7 Austos 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29081

TEBL

Maliye Bakanl ve Milli Eitim Bakanlndan:

2014-2015 ETM VE RETM YILINDA ZEL OKULLARDA RENM

GREN RENCLER N ETM VE RETM DESTE

VERLMESNE LKN TEBL

Bilindii zere, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayl zel retim Kurumlar Kanununun Ek 1 inci maddesinin ikinci, nc, drdnc, beinci ve sekizinci fkralarnda;

Bu Kanun kapsamnda rgn eitim yapan zel ilkokul, zel ortaokul ve zel liselerde renim gren Trkiye Cumhuriyeti vatanda renciler iin, resm okullarda renim gren bir rencinin okul trne gre her kademede okulun renim sresini amamak zere, eitim ve retim destei verilebilir. Bu fkra kapsamndaki eitim ve retim desteinden zel okul ncesi eitim kurumlarndan eitim alanlar da, 48-66 ay arasnda olmak artyla en fazla bir eitim-retim yl sresince yararlandrlabilir.

Eitim ve retim destei, Bakanlka eitim kademelerine gre her bir derslik iin belirlenen asgari renci saysnn zerinde ve her hlkrda derslik bana belirlenen azami renci saysn gememek zere verilebilir. Eitim ve retim destei verilecek toplam renci says her yl Maliye Bakanl ve Bakanlka mtereken belirlenir.

Eitim ve retim destei; yrenin kalknmada ncelik derecesi ve gelimilik durumu, rencinin ailesinin gelir dzeyi, eitim blgesinin renci says, desteklenen renci ve rencinin gidecei okulun baar seviyeleri ile ncelikli renciler gibi ltler ayr ayr veya birlikte dikkate alnarak verilebilir.

Sz konusu eitim retim hizmetini sunan veya yararlananlarn, gerek d beyanda bulunmak suretiyle fazladan demeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlarn, demenin yapld tarihten itibaren 6183 sayl Kanunun 51 inci maddesine gre hesaplanacak gecikme zamm ile birlikte bir ay iinde denmesi, yaplacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu sre iinde denmemesi hlinde bu tutarlar, anlan Kanun hkmlerine gre Maliye Bakanlna bal vergi daireleri tarafndan takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrar hlinde, ayrca kurum ama izinleri iptal edilir.

Bu madde kapsamnda Bakanlkta istihdam edileceklerde aranacak artlar, eitim ve retim desteinin verilmesine ilikin ltler, destein verilecei eitim kurumu trleri, eitim kademeleri ve kurumlar itibaryla verilecek destek tutarlar, eitim ve retim desteinin kontrol ve denetimi ile bu maddenin uygulanmasna ilikin dier usul ve esaslar Maliye Bakanl ve Bakanlka mtereken hazrlanan ynetmelikle belirlenir.

hkmleri yer almaktadr.

Dier taraftan 5580 sayl Kanun hkmleri dorultusunda; 23/10/2012 tarihli ve 28450 sayl Resm Gazetede yaymlanan Milli Eitim Bakanl zel retim Kurumlar Ynetmeliinin Ek 2 nci maddesinin birinci fkrasnda Kanunun Ek-1 inci maddesine gre her yl Temmuz aynda Maliye Bakanl ile mtereken hazrlanacak olan teblide illere gre belirlenen saydaki renciler iin Ek-10da yer alan okul trleri ve gruplarna gre eitim ve retim destei verilebilir. Teblide; her bir renci iin verilebilecek eitim retim destei tutar resmi okullarda renim gren bir rencinin okul ncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde Devlete maliyetinin bir buuk katn gememek zere, bir nceki yln verileri esas alnarak belirlenir. hkmne yer verilmitir.

Bu kapsamda, eitim ve retim destei verilecek okul kademe ve trleri, destek tutarlar, renci says ve bunlara ilikin dier hususlar aada belirtilmitir.

1 5580 sayl Kanun kapsamnda alan zel okul ncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaretim okul trlerinde renim gren her bir renciye verilecek eitim ve retim destei tutarlar aadaki Tablo-1de yer almaktadr.

 

Tablo-1: Eitim retim Destei Verilen Okul Trleri, Destek Tutarlar ve renci Saylar

 

S.No

Okul Tr

Destek Tutar (TL)

Destek Verilecek renci Says

1

Okul ncesi Eitim Kurumu

2.500

50.000

2

lkokul

3.000

50.000

3

Ortaokul

3.500

75.000

4

Lise

3.500

75.000

5

Temel Lise

3.000

Toplam

250.000

 

2 2014-2015 eitim ve retim ylnda yukardaki Tablo-1de saylan okul kademe ve trleri iin toplam 250 bin renciye eitim ve retim destei verilecektir.

3 llere gre eitim ve retim destei verilecek okul kademe ve trleri, renci says, renci ve okul seilmesine ilikin ltler ile dier ilgili hususlar Milli Eitim Bakanl tarafndan yaymlanacak klavuzda belirtilecektir.

4 Sosyo-ekonomik gelimilik seviyelerine gre eitim ve retim destei verilecek rencilerin illere datmnda aadaki tabloda yer alan katsaylar kullanlacaktr.

 

Tablo-2: Sosyo-Ekonomik Gelimilik Seviyeleri Katsaylar

 

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Seviyesi

Katsay

1. Blge

0,95

2. Blge

0,95

3. Blge

1,00

4. Blge

1,00

5. Blge

1,20

6. Blge

1,30

 

5 Okul ncesi eitime devam eden rencilerden 48-66 ay ya grubunda olanlar eitim retim desteinden yararlanabilir.

6 llere okul trlerine gre ayrlan renci kontenjanndan az talep gelmesi durumunda Mill Eitim Bakanl bo kalan kontenjanlar ayn okul trnden talebin fazla olduu illerde kullanabilir.

7 Eitim retim destei, Mill Eitim Bakanl btesine bu amala konulan denekten karlanr. demeye ilikin usulleri belirlemeye Mill Eitim Bakanl yetkilidir.

8 Bu Teblide yer almayan hususlarda dzenleme yapmaya ve uygulamada ortaya kabilecek tereddtleri gidermeye Maliye Bakanl ve Mill Eitim Bakanl yetkilidir.

9 Maliye Bakanl ve Mill Eitim Bakanl tarafndan mtereken hazrlanan bu Tebli, 2014-2015 eitim ve retim yl iin geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

10 Bu Tebli hkmleri Maliye Bakan ve Milli Eitim Bakan tarafndan yrtlr.

Tebli olunur.