7 Austos 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29081

YNETMELK

Sermaye Piyasas Kurulundan:

MERKEZ KAYIT KURULUUNUN KURULU, FAALYET, ALIMA VE

DENETM ESASLARI HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Merkezi Kayt Kuruluu Anonim irketinin kurulu, faaliyet ilke ve esaslar ile gelirleri ve kar pay datm esaslarn belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Merkezi Kayt Kuruluu Anonim irketinin kurulu, faaliyet, yelik, alma ve denetim esaslar, gelirleri ve kar pay datm esaslarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 81 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen,

a) Borsa: Anonim irket eklinde kurulan, sermaye piyasas aralar, kambiyo ve kymetli madenler ile kymetli talarn ve Kurulca uygun grlen dier szlemelerin, belgelerin ve kymetlerin serbest rekabet artlar altnda kolay ve gvenli bir ekilde alnp satlabilmesini salamak ve oluan fiyatlar tespit ve iln etmek zere kendisi veya piyasa ileticisi tarafndan iletilen ve/veya ynetilen, alm-satm emirlerini sonulandracak ekilde bir araya getiren veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylatran, Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve dzenli faaliyet gsteren sistemleri ve pazar yerlerini,

b) Elektronik rn Senedi Ynetmelii: 12/11/2011 tarihli ve 28110 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektronik rn Senedi Ynetmeliini,

c) hra: Sermaye piyasas aralarn ihra eden, ihra etmek zere Kurula bavuruda bulunan veya sermaye piyasas aralar halka arz edilen tzel kiileri ve Kanuna tabi yatrm fonlarn,

) Kanun: 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununu,

d) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

e) Merkezi takas kuruluu: Kanunun 77 ve 78 inci maddelerinde belirtilen hizmetleri yerine getiren merkezi takas kuruluunu,

f) MKK: Merkezi Kayt Kuruluu Anonim irketini,

g) nemli etkiye sahip ortak: Kanun uyarnca kurulmu olan borsalar ve T.C. Babakanlk Hazine Mstearl hari sermaye veya oy haklarnn dorudan veya dolayl olarak %5 veya daha fazlasn temsil eden paylar ile bu orann altnda olsa dahi ynetim kurullarna ye belirleme imtiyaz veren paylara sahip olan orta,

) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununu,

h) Sermaye piyasas aralar: Menkul kymetler ve trev aralar ile yatrm szlemeleri de dhil olmak zere Kurulca bu kapsamda olduu belirlenen dier sermaye piyasas aralarn,

) Yatrm kuruluu: Arac kurumlar ile yatrm hizmeti ve faaliyetinde bulunmak zere kurulu ve faaliyet esaslar Kurulca belirlenen dier sermaye piyasas kurumlarn ve bankalar,

i) Ynetici: Ynetim Kurulu Bakan ve yeleri, Genel Mdr ve yardmclar ile birim mdrlerini ve birim mdrlerinin bal olduu unvandaki kiileri,

ifade eder.

KNC BLM

Kurulu ve Faaliyet lkeleri

Kurulu

MADDE 5 (1) MKK, sermaye piyasas aralarnn kaydiletirilmesine ilikin ilemleri gerekletirmek, kaydiletirilen bu aralar ve bunlara bal haklar, elektronik ortamda, yeler ve hak sahipleri itibaryla kayden izlemek, bu aralarn merkez saklamasn yapmak ve Kurul tarafndan sermaye piyasas mevzuat erevesinde verilen dier grevleri yerine getirmek zere kurulan, zel hukuk tzel kiiliini haiz anonim irkettir.

Pay sahiplii ve esas szleme

MADDE 6 (1) MKK'ya, Borsa stanbul Anonim irketi, Kanuna gre kurulan ve faaliyet izni verilen dier borsalar, stanbul Takas ve Saklama Bankas Anonim irketi, Trkiye Sermaye Piyasalar Birlii kurucu ortak olabilir.

(2) MKK esas szlemesi Kurulca onaylanr.

(3) Pay sahiplerinin sahip olabilecei azami pay oran esas szlemede gsterilir. Kurul, MKK esas szlemesinde yer alan kr pay datm oranlarna ve pay sahiplerine esas szleme ile tannan imtiyazlara snrlama getirebilir.

Pay devri ve esas szleme deiiklikleri

MADDE 7 (1) Pay gruplar esas szlemede belirlenir. Paylar ancak ayn grup iinde devredilebilir. Ayn grup iinde baka ortak yoksa veya ayn gruptaki mevcut ortaklar devir almak istememise Kurulun uygun grecei dier gruplardaki ortaklara veya nc kiilere devir yaplabilir.

(2) Dorudan veya %5 ve zeri devir sonucu douracak dolayl pay devirleri ile pay devri sz konusu olmasa dahi dorudan veya dolayl olarak ynetim kontrolnn devri sonucunu douran her trl ilem ve esas szleme deiiklikleri Kurulun iznine tbidir. mtiyazl paylarn devri her halkarda Kurul iznine tabidir.

(3) Kurulun uygun gr vermedii esas szleme deiiklikleri ile izin vermedii pay devirleri veya ynetim kontrolnn devri sonucunu douran ilemler hkmszdr. Bu hkme aykr pay devirleri ortaklk pay defterine kaydolunmaz ve bu ekilde yaplan kaytlar hkm ifade etmez.

(4) Pay devirlerinde, paylar devralacak gerek ve tzel kiiler ile tzel kiilerin nemli etkiye sahip ortaklarnn da 8 inci maddede saylan artlar tamalar gerekir.

Ortaklarn, yneticilerin ve ihtisas personelinin sahip olmalar gereken artlar

MADDE 8 (1) MKKnn ortaklar, yneticileri ve kapsam MKK tarafndan belirlenecek ihtisas personelinin;

a) Mflis olmamas, konkordato iln etmi olmamas ya da haklarnda iflasn ertelenmesi karar verilmi olmamas,

b) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmi kurulularda, bu meyyideyi gerektiren olayda sorumluluu bulunan kiilerden olmamas,

c) Kanunda yazl sulardan kesinlemi mahkmiyetinin bulunmamas,

) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayl deme Gl inde Bulunan Bankerlerin lemleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ve eklerine gre kendileri veya orta olduu kurulular hakknda tasfiye karar verilmemi olmas,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemi olsa bile; kasten ilenen bir sutan dolay be yl veya daha fazla sreyle hapis cezasna ya da devletin gvenliine kar sular, anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular, zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, biliim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya deitirme, banka veya kredi kartlarnn ktye kullanlmas, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama, kaaklk, vergi kaakl veya haksz mal edinme sularndan mahkm olmamas,

gerekir. (a) bendinde belirtilen artlar, iflasn kaldrlmasna, kapatlmasna veya konkordato teklifinin tasdikine ilikin kararn; (b) bendinde yer alan artlar ise buna ilikin kararn kesinleme tarihinden itibaren on yl gemesi hlinde, bu fkrann uygulamasnda dikkate alnmaz. Tzel kiinin ynetim kurulu yesi olarak atanmas halinde bu fkradaki artlar atanan tzel kii temsilcisi iin de aranr.

(2) Yneticiler ile ihtisas personeli, bu Ynetmelikte belirlenen artlarla ilgili durumlarnda deiiklik meydana gelmesi halinde, durumu ivedilikle MKKya bildirmekle ykmldr.

(3) MKKnn yneticilerinde deiiklik meydana gelmesi hlinde, durum grevden ayrlma nedenleri ile birlikte izleyen ilk ign iinde Kurula bildirilir. MKKnn yneticilerinin grevlerinin devam esnasnda bu Ynetmelikte belirtilen artlar tamadklarnn tespiti ya da anlan artlar kaybetmeleri durumunda bu kiilerin grevleri MKK tarafndan sonlandrlr. MKK, yneticilerinin bu maddede belirtilen artlar kaybedip etmediklerini takiple ykmldr. Bu tespitin Kurulca yaplmas halinde ilgililerin Kurulca grevden ayrlmalar talep edilir ve bu talep MKK tarafndan yerine getirilir. Grevden ayrlmas talep edilen kiinin ynetim kurulu yesi olmas halinde MKK Genel Kurulu en ge otuz gn ierisinde ilgili ynetim kurulu yesinin grevden alnmas gndemiyle Kurulca olaanst toplantya arlr.

(4) MKKnn ynetici dndaki ihtisas personelinin grev yapmas iin gerekli artlardan birini tamadnn sonradan tespiti veya ortaya kmas halinde ilgili personel atamaya yetkili organ tarafndan grevden alnr.

MKKnn grev ve yetkileri

MADDE 9 (1) MKK'nn grev ve yetkileri unlardr:

a) Kanunun 13 nc maddesi erevesinde sermaye piyasas aralarnn kaydiletirilmesine ilikin ilemleri gerekletirmek, kaydiletirilen bu aralar ve bunlara bal haklar, elektronik ortamda, yeler ve hak sahipleri itibaryla kayden izlemek, merkezi saklamasn yapmak ve bunlara ilikin haklarn kullanm hizmetini vermek.

b) Kaytlarn yeler itibaryla tutarlln izlemek, tutarszlk ve kaydi sisteme ilikin dzenlemelere aykrlk tespiti halinde yeler nezdinde gerekli dzeltmelerin yaplmasn istemek ve durumu derhal Kurula bildirmek, sistemin gvenli almasn salayacak nlemler almak ve uygulamak.

c) Kaytlarn ilgili mevzuatta ngrlen erevede gizliliini salamak.

) Kaydiletirilen sermaye piyasas aralarnn teslim alnmas ve imhasn Kurulca belirlenecek esaslar erevesinde yerine getirmek.

d) TTK ve ilgili dier mevzuatta yer alan kurumsal ynetim ilkelerine irketlerin uyumunu salamaya ynelik olarak irketler ile ortaklarnn ve yatrmclarnn iletiiminin salanabilecei elektronik bir platform oluturmak.

e) Sermaye piyasalarna ilikin verilerin tek bir noktada toplanmasn salamaya ynelik elektronik bir veri bankas oluturmak ve Kurulca belirlenecek esaslar erevesinde verilerin kullanmn salamak.

f) lgili mevzuata gre yetkilendirilmek kaydyla, lisansl depolar tarafndan dzenlenen rn senetlerinin kaydiletirilmesine, bunlarn ve bunlara bal haklarn elektronik ortamda kayden izlenmesine ilikin ilemleri yrtmek ve bunlara ilikin platform oluturmak.

g) Paylar kayden izlenen anonim ortaklk genel kurullarna elektronik ortamda katlm iin gerekli teknolojik altyapy salamak.

) MKK yeleri veya yelerle MKK arasnda sistemin ileyiine ilikin olarak kabilecek uyumazlklarn zmnde taraflarn 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayl Hukuk Muhakemeleri Kanunu erevesinde tahkim sistemini kullanabilmelerine yardmc olmak.

h) Kurul tarafndan sermaye piyasas mevzuat erevesinde verilen dier grevleri ve dzenlemelerin gerektirdii ilemleri yapmak.

Faaliyet artlar

MADDE 10 (1) MKKnn Kurul tarafndan yaplan dzenlemelere uygun muhasebe, kayt, bilgi ve belge sistemi ile dzenli i ak ve haberlemeyi salayacak yeterli bir organizasyona sahip olmas, teknik donanm salamas, i kontrol, i denetim ve gzetim ile risk ynetimi birim ve sistemlerini oluturarak iler halde tutmas ve MKKnn bnyesinde bulunacak nemli varlklarn korunmasna ilikin gerekli gvenlik nlemlerini alm olmas gerekir.

