6 Austos 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29080

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

TRK GIDA KODEKS MEYVE SUYU VE BENZER RNLER TEBL

(TEBL NO: 2014/34)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; meyve suyu ve benzeri rnlerin tekniine uygun ve hijyenik ekilde retilmesi, hazrlanmas, ilenmesi, muhafazas, depolanmas, tanmas ve pazarlanmasn salamak zere bu rnlerin zelliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; meyve suyu, konsantreden retilen meyve suyu, meyve suyu konsantresi, su ile ekstrakte edilen meyve suyu, meyve suyu tozu, meyve nektar, meyve presi ve meyve presi konsantresini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli;

a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Ynetmeliine dayanlarak,

b) 20/12/2001 tarihli ve 2001/112/EC sayl meyve sular ve benzeri rnlere ilikin Konsey Direktifine paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Ana bileenler:

1) Aroma: Meyvenin ilenmesi srasnda, meyvenin yenilebilir ksmlarndan (Turungil kabuklarnn souk preslenmesi ile elde edilen ya ve meyve ekirdei kaynakl bileenler de olabilir.) elde edilen ve rne geri kazandrlmak zere, aroma kalitesinin muhafazas, korunmas veya stabilize edilmesi iin uygulanan skma, ekstraksiyon, damtma, filtrasyon, adsorbsiyon, buharlatrma, paralama, konsantrasyon ve benzeri uygun fiziksel ilemler uygulanarak ayrlan yan rn,

2) Bal: 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Bal Tebliine uygun ballar,

3) Meyve: Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerin retilmesi iin salam, yeterince olgun, taze veya hasat sonras ilemlerle muhafaza edilmi domates dhil tm meyveleri,

4) Meyve presi: Suyunu uzaklatrmadan, btn veya kabuu soyulmu meyvenin yenilebilen ksmnn eleme, ezme, tme gibi uygun fiziksel ilemlerden geirilmesiyle elde edilen, fermente olmam ancak fermente olabilen rn,

5) Meyve presi konsantresi: Meyve presindeki suyun belirli bir ksmnn fiziksel yollarla uzaklatrlmas ile elde edilen rn,

6) Pulp veya meyve kesecikleri: Suyunu uzaklatrmadan ayn meyvenin yenilebilen ksmlarndan elde edilen rn, turungil meyveleri iin ise meyve etinden elde edilen meyve suyu keseciklerini,

7) Su: 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayl Resm Gazetede yaymlanan nsani Tketim Amal Sular Hakknda Ynetmelikte yer alan zelliklere uygun insani tketim amal sular,

8) eker: 23/8/2006 tarihli ve 26268 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi eker Tebliine uygun ekerleri ve meyvelerden tretilmi ekerleri,

b) Konsantreden retilen meyve suyu: Meyve suyu konsantresine, konsantrasyon srasnda uzaklatrlan miktarda su ve gerektiinde ileme srasnda ayrlan aromann, pulpun ve meyve keseciklerinin tekrar kazandrlmasyla elde edilen rn,

c) Meyve nektar: Meyve suyuna, konsantreden retilen meyve suyuna, meyve suyu konsantresine, su ile ekstrakte edilen meyve suyuna, meyve suyu tozuna, meyve presine ve/veya meyve presi konsantresine ve/veya bunlarn karmna, ekerlerin ve/veya baln ilave edilmesiyle veya ilave edilmeksizin su ilave edilmesiyle elde edilen, ek-3de belirtilen zelliklere uygun, fermente olmam ancak fermente olabilen rn,

) Meyve suyu: Salam, olgun, taze veya soukta ya da dondurularak muhafaza edilmi, tek meyvenin veya daha fazla meyve karmnn yenilebilir ksmlarndan elde edilen, elde edildii meyve ve meyvelerin karakteristik renk, aroma ve tadna sahip, fermente olmam ancak fermente olabilen rn,

d) Meyve suyu konsantresi: Bir veya daha fazla sayda meyve trnden elde edilen meyve suyundan, fiziksel yollarla suyun belirli oranlarda uzaklatrlmasyla elde edilen rn,

e) Meyve suyu tozu: Bir veya daha fazla meyveden elde edilen meyve suyundan, fiziksel yollarla suyun olabildiince ayrlmas ile elde edilen rn,

f) Su ile ekstrakte edilen meyve suyu: Herhangi bir fiziksel ilemle suyu ekstrakte edilemeyen btn haldeki pulplu veya btn olarak kurutulmu meyvelerden su difzyonu ile elde edilen rn,

ifade eder.

rn zellikleri

MADDE 5 (1) Bu Tebli kapsamndaki rnlere ait zellikler aada verilmitir.

a) Meyve suyu zellikleri:

1) Ayn tr meyveden ileme srasnda uygun fiziksel ilemlerle ayrlan aroma, pulp ve meyve kesecikleri yine uygun fiziksel ilemlerle meyve suyuna geri kazandrlabilir.

2) Turungil meyve suyu, meyve etinden (endokarp) gelmelidir.

3) Misket limonu suyu, btn haldeki meyveden elde edilebilir.

4) Meyve suyunun, ekirdekli, tohumlu ve kabuklu meyvelerden retildii durumlarda; ekirdek, tohum ve kabuk bileenleri veya paralar meyve suyu iine dahil edilmez. Ancak iyi retim uygulamalar ile ekirdek, tohum ve kabuk bileenleri veya paralarnn uzaklatrlamad durumlarda bu koul aranmaz.

5) Meyve suyu retiminde, meyve suyu ile meyve presi kartrlabilir.

6) Meyve suyu ve presinde etil alkol miktar 3 g/Lyi, uucu asit miktar 0,4 g/Lyi ve laktik asit miktar 0,5 g/Lyi geemez.

b) Konsantreden retilen meyve suyu zellikleri:

1) Konsantreden retilen meyve sularna ilave edilecek su, meyve suyunun kalitesini etkilemeyecek ekilde, zellikle duyusal, mikrobiyolojik ve kimyasal adan uygun zelliklerde ve nsani Tketim Amal Sular Hakknda Ynetmelie uygun olur.

2) Son rnn suda znr kuru madde miktar, ek-4te verilen meyve suyu iin minimum briks deerlerini karlar. Konsantreden retilen meyve suyu, ek-4te yer almayan bir meyveden retildi ise konsantreden retilen meyve suyunun minimum briks derecesi, konsantrenin elde edildii meyveden ekstrakte edilen meyve suyunun briks deerini salar.

3) Ayn tr meyveden ileme srasnda uygun fiziksel ilemlerle ayrlan aroma, pulp ve meyve kesecikleri yine uygun fiziksel ilemlerle konsantreden retilen meyve suyuna geri kazandrlabilir.

4) Konsantreden retilen meyve suyu, ayn meyveden elde edilen meyve suyunun balca fiziksel, kimyasal, organoleptik ve besin zelliklerini salayacak uygun ilemlerle hazrlanr.

5) Konsantreden retilen meyve sularnn retiminde, meyve suyu ve/veya meyve suyu konsantresi ile meyve presi ve/veya meyve presi konsantresi kartrlabilir.

c) Meyve suyu konsantresi zellikleri:

1) Dorudan tketime sunulan meyve suyu konsantrelerinde, suyun en az %50si uzaklatrlm olur.

2) Ayn tr meyveden ileme srasnda uygun fiziksel ilemlerle ayrlan aroma, pulp ve meyve kesecikleri yine uygun fiziksel ilemlerle meyve suyu konsantresine geri kazandrlabilir.

) Meyve nektar zellikleri:

1) Sadece ilave ekersiz olarak retilen meyve nektarlarnda eker yerine tamamen, dk enerjili olarak retilen meyve nektarlarnda ise eker yerine ksmen, 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Gda Katk Maddeleri Ynetmeliine uygun tatlandrclar kullanlabilir.

2) Ayn tr meyveden ileme srasnda uygun fiziksel ilemlerle ayrlan aroma, pulp ve meyve kesecikleri yine uygun fiziksel ilemlerle meyve nektarna geri kazandrlabilir.

d) Meyve presi konsantresi zellikleri: leme srasnda ayrlan aroma, ayn meyve presi konsantresine ek-1in (b) bendinde tanmlanan uygun fiziksel ilemle geri kazandrlabilir.

e) Meyve suyu, konsantreden retilen meyve suyu, meyve suyu konsantresi, su ile ekstrakte edilen meyve suyu, meyve suyu tozu ve meyve nektar retiminde uygulanabilecek ilemler ve ilem yardmclar ek-1de verilmitir.

f) Meyve suyu, konsantreden retilen meyve suyu, meyve suyu konsantresi, su ile ekstrakte edilen meyve suyu, meyve suyu tozu ve meyve nektar ile ilgili zel isimlendirmeler ek-2de verilmitir.

g) Meyve nektarlarna ait minimum meyve suyu ve/veya presi miktar oranlar ek-3te, meyve suyu ve presi iin minimum briks dereceleri ek-4te verilmitir.

(2) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlere katlmasna izin verilen bileenler aada verilmitir:

a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Etiketleme Ynetmeliinin ek-9 Blm 1de yer alan hkmlerine uygun olan vitamin ve mineraller uygun miktarda eklenebilir.

b) zm suyuna tartarik asit tuzlar geri kazandrlabilir.

c) Meyve nektarna ekerler ve/veya bal ve/veya tatlandrclar eklenebilir. Ancak ilave edilen eker ve/veya bal son rnn toplam arlnn en fazla %20si kadar olur.

) Meyve suyu, konsantreden retilen meyve suyu, meyve suyu konsantresi, su ile ekstrakte edilen meyve suyu, meyve suyu tozu ve meyve nektar retiminde asitlii dzenlemek amacyla, meyve suyuna susuz sitrik asit cinsinden en fazla 3 g/L limon ve/veya misket limonu suyu ve/veya limon ve/veya misket limonu suyu konsantresi ilave edilebilir.

d) Ek-2nin (a) bendi, (b) bendinin 1 inci maddesi, (c) bendi, (d) bendinin 2 inci maddesi ve (g) bendinde yer alan rnlere; ekerler ve/veya bal eklenebilir.

e) Domates suyu ve konsantreden retilen domates suyuna tuz, baharat ve aromatik bitkiler katlabilir.

Katk maddeleri

MADDE 6 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnler, Trk Gda Kodeksi Gda Katk Maddeleri Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Aroma vericiler ve aroma verme zellii tayan gda bileenleri

MADDE 7 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlere, 4 nc maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde tanmlanan aroma dnda aroma verici ya da aroma verme zellii tayan gda bileeni katlmaz.

Bulaanlar

MADDE 8 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerdeki bulaanlarn miktarlar, 29/12/2011 tarihli ve 28157 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Bulaanlar Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Pestisit kalntlar

MADDE 9 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerdeki pestisit kalnt miktarlar, 29/12/2011 tarihli ve 28157 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalnt Limitleri Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Veteriner ilalar tolerans dzeyi

MADDE 10 (1) Bu Tebli kapsamnda bileiminde bal ieren rnlerde bulunabilecek veteriner ilalar kalnt miktarlar, 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Hayvansal Gdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Snflandrlmas ve Maksimum Kalnt Limitleri Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Hijyen

MADDE 11 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnler, 29/12/2011 tarihli ve 28157 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Ynetmelii ile 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gda Hijyeni Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Ambalajlama

MADDE 12 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rn ambalajlar, 29/12/2011 tarihli ve 28157 nc mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Gda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Ynetmeliinde yer alan hkmlere uygun olur.

Etiketleme

MADDE 13 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerin etiketi, Trk Gda Kodeksi Etiketleme Ynetmeliinde yer alan hkmlere ek olarak aada belirtilen hkmlere de uygun olur.

a) Teblide yer alan rnlerin ticari isimleri tanmlarda yer alan isimlendirmelere uygun olur. Ayrca buna alternatif olarak ek-2de yer alan isimler de kullanlabilir. Bu isimler ekte belirtilen koullarda ve dilde olur.

b) Eer rn tek bir eit meyveden elde ediliyorsa rn ismindeki "meyve" ifadesi yerine sz konusu meyvenin ad kullanlr.

c) ki veya daha fazla meyveden elde edilen rnlerde, limon ya da misket limonu suyunun asitlii dzenlemek amacyla kullanld durumlar haricinde, rn ismi bileen listesinde gsterildii gibi kullanlan meyve sularnn veya prelerinin azalan hacimlerine gre sralanan meyve isimlerinden oluur.

) veya daha fazla meyveden elde edilen rnler, meyvelerin isimleri yerine "kark" veya oklu veya ayn anlama gelen bir ifade ya da kullanlan meyve saysn belirterek ifade edilebilir.

d) Meyve suyu, konsantreden retilen meyve suyu, meyve suyu konsantresi, su ile ekstrakte edilen meyve suyu, meyve suyu tozu ve meyve nektarnn restorasyonu iin geri kazandrlmas gerekli maddelerin etiket zerinde belirtilmesi zorunlu deildir. Ancak meyve suyuna ekstra ilave edilen pulp veya meyve kesecikleri etikette belirtilir.

e) Meyve suyunun konsantreden retilen meyve suyu ile karm ve ksmen, bir ya da daha fazla konsantre rnden elde edilen meyve nektar iin Ksmen konsantre(ler)den retilmitir., tmyle bir ya da daha fazla konsantre rnden elde edilen meyve nektar iin Konsantre(ler)den retilmitir. ifadesi etiket zerinde, rn ismine yakn olarak kontrast tekil edecek ve aka grlebilir karakterde belirtilir.

f) Meyve nektar bileimindeki meyve suyu, meyve presi veya bunlarn karmnn minimum miktar, etiket zerinde, "meyve oran en az % ......" ifadesi ile belirtilir. Bu ifade rn ad ile ayn gr alan ierisinde yer alr.

g) Meyve suyu konsantresi eer son tketiciye sunulmayacaksa etiket bilgilerine ek olarak, etiket zerinde ilave edilen limon suyunun, misket limonu suyunun veya Trk Gda Kodeksi Gda Katk Maddeleri Ynetmeliine uygun asitlii dzenleyici maddelerin varl ve miktarlar belirtilir. Bu bilgiler ambalaj zerinde veya ambalaja bir etiketle ilitirilmi olarak veya ayr bir belge olarak verilebilir.

) Meyve nektarna eker eklenmemitir beyan veya ayn anlama gelecek herhangi bir beyan; ancak, rn ilave mono veya disakkarit veya tatlandrclar dahil olmak zere tatlandrmak amacyla herhangi bir baka gda iermiyor ise yaplabilir. ekerler, meyve nektarnda doal olarak bulunuyorsa Doal olarak bulunan ekerler ierir. ifadesi etiket zerinde yer alr.

h) Trk Gda Kodeksi gereince meyve sular ilave eker iermez ibaresi rn ad ile ayn gr alan ierisinde rn etiketlerinde yer alabilir.

) Meyve suyu ve konsantreden retilen meyve suyu rn etiketlerinde % 100 meyve suyu ifadesi kullanlabilir.

Tama ve depolama

MADDE 14 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerin tanmas ve depolanmas, Trk Gda Kodeksi Ynetmeliinin gdalarn tanmas ve depolanmas ile ilgili hkmlerine uygun olur.

Numune alma ve analiz metotlar

MADDE 15 (1) Bu Tebli kapsamnda yer alan rnlerden numune alnmas ve analizleri Trk Gda Kodeksi Ynetmeliine uygun olur.

Avrupa Birliine bildirim

MADDE 16 (1) Bu Tebli, 3/4/2002 tarihli ve 24714 sayl Resm Gazetede yaymlanan Teknik Mevzuatn ve Standartlarn Trkiye ile Avrupa Birlii Arasnda Bildirimine Dair Ynetmeliin 10 uncu maddesi hkmne istinaden Avrupa Birlii Komisyonuna bildirilmitir.

dari yaptrm

MADDE 17 (1) Bu Teblie aykr davrananlar hakknda 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine gre idari yaptrm uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 18 (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Gda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri rnler Teblii yrrlkten kaldrlmtr.

Uyum zorunluluu

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yaym tarihinden nce faaliyet gsteren gda iletmecileri 31/12/2014 tarihine kadar bu Tebli hkmlerine uymak zorundadr.

(2) Bu Tebliin yaym tarihinden nce faaliyet gsteren gda iletmecileri tarafndan 18 inci madde ile yrrlkten kaldrlan Tebli hkmlerine uygun rnler, 31/12/2014 tarihinden nce piyasaya arz edilmek koulu ile 31/12/2015 tarihine kadar piyasada bulunabilir.

Yrrlk

MADDE 19 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 20 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

EK-1

 

RETM SIRASINDA UYGULANABLECEK LEMLER VE

LEM YARDIMCILARI

a) Mekanik Ekstraksiyon lemleri

b) Fiziksel lemler: Elde edilen meyve suyu, 5 inci maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde sralanan zellikleri karlamak kouluyla, meyve suyu konsantresi retimi iin zm haricindeki meyvelerin yenilebilir ksmndan suyun ekstraksiyonu dahil, mutat fiziksel ilemler

c) Kkrtleme ilemi uygulanan meyvelerden elde edilen zm suyuna, son rndeki toplam kkrdioksit miktar 10 mg/Lyi gemeyecek ekilde fiziksel deslfitleme ilemi uygulanabilir.

) Pektolitik enzimler

d) Proteolitik enzimler

e) Amilolitik enzimler

f) Yenilebilir jelatin

g) Taninler

) Silika sol

h) Aktif kmr

) Azot

i) Adsorban toprak olarak bentonit

j) Trk Gda Kodeksinde gdalar ile temasna izin verilen, kimyasal inert filtrasyon yardmclar ve perlit, ykanm diatomin, selloz, znmeyen poliamid, polivinilpolipirolidon, polistiren gibi keltme ajanlar

k) Gdalar ile temasna izin verilen, turungil meyve sularnda limonoid glukositler, asit, oligosakkaritler de dahil olmak zere ekerler veya mineral ierii nemli derecede etkilemeden, limonoid ve narancin ieriini azaltmak iin kullanlan kimyasal inert adsorpsiyon yardmclar

l) Durultma ilemi amacyla buday, bezelye veya patatesten elde edilen bitkisel proteinler

 

Ek-2

 

MEYVE SUYU, KONSANTREDEN RETLEN MEYVE SUYU, MEYVE SUYU

KONSANTRES, SU LE EKSTRAKTE EDLEN MEYVE SUYU, MEYVE SUYU

TOZU VE MEYVE NEKTARI N ZEL SMLER

a) Vruchtendrank: Meyve nektarlar iin

b) Smost

Smost nitelemesi Fruchtsaft veya Fruchtnektar rn isimleri ile bir arada kullanlmak kouluyla;

1) Sadece meyve suyundan, meyve suyu konsantrelerinden veya bunlarn karmndan elde edilen ve doal halleri yksek miktarda asit ierdii iin tketilemeyen meyve nektar iin

2) Uygunsa elma kartrlan ama eker eklenmemi armut suyu ve elma suyu iin

c) succo e polpa veya somo e polpa: Sadece meyve prelerinden ve/veya meyve presi konsantrelerinden elde edilen meyve nektarlar iin

) blemost : eker ilave edilmemi elma sular iin

d) 1) sur ........saft: Siyah frenk zm, kiraz, krmz frenk zm, beyaz frenk zm, ahududu, ilek veya mrver yemiinden elde edilen eker ilave edilmemi meyve sular iin kullanlan meyvenin Danimarka dilindeki ismiyle birlikte

2) sd........saft veya sdet........saft bir litresine 200 gramdan fazla eker ilave edilen meyve sular iin, kullanlan meyvenin Danimarka dilindeki ismiyle birlikte

e) ppelmust: eker eklenmemi elma sular iin

f) mosto: zm suyu ile e anlaml olarak

g) smiltsērkķu sula ar cukuru veya astelpaju mahl suhkruga veya słodzony sok z rokitnika: lave eker miktar 140 g/Lden fazla olmayan yabani idelerden elde edilen meyve sular iin kullanlr.

 

Ek 3

MEYVE NEKTARLARINA AT MNMUM MEYVE SUYU VE/VEYA PRES MKTARI ORANLARI

1) Asidik suyuyla birlikte doal olarak tketilemeyen meyveler

Meyvenin Ad

Meyve nektarnda minimum meyve suyu ve/veya

presi miktar (Son rnde % hacim olarak)

arkfelek/Pasion meyvesi

25

Quito naranjillos/Lulo

25

Siyah frenk zm

25

Beyaz frenk zm

25

Krmz frenk zm

25

Bektai zm

30

Yabani ide

25

akal erii

30

Erik

30

Mrdm erii

30

Ku vezi

30

Kuburnu

40

Vine

35

Dier kirazlar

40

Yaban mersini/oban zm

40

Mrver yemii

50

Ahududu

40

Kays

40

ilek

40

Karadut/Brtlen

40

Byk meyveli vaksiniyum

30

Ayva

50

Limon ve misket limonu

25

Bu kategoriye ait dier meyveler

25

 

2) Suyuyla birlikte doal olarak tketilmeyen dk asitli, pulpumsu kvamda veya yksek miktarda aromal meyveler

Mango/ Hintkiraz

25

Muz

25

Guava

25

Papaya /kavun aac

25

Lii

25

Azerola/ Barbados Kiraz

25

Sursop/Tarnelmas

25

Kustard elmas/Bullocks heart

25

Hint ayvas

25

Nar

25

Kaev/Kaju meyvesi

25

spanyol / Avrupa erii

25

Umbu

25

Bu kategoriye giren dier meyveler

25

 

3) Suyuyla beraber doal olarak tketilebilen meyveler

Elma

50

Armut

50

eftali

50

Limon ve Misket limonu dndaki turungiller

50

Ananas

50

Domates

50

Bu kategoriye giren dier meyveler

50

 

EK 4

 

KONSANTREDEN ELDE EDLEN MEYVE SUYU VE PRES N MNMUM BRKS DERECES

Meyvenin Ad

Botanik Ad

Konsantreden elde edilen meyve suyu ve presi iin minimum briks derecesi

Elma (*)

Malus domestica Borkh.

11.2

Kays (**)

Prunus armeniaca L.

11.2

Muz (**)

Musa x paradisiaca L.(plantainler hari)

21.0

Siyah frenk zm(*)

Ribes nigrum L.

11.0

zm/grape(*)

Vitis vinifera L.ve hibritleri

Vits labrusca L.ve hibritleri

15.9

Greyfurt(*)

Citrus x paradisi Macfad.

10.0

Guava(**)

Psidium guajava L.

8.5

Limon(*)

Citrus limon (L.) Burm.f.

8.0

Mango(**)

Mangifera indica L.

13.5

Portakal(*)

Citrus sinensis (L.)Osbeck

11.2

arkfelek/Pasion meyvesi

Passiflora edulis Sims

12.0

eftali(**)

Prunus persica (L.)Batsch var.persica

10.0

Armut(**)

Pyrus communis L.

11.9

Ananas(*)

Ananas comosus (L.) Merr.

12.8

Ahududu(*)

Rubus idaeus L.

7.0

Vine(*)

Prunus cerasus L.

13.5

ilek(*)

Fragaria x ananassa Duch.

7.0

Domates(*)

Lycopersