgiler MKKca bu kurululara verilir. MKKdaki bilgilerin bu kurululara salanmas halinde de bilgilerin gizli kalmas gereklilii devam eder. Bu kapsamda MKK ile ilgili kurulu arasnda bir protokol yaplr.

Hak sahiplerinin bilgilendirilmesi

MADDE 33 (1) Hak sahiplerine, ilgili ye ve/veya MKK tarafndan, MKK'da kendileri adna tutulan kaytlara ilikin bilgi verilebilir.

Kamuya ak tutulacak bilgi ve veriler

MADDE 34 (1) Hak sahibi baznda olmamak kouluyla, istatistik amal bilgi ile ye ve sermaye piyasas arac baznda stok bilgisi, MKK'nn tespit edecei ve Kurulca onaylanacak esaslar kapsamnda kamuya ak tutulabilir veya talep edenlere verilebilir.

(2) Bu maddenin uygulanmasnda eit koullardaki herkese eit ekilde eriim salanmas ilkesi gzetilir.

hrann bilgilendirilmesi

MADDE 35 (1) TTKnn 499 uncu maddesi erevesinde ihralar tarafndan hak sahiplerinin pay defterine kaydnda, ilgililerin bavurusuna gerek olmakszn MKK nezdinde ihralar itibaryla tutulan kaytlar esas alnr.

(2) dari mercilere verilmek ve mevzuattan kaynaklanan ykmllklerin yerine getirilebilmesi amacyla pay sahipliine ilikin olarak ihralar tarafndan talep edilen bilgiler MKKnn belirleyecei usul ve esaslar erevesinde ihralara iletilir. Pay sahipliine ilikin bilgiler ayrca, piyasa gzetim ve denetim politikalar dikkate alnarak Kurul tarafndan belirlenecek usul ve esaslar erevesinde MKK tarafndan ihralara iletilebilir. hralar, MKK'dan aldklar bu bilgilerin gizliliini korumakla ykmldrler. Sz konusu bilgiler ihralarn idari sorumluluu bulunan kiileri dnda hukuka aykr olarak kimseyle paylalamaz ve verili amalar dnda kullanlamaz.

(3) MKK, hak sahibi baznda olmamak kaydyla, pay sahipliine ilikin istatistiksel verileri ihralara verebilir.

MKK kaytlarnn saklanmas

MADDE 36 (1) MKK, kaydi sermaye piyasas aralarna ilikin haklarla ilgili deiiklikleri, izleyen on yl sreyle deiiklikten nceki haliyle deitirilemez bir ekilde elektronik ortamda saklar. Yatrm fonu kaytlarnn saklanmas iin, Kurulca daha uzun bir sre belirlenebilir.

hralarca MKKya yaplacak bildirimler

MADDE 37 (1) Bu Tebli uyarnca ihralarca MKKya yaplacak bildirimlerde kullanlacak verinin, ihra tarafndan bildirilmi olmas kaydyla, MKK ile sistem entegrasyonu bulunan dier veri tabanlarndan alnabildii durumda ihralarca MKKya ayrca bildirim yaplmaz.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 38 (1) 22/12/2002 tarihli ve 24971 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kaydiletirilen Sermaye Piyasas Aralarna likin Kaytlarn Tutulmasnn Usul ve Esaslar Hakknda Tebli (Seri: IV, No: 28) yrrlkten kaldrlmtr.

Takasbank nezdinde mislen saklanan hisse senetleri

GEC MADDE 1 (1) Takasbank nezdinde mislen saklanmakta olan hisse senetlerinin kayden izlenmesine Kurulca karar verilmesi halinde Kurul tarafndan belirlenen sre iinde hak sahibinin kendisinin dorudan veya MKK yesi bir yatrm kuruluu vastasyla ilettii aksi ynde bir talebi olmadka topluca ve ayn tarihte MKK tarafndan kaydiletirilir ve MKK nezdinde hak sahipleri baznda kayden izlenmeye balanr.

Nevi ayrmna ilikin esaslar

GEC MADDE 2 (1) Paylar kayden izlenmeye balanacak ortaklklarn ayn gruptaki paylarnn farkl nevilerden olmas durumunda, borsada ilem gren paylar MKK tarafndan nevilerine ilikin bir ayrm yaplmakszn izlenir. Bu ortaklklarn, kaydiletirmeye ilikin alnacak Kurul karar tarihinden itibaren bir yl iinde paylarn ayn tre evirerek esas szlemelerinde bu ynde deiiklik yapmalar gerekir. Ortaklklar, nevi deiimine ilikin olarak sresinde esas szlemelerini uyumlu hale getirecekleri ve MKK kaytlarn esas alarak yapacaklar ilemlerde nevi ayrmna gitmeyecekleri hususlarnda MKK'ya taahhtte bulunmakla mkelleftirler.

Yrrlk

MADDE 39 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 40 (1) Bu Tebli hkmlerini Sermaye Piyasas Kurulu yrtr.