(2) MKK, yelerine sunaca hizmetleri ve ilgili mevzuatla kendine braklan grevleri etkin, gvenilir ve kesintisiz bir ekilde yerine getirmek amacyla gerekli bilgi ilem sistemlerini ve teknolojik altyapy kurmak, bunlarn tutarlln, gvenilirliini, btnln ve bilgilerin zamannda elde edilebilirliini salamak amacyla gerekli sistemsel ve ynetsel nlemleri almak, kontrolleri tesis ve takip etmek zere ilgili dzenlemeleri yapmak zorundadr. Kurul gerekli grd durumlarda konuya ilikin dzenleme yapmaya ve uygulamaya ynelik karar almaya yetkilidir.

(3) MKK, sermaye piyasas mevzuat dnda kalan bir mevzuattan kaynaklanan veya herhangi bir mevzuattan kaynaklanmayan faaliyetlerde bulunmak iin Kuruldan izin alr ve esas szlemesinde sz konusu faaliyetlerden sreklilik arz edecek olanlara aka yer verecek deiiklikleri ilk Genel Kurul toplantsnda yapar.

Faaliyet ilke ve esaslar

MADDE 11 (1) MKKnn faaliyetleri srasnda aada yer alan ilkelere uymas zorunludur:

a) yelerin MKK nezdindeki ilemlerini gven ve istikrar ierisinde gerekletirmesini salayacak gerekli altyap, donanm ve organizasyonel yapnn tesis edilmesini teminen ilgili dzenlemeleri yapmak.

b) yelerinin, MKKnn i ve ilemleriyle ilgili yaplacak dzenlemelere uyumu konusunda gerekli nlemleri almak.

c) Kanunda dzenlenen sular ile piyasa bozucu eylemleri nlemek zere Kanunun 71 inci maddesinin ikinci fkras erevesinde borsalar tarafndan yrtlen almalara gerekli bilgi ve belge desteini salamak.

) Hizmet verdii piyasalardaki yeleri ve piyasa katlmclar ile kendisi ve kendisi ile Kurul arasnda, talep edilen erevede dzenli bilgi akn salamak.

d) lettii elektronik ortamn gven ve istikrar iinde yrtlmesini salayacak yeterli organizasyon ve zkaynaa sahip olmak.

e) Faaliyetlerinin dzenlenmesi ve uygulanmasnda adil davranmak.

f) ve ilemlerini Kurul ve menfaat sahipleri ile ibirlii ve koordinasyon iinde yrtmek.

g) Hizmetlerin cretlendirilmesinde adil davranmak.

) yelere uygulanacak disiplin tedbirlerine ynelik ilem ve prosedrleri belirlemek ve uygulamada hakkaniyete uygun davranmak.

h) Finansal tablolarn, hizmetlere ilikin cretleri ve organizasyon yapsn dzenli olarak internet sitesi araclyla kamuya aklamak.

NC BLM

MKKnn Organlar, Tekilat ve htisas Personeline likin lkeler

Genel kurul

MADDE 12 (1) Genel Kurul, pay sahiplerinden oluur. Pay sahipleri irket ilerine ilikin haklarn Genel Kurulda kullanrlar. Kanuni istisnalar sakldr.

(2) Genel Kurul TTK hkmleri erevesinde olaan olarak toplanr. Genel Kurul olaan toplantlar haricinde gerekli hallerde, TTK hkmleri erevesinde olaanst toplantya arlr.

(3) lgili mevzuata aykrlklar ve/veya Kurulca gerekli grlmesi hallerinde Genel Kurul, gerekliliin belirlendii tarihten itibaren, Kurul tarafndan 15 i gn iinde olaanst toplantya arlr ve Genel Kurul gndemi Kurul tarafndan belirlenerek pay sahiplerine duyurulur.

(4) Genel Kurul gndemi ve davet mektubu, gndemde grlecek hususlara ilikin her trl bilgi, belge ve ek ile birlikte pay sahiplerine ve Kurula toplant tarihinden en az hafta nce iadeli taahhtl olarak gnderilir.

(5) Kurul temsilcisi, oy hakk olmakszn Genel Kurula katlabilir.

(6) Genel Kurul tutanaklar, bakanlk divan tarafndan imzalandktan sonra, izleyen ilk i gn Kurula gnderilir. Gndemde grlen hususlara ilikin her trl bilgi, belge ve ekler ile Genel Kurulda Ynetim Kurulu yesi seilmesi durumunda, Ynetim Kurulu yelerinin 8 inci maddede ve 13 nc maddenin ikinci fkrasnda belirtilen nitelikleri tadklarn tevsik edici bilgi ve belgeler, toplant tarihinden itibaren en ge 5 i gn ierisinde Kurula iletilir. Kurulca sz konusu Genel Kurul kararlarna ilikin olarak, ilave bilgi ve belge istenebilir.

(7) Ynetim Kurulu yelerinin seimine ilikin Genel Kurul kararlarnn mevzuata aykrlk iermesi halinde MKKdan bu aykrln giderilmesi istenir.

Ynetim kurulu

MADDE 13 (1) Ynetim Kurulu en az 7, en fazla 11 kiiden oluur. Genel Mdr Ynetim Kurulunun doal yesidir. Ynetim Kurulunun bir yesi, Kurul tarafndan TTK'nn 334 nc maddesi hkm erevesinde Kurul temsilcisi olarak, bir ye Elektronik rn Senedi Ynetmeliindeki elektronik kayt kuruluu olarak faaliyet gsterilebilmesini teminen Gmrk ve Ticaret Bakanlnca Ticaret Genel Mdrl personeli arasndan atanr. Ynetim Kurulu Bakan, Kurulu temsil eden yedir.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin iletme, iktisat, maliye, kamu ynetimi, uluslararas ilikiler, hukuk, mhendislik, sermaye piyasalar veya bankaclk alanlarnda lisans veya lisansst renim grm ve yksekrenim sonras finansal piyasalar ve ekonomi alannda en az on yl deneyim sahibi olmalar gerekir. Elektronik rn Senedi Ynetmelii uyarnca atanacak Ynetim Kurulu yesinin sz konusu Ynetmelikte yer alan artlar salamas yeterlidir.

(3) Ynetim Kurulu yeleri en fazla 3 yl iin seilirler. Sresi biten yenin tekrar seilmesi mmkndr. Sresi bitmeden Ynetim Kurulu yeliinin sona ermesi halinde Ynetim Kurulu tarafndan yaplacak ilk Genel Kurula kadar grev yapmak zere TTK hkmleri erevesinde yeni ye seilir. Buna ilikin Ynetim Kurulu karar alnd tarihten itibaren 5 i gn ierisinde Ynetim Kurulu yeliine seilen kiinin bu maddede ve 8 inci maddede saylan artlar tadna dair belgeler ile birlikte Kurula bildirilir.

Ynetim kurulunun sermaye piyasas mevzuat uyarnca grev ve yetkileri

MADDE 14 (1) Ynetim Kurulu TTKda ve dier mevzuatta belirlenen grev ve yetkilerinin yan sra sermaye piyasas mevzuat erevesinde;

a) MKK tarafndan hazrlanmas gereken dzenlemeleri karara balamak,

b) yelik bavurularnn kabul ile yeliin geici durdurulmas ve iptaline ilikin kriterleri belirlemek,

c) yelik bavurularn karara balamak ve gerektiinde yelerinin yeliinin geici durdurulmasna veya iptaline karar vermek,

) lemlerin ilgili mevzuata ve kurallara uygun olarak dzenli bir ekilde yrtlmesini salamak,

d) Bu Ynetmelik erevesinde gzetim fonksiyonu ile ilgili yerine getirilmesi gereken esaslar belirlemek,

e) MKK tekilat ve hizmet birimlerinin alma ve faaliyet sonularn deerlendirmek; gzetim, denetim, inceleme, aratrma ve soruturma raporlarn karara balamak, sonulardan ve nerilerden gerekli grdklerinin uygulanmasn salamak,

f) MKKnn grev ve yetki alanna giren hususlarda yerli ve yabanc kurulular ve uluslararas kurulularla ibirlii yapmak,

g) Ynetim Kurulu kararlarnn ilgililere tebliini salamak, bu kararlarn gereinin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasn izlemek,

) MKKnn yllk faaliyet raporunu ve finansal tablolarn hazrlamak,

h) MKKnn btesini ve personel kadrosunu karara balamak,

) lgili mevzuat uyarnca kendi faaliyetlerine ilikin olarak kamuya aklanmas gereken bilgilerin dzenli olarak internet sitesinde yaynlanmasn salamak,

i) Gelir kalemlerinin miktar ve oranlar ile bunlarn tahsil zaman ve ekillerini tespit etmek,

j) MKK adna imzaya yetkili olanlar ve yetki snrlarn belirlemek,

k) Tekilatlanma ve personel politikasna ilikin genel esaslar belirlemek,

l) Bu Ynetmelikle ve mevzuatla kendisine verilen sair grevleri yerine getirmek,

ile grevli ve yetkilidir.

(2) Ynetim Kurulu; TTK uyarnca mnhasran kendisine braklm grev ve yetkiler haricinde birinci fkrann (c), (), (g) ve () bendlerinde yer alan grev ve yetkilerini, yazl ve snrlar aka belirlenmi olmak artyla Genel Mdre devredebilir. Bu maddenin birinci fkrasnn (c) bendindeki yetkinin Genel Mdre devredilmesi halinde, Genel Mdr tarafndan alnan kararlar hakknda ilk Ynetim Kurulu toplantsnda Ynetim Kuruluna bilgi verilir.

Toplant ve karar nisab

MADDE 15 (1) Ynetim Kurulu, TTK hkmleri erevesinde toplanarak karar alr. Sermaye piyasas mevzuat kapsamndaki ileriyle ilgili olarak Genel Mdr gerektiinde Ynetim Kurulu Bakanndan toplant yaplmasn isteyebilir.

(2) Kurul, MKK esas szlemesinde arlatrlm toplant ve karar nisaplar ngrlmesini isteyebilir.

Genel mdr ve yardmclar

MADDE 16 (1) Ynetim Kurulu, Ynetim Kurulu yeleri tarafndan gsterilen adaylar arasndan bir Genel Mdr seer ve Ynetim Kurulu yelii Genel Kurulun onayna arz edilir. Genel Mdr, Ynetim Kurulu tarafndan grevden alnabilir.

(2) Genel Mdr, ilgili mevzuat ve Ynetim Kurulu kararlar dorultusunda kendisine braklm ve devredilmi ynetim ve temsile ilikin ileri yrtr.

(3) Genel Mdr ve genel mdr yardmclarnn yksekrenim sonras mal piyasalar, ekonomi, maliye, iletme, sermaye piyasalar, bankaclk veya finans alannda en az on yl deneyim sahibi olmas gerekir. Bilgi ilem birimlerinden sorumlu genel mdr yardmcs iin ise bu on yllk deneyimin bilgi ilem alannda olmas aranr.

(4) Genel Mdrn mnhasran bu grev iin atanm olmas gerekir.

(5) Genel Mdr ve genel mdr yardmclar, MKKnn ynetim, denetim veya sermaye ilikisinde bulunduu kurulular, bu kurulularn dorudan ya da dolayl olarak ynetim, sermaye veya denetim kontrolne sahip olduu kurulular ile borsalar ve tekilatlanm piyasalar, merkezi takas kurulular ve Kurulca uygun grlecek dier finansal kurulularda, icrai nitelikte olmamas ve MKKdaki grevin ifasnda zaafiyete dlmemesi kaydyla ynetim kurulu bakanl ve yelii gibi grevler alabilir.

(6) Genel Mdr ve genel mdr yardmclna yaplacak atamalar ile bu kiilerin grevden alnmalarna ilikin Ynetim Kurulu kararlar Kurul onayna tabiidir. Atamaya ve grevden almaya ilikin Ynetim Kurulu kararlar en ge izleyen i gn Kurula sunulur. Atamaya ilikin Ynetim Kurulu kararlar ile birlikte, Genel Mdr ve genel mdr yardmclna atanacaklarn nc fkrada ve 8 inci maddede aranan artlar tadklarn gsteren belgeler de Kurula gnderilir.

MKK tekilat ve personeli

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik ve ilgili mevzuatla MKKya verilmi grevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanlmasna ilikin olarak MKKnn tekilat, hizmet birimleri, organizasyonu, grev tanmlar, yetki ve sorumluluklar ile bunlarn devri ve grevlilerin alma usul ve esaslar Genel Mdrn teklifi zerine Ynetim Kurulunca yrrle konulacak tekilat ynergesiyle belirlenir.

(2) MKKca belirlenecek ve MKKnn temel faaliyetlerinin yerine getirilmesi iin grevlendirilen ihtisas personelinin yksekrenim kurumlarndan mezun olmalar gerekir.

(3) Personelin ie alnmalar, iten karlmalar, nitelikleri, ilerleme ve ykselmeleri, performans ltleri, dev, sorumluluk ve ykmllkleri, uymalar gereken yasaklar ve disiplin konular Genel Mdrn teklifi zerine Ynetim Kurulunca yrrle konulacak personel ynergesi ile belirlenir.

Sr saklama ykmll

MADDE 18 (1) MKK yneticileri ve tm personeli sfat ve grevleri dolaysyla rendikleri; MKKya ve MKKyla ilikisi olan ortaklk, kurum ve dier her trl gerek ve tzel kiilere ait srlarn gizliliine uymak ve srlar kanunla grevli ve yetkili klnm kii ve mercilerden bakasna herhangi bir suretle aklamamak, kendilerinin veya nc kiilerin yarar veya zararna kullanmamakla ykmldrler. Bu ykmllk, ilgililerin MKKdaki grevlerinden ayrlmalarndan sonra da devam eder.

(2) 34 nc maddenin drdnc fkras kapsamnda yaplan ilem ve eylemler Kanun ve dier kanunlarda yer alan sr saklama ykmllne ve gizlilik kurallarna aykrlk oluturmaz.

Yasaklar

MADDE 19 (1) MKKnn yneticileri ve personeli ile bunlarn eleri ve velayeti altndaki ocuklar, Kanun uyarnca kurulan borsalar bnyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistemler ile bu borsalarn piyasa ileticisi olduu baka borsalarda bu maddenin ikinci fkras hari olmak zere alm satm ilemi yapamazlar.

(2) Birinci fkrada belirtilen kiilerin; yneticilerin veya personelin greve balamasndan nce maliki olduklar, TCMB, Hazine Mstearl ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanun erevesinde kurulan varlk kiralama irketleri tarafndan ihra edilen aralar ile emeklilik fon paylar dndaki, borsada ilem gren ortaklklara veya bunlarn itiraklerine ait her trl paylarn ya da dier menkul kymetlerini, birinci fkrada belirtilenler dndakilere, yneticilerin veya personelin grev srelerinin balamasndan itibaren otuz gn iinde satmak veya devretmek suretiyle elden karmalar gerekir.

(3) Bu madde hkmne aykr hareket eden Ynetim Kurulu yelerinin tespiti halinde MKK Genel Kurulu en ge otuz gn ierisinde ilgili Ynetim Kurulu yesinin grevden alnmas gndemiyle Kurulca olaanst toplantya arlr. MKKnn dier ynetici ve personeli ise bu madde hkmne aykrln tespit edildii tarihten itibaren grevlerinden istifa etmi saylr.

DRDNC BLM

MKK yelerine likin Esaslar

MKK yeleri

MADDE 20 (1) hraclar, Kanun uyarnca faaliyet gsteren yatrm kurulular, merkezi takas kurulular ile MKK tarafndan nerilen ve Kurulca kabul edilen dier kurulular MKKya ye olabilir. MKK; yelie kabul, bir borsann veya tekilatlanm dier piyasalarn yelii artna balayabilir.

(2) Yabanc merkezi saklama kurulularnn MKKya yelii, yelik artlar, ykmllkleri, yeliklerinin geici durdurulmas veya iptali ile yelikten ayrlmalarna ilikin usul ve esaslar MKK tarafndan belirlenir. Yabanc merkezi saklama kurulularnn MKK nezdinde hesap atrmalarna ve bu hesaplarn tutulmasna ve ileyiine ilikin usul ve esaslar ise Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Kurulca karlacak kayden izlemeye ilikin dzenlemede belirlenir.

(3) Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasna, talebi zerine zel yelik stats verilir. Ynetmeliin yelerin ykmllklerine, disiplin cezalarna, yeliin geici durdurulmas veya iptaline, gzetim ve denetime ilikin hkmleri Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas hakknda uygulanmaz.

(4) hrann yatrm fonu olmas durumunda, bu Ynetmelikte ihra yeler iin ngrlen hkmler, yatrm fonu kurucularna ve yabanc yatrm fonlar iin fon temsilcilerine uygulanr.

yelik artlar

MADDE 21 (1) 20 nci maddede saylan ye gruplarna dahil kurulularn yelie kabul iin;

a) Kaytlarn tutulmasn, izlenmesini ve dier kurulularla bilgi alveriini kolaylatracak ve MKK tarafndan asgari nitelikleri belirlenmi teknik donanm ve gvenlik sistemine sahip olmalar,

b) Kaytlarn yanl tutulmasndan doacak zararlarn tazmini iin, MKK Ynetim Kurulu tarafndan gerekli grld hallerde sorumluluk sigortas yaptrmalar,

c) Kayt ilemlerinin yaplmasn ve izlenmesini yrtecek yeterli sayda ve nitelikte personeli istihdam etmi olmalar,

) yelie giri aidatn yatrmalar,

d) MKK Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen dier artlar tamalar,

gereklidir.

(2) yelik iin bavuracak kurululardan;

a) Yatrm kurulularnn, Kanunda yer alan yatrm hizmetleri ve faaliyetleri erevesinde saklama hizmeti vermek zere yetkilendirilmi olmas,

b) hraclarn, sermaye piyasas arac ihra etmi veya ihra etmek zere Kurula bavuruda bulunmu olmalar,

zorunludur.

yelie kabul

MADDE 22 (1) 21 inci maddede yer alan artlar tayan kurulular, ye olmak iin MKKya bavururlar. Gerekli artlarn tandnn MKK tarafndan tespit edilmesi halinde bu kurulular yelie kabul edilir.

yelikten ayrlma

MADDE 23 (1) yelikten ayrlmak isteyen kuruluun, durumu yazl olarak MKK'ya bildirmesi gerekir. MKK Ynetim Kurulunun karar ile yelik sona erer. Ayrlan ye nezdinde tutulan kaytlarn, dier yelere devredilme usul ve esaslar MKK Ynetim Kurulunca belirlenir.

(2) hralarn Kanunun 23 nc maddesi uyarnca nemli nitelikteki ilemler kapsamnda Kurulca belirlenen usul ve esaslar erevesinde paylarnn kayden izlenmesinin sona erdirilmesinin ngrlmesi halinde yeliin sona erdirilmesinde Kurul dzenlemelerine uyulur.

yeliin geici durdurulmas veya iptali

MADDE 24 (1) Yatrm kurulularnn faaliyetlerinin Kurul tarafndan veya kendi istei ile durdurulmas veya Kanunun 96 nc ve 97 nci maddeleri erevesinde Kurulca gerekli grlmesi durumunda yelikleri geici durdurularak MKK nezdindeki kaytlara eriimleri engellenir. yelii bu ekilde geici durdurulan yatrm kurulularnn kaytlar zerinde ilem yapma yetkisi geici olarak MKK tarafndan veya MKKnn belirleyerek Kurulun uygun grd yatrm kuruluunca kullanlr.

(2) Aada belirtilen hallerde yelerin yelikleri MKK Ynetim Kurulu karar ile iptal edilir:

a) hralarn MKK nezdinde kayden izlenen tm sermaye piyasas aralarnn vadesinin dolmas ve takip eden bir yl iinde yeni bir sermaye piyasas arac ihrac iin Kurula bavurularnn bulunmamas.

b) hralarn herhangi bir sebep ile borsa pazarlarndan kmasn takip eden yl iinde tekrar borsa pazarlarnda ilem grme bavurularnn bulunmamas.

c) Yatrm kurulularnn yetki belgelerinin tmnn iptali veya devri.

) Yatrm kurulular ve ihralar hakknda tedrici tasfiye veya iflas karar verilmesi.

d) yenin birleme yoluyla baka bir tzel kiilie devrolmas.

e) Yatrm fonu kurucularnn kurucusu olduu yatrm fonlarnn tamamnn tasfiyesinin gerekletirilmesi.

f) Yukarda belirtilenler hari mensup olduu grup itibaryla aranan yelik koullarn yitirmesi durumunda MKKca belirlenen sre iinde aykrln giderilmemesi.

g) MKK tarafndan Kanunun 81 inci maddesinin drdnc fkras uyarnca yaplan incelemede MKK i ve ilemlerine sreklilik arz eden aykrlk tespit edilmesi.

(3) yelik ile ilgili deiiklikler konusunda MKK Ynetim Kurulu kararlar hakknda Kurula bilgi verilir.

(4) yelii iptal olan yatrm kurulularnn nezdindeki hesaplarda bakiye bulunmas durumunda yenin kaytlar zerinde ilem yapma yetkisi, MKK tarafndan veya MKKnn belirleyerek Kurulun uygun grd yatrm kuruluunca kullanlr. Arac kurumlarn faaliyette bulunma yetkisinden tamamen feragat etmeleri halinde Kurulun 17.12.2013 tarihli ve 28854 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yatrm Kurulularnn Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakknda Tebliinin (III-39.1) 59 ve 60 nc madde hkmleri uygulanr. Hakknda tazmin veya tedrici tasfiye karar verilen yatrm kurulularnn kaytlar zerinde ilem yapma yetkisi devre ilikin baka bir ileme gerek kalmakszn Yatrmc Tazmin Merkezine devredilir. lem yetkisinin MKK tarafndan belirlenen bir yeye devri halinde MKKca, devralnan hesaplara 3 ay boyunca cret tahakkuk ettirilmez.

(5) yelii iptal edilen ihra bir yenin MKK nezdinde kayden izlenmeye devam olunan sermaye piyasas aralar bulunmas durumunda, sz konusu sermaye piyasas aralarnn MKK nezdinde kayden izlenmesinin sonlandrlmas iin Kurulun uygun gr alnr. Kurulca sermaye piyasas aralarnn MKK nezdinde kayden izlenmesinin sonlandrlmasna karar verilen ihraya son durum itibaryla hak sahibi yatrmclar gsterir liste gnderilir ve MKK tarafndan MKK kaytlarnda adresleri mevcut yatrmclara konuya ilikin bildirim yaplr. Mflis yeler iin liste gnderimi ve bildirim ilgili iflas idaresine yaplr.

yelerin sorumluluu, faaliyet esaslar ve yelere uygulanacak tedbirler

MADDE 25 (1) MKK yeleri; MKK nezdindeki ilemlerin tmnden ve bu kapsamda alanlarnn grevleri erevesinde yaptklar ilerden sorumludur. MKK yeleri ile mterileri arasnda yaplacak szlemelere konulacak hkmlerle yelerin sorumluluklar kaldrlamaz ve snrlandrlamaz.

(2) MKK yelerinin ilgili mevzuatta yer alan ilke ve kurallar ile aada saylan hususlara uymalar gerekir:

a) MKK tarafndan belirlenen ilke ve kurallara uygun hareket etmek.

b) Mterilerine ve dier yelere kar iyi niyet ve drstlk ilkelerine uygun davranmak.

c) Mterilerine ve dier yelere kar doabilecek mali ve hukuki sorumluluu teminat altna almak zere MKK tarafndan ngrlebilecek genel ve zel mahiyetteki sigortalar yaptrmak ve bu nitelikteki dier tedbirleri almak.

) Ortaklk, ynetim yaps ve mali durumu ile ilgili olarak nemli her trl deiiklii, gerekletii tarihte derhal MKKya bildirmek.

d) Yasal olarak tutmakla ykml olduklar defter ve kaytlara ek olarak, MKK tarafndan kararlatrlan dier kaytlar tutmak, bilgi ve belgeleri usulne gre dzenlemek ve bunlar periyodik olarak veya MKKnn istedii zamanlarda MKKya iletmek ve MKK tarafndan belirlenen sre boyunca saklamak.

(3) Bu maddede saylan hususlara uymayan ve ykmllklerini tam olarak yerine getirmedii veya hesaplarnda sermaye piyasas arac eksiklikleri olduu tespit edilen yeler hakknda, 33 nc maddede belirtilen disiplin ynergesindeki hkmler uygulanr.

Merkezi takas kuruluuna bildirim

MADDE 26 (1) yelik stats ile ilgili her trl deiiklik, MKK tarafndan derhal merkezi takas kuruluuna bildirilir.

BENC BLM

Mali Hkmler

Bte ve personel kadrolar

MADDE 27 (1) MKK, btesini ve personel kadrolarn Ynetim Kurulu araclyla kendi belirler.

Gelirler, cret ve komisyonlar

MADDE 28 (1) MKKnn verdii temel hizmetler kapsamnda olan ve bu hizmetlerin tek sunucusu olmaktan kaynaklanan statsne dayal olarak uygulad cret ve komisyonlar ile bunlarn tahsil zaman ve ekilleri Ynetim Kurulu tarafndan belirlenerek Kurul onayna sunulur. Kurulun onayna sunulan cret ve komisyonlara ilikin MKK Ynetim Kurulu karar, Kurul tarafndan otuz gn ierisinde olumsuz gr bildirilmedii takdirde yrrle girer. MKK tarafndan bavuruda sunulan bilgi ve belgelerin eksik olmas veya ek bilgi, belge ve almaya ihtiya duyulmas hlinde, MKK bilgilendirilerek eksikliklerin Kurulca belirlenecek sre ierisinde giderilmesi istenir. Bu takdirde, otuz gnlk sre sz konusu eksik veya ek bilgi, belge ve almalarn Kurula sunulduu tarihten itibaren ilemeye balar.

(2) MKKnn faydalanlmas zorunlu olmayan temel hizmetleri ile ilgili cretler ise, Ynetim Kurulunca belirlenir ve Kurulun bilgisine sunulur. MKK tarafndan verilen eitim hizmetleri yelere zorunlu tutulsa da bu fkra kapsamnda deerlendirilir.

(3) MKKnn sermaye piyasas mevzuat dnda kalan bir mevzuattan kaynaklanan veya herhangi bir mevzuattan kaynaklanmayan faaliyetleri sebebiyle elde ettii gelirler birinci ve ikinci fkra kapsamnda deerlendirilmez.

ALTINCI BLM

Dier Hkmler

Sorumluluk

MADDE 29 (1) MKK ve yeleri, kaytlarn yanl tutulmasndan dolay hak sahiplerinin urayaca zararlardan kusurlar orannda sorumludur. MKK ile yeleri arasnda yaplacak szlemelere konulacak hkmlerle bu sorumluluk hafifletilemez veya ortadan kaldrlamaz.

(2) MKK Ynetim Kurulu tarafndan, kaytlarn yanl tutulmasndan dolay doacak zararlarn tazmini iin, yelerin sorumluluk sigortas yaptrmalarna karar verilebilir. Hazine Mstearl adna ihra yapan yeler hakknda bu fkra hkm uygulanmaz.

MKKnn bilgi ve belge isteme ve inceleme yapma yetkisi

MADDE 30 (1) Kurul tarafndan karlan dzenlemeler erevesinde MKK, i ve ilemleriyle ilgili gerekli grd hususlarda yelerinden bilgi ve belge istemeye ve inceleme yapmaya yetkilidir. Bilgi ve belge istenen taraflar, MKKnn grev alanna giren hususlarda zel mevzuatlarnda yer alan gizlilik ve sr saklamaya ilikin hkmlere dayanarak bilgi vermekten imtina edemezler. Kurulca incelenmesi gereken hususlarn tespiti halinde bu durum Kurula bildirilir.

(2) Kurul tarafndan belirlenen ilkelere, genel ve zel nitelikli kararlara aykr davranlmas, Kanun ve bu Ynetmelik hkmlerine aykrlk saylr.

MKKnn denetimi

MADDE 31 (1) Kurul, MKKnn gzetim ve denetim merciidir. MKKnn denetimle grevli personele uygun bir alma ortam salamas gerekir. Kurul, MKKnn her trl faaliyetine ilikin gerekli grd hususlarn yerine getirilmesini, her trl bilgi ve belgenin yazl ya da elektronik ortamda, talebi zerine veya dzenli olarak gnderilmesini MKK ile yelerinden istemeye yetkilidir.

(2) MKKnn bilgi sistemleri denetimine ve bu denetimi yapacak kurululara ilikin usl ve esaslar Kurulca belirlenir. MKKnn bilgi sistemleri denetiminin nitelikleri Kurulca belirlenecek bamsz denetim kurulularna, ylda en az bir defa veya daha ksa zaman dilimleri ierisinde yaptrlmas zorunlu tutulabilir. Bamsz denetim neticesinde hazrlanan rapor ezamanl olarak MKK'ya ve Kurula gnderilir.

(3) MKKnn mal denetimi Kurulca iln edilen listede yer alan bamsz denetim kurulularnca yaplr. Bamsz denetim neticesinde hazrlanan rapor ezamanl olarak MKKya ve Kurula gnderilir. Kurul gerek grdnde belirledii hususlarla ilgili bamsz denetim yaplmasn talep edebilir.

Finansal raporlama

MADDE 32 (1) MKKnn, finansal tablo ve raporlarn ekil ve ierik bakmndan Trkiye Muhasebe Standartlar erevesinde Kurulca belirlenen dzenlemelere uygun olarak MKK faaliyetlerinin zellikleri gzetilerek zamannda, tam ve doru bir ekilde hazrlamas gerekir.

(2) Kurul, MKKnn finansal tablo ve raporlarnn kamuya aklanmasn zorunlu tutabilir.

Disiplin cezalar

MADDE 33 (1) Dzeni ve drstl bozan, ilere hile kartran, ilerin ak, dzenli ve drst yrtlmesine, ilgili mevzuata ve kararlara aykr hareket eden yeler hakknda uygulanacak disiplin cezalar ile disiplin cezalarnn uygulanmasn gerektiren fiiller ve ceza uygulama esaslar MKK Ynetim Kurulunca hazrlanp Kurulca onaylanacak bir ynergeyle dzenlenir.

Gzetim sistemi ve ibirlii

MADDE 34 (1) MKK, tm i ve ilemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak dzenli, verimli ve etkin bir ekilde yrtlmesi amacyla i denetim ve gzetim sistemini kurar.

(2) Kanunda dzenlenen sular ile piyasa bozucu eylemlerin nlenmesi, gzetimi veya denetimi ile Kanuna dayanlarak yaplan dzenlemelerin etkin bir ekilde uygulanmas amacyla Kurulca belirlenen usl ve esaslar erevesinde MKK, borsalar ve dier ilikili kurumlarla gerekli her trl teknik destek alp verme, yardm ve bilgi paylamnda bulunmakla ykmldr. MKK yurtdnda yerleik borsa ve sermaye piyasas kurumlar ile dier ilikili kurumlar ve kurulularla karlkllk ilkesi erevesinde ibirliinde bulunma yetkisine sahiptir. Bu kapsamda yaplan ilem ve eylemler, Kanun ve dier kanunlarda yer alan sr saklama ykmllne ve gizlilik kurallarna aykrlk oluturmaz.

(3) MKK, Kanunun 101 inci maddesi kapsamnda yaplan gzetim ve denetim faaliyetleri erevesince Kurul tarafndan talep edilen gerekli tedbirleri ivedilikle almakla ykmldr.

(4) MKK, yelerinin MKK nezdinde gerekleen ilemleriyle ilgili olarak kendi aralarnda veya mterileriyle aralarnda kan uyumazlklarnn zmlenmesinde ilgili borsalara destek verir.

Kurumsal ynetim ilkeleri

MADDE 35 (1) Kurumsal ynetim ilkelerine ilikin olarak Kanunun 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fkralar, MKKya kyasen uygulanr.

Hak sahiplerinin ihralar tarafndan bilgilendirilmesi

MADDE 36 (1) MKKnn belirleyecei usul ve esaslar erevesinde, hak sahiplerine ihralar tarafndan ihrann kendisi veya ihra ettii sermaye piyasas aralarna ilikin olarak bilgi verilebilir.

MKKya ilikin gei hkm

GEC MADDE 1 (1) MKKnn bamsz denetimine ilikin olarak Kanunun 138 inci maddesinin on birinci fkras hkmleri sakldr. Bamsz denetim neticesinde hazrlanan rapor ezamanl olarak MKK'ya ve Kurula gnderilir.

(2) MKKnn mevcut Ynetim Kurulu yeleri herhangi bir bilgi ve belge istenmeden grev sreleri sonuna kadar grevlerine devam ederler.

yelere ilikin gei hkm

GEC MADDE 2 (1) Yatrm kurulular hari olmak zere, bu Ynetmeliin yaymlanma tarihi itibaryla MKK yesi olan kurum ve kurulular bavuru koulu aranmakszn MKK yesi olmaya devam ederler.

(2) Kurulun 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yatrm Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere likin Esaslar Hakknda Teblii (III-37.1) uyarnca, 1/7/2015 tarihine kadar saklama yetkisi almak zere Kurula bavurmak kouluyla MKK yesi yatrm kurulularnn yelikleri bavurular sonulanncaya kadar devam eder.

(3) kinci fkra uyarnca bavuruda bulunmayan veya bavurular olumsuz sonulanan yatrm kurulularnn hesaplar 24 nc madde uyarnca tasfiye edilir.

(4) Bu Ynetmeliin yaymlanma tarihi itibaryla yelii iptal edilmi ihra yeler hakknda 24 nc maddenin beinci fkras hkm uygulanr.

Dzenlemelere ilikin gei hkm

GEC MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik uyarnca MKK tarafndan yaplmas gereken dzenlemeler bu Ynetmeliin yaymlanmasndan itibaren 1 yl iinde yaplr. Sz konusu dzenlemeler yrrle girinceye kadar, mevcut dzenlemelerin bu Ynetmelie aykr olmayan hkmlerinin uygulanmasna devam olunur.

Yrrlk

MADDE 37 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 38 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sermaye Piyasas Kurulu yrtr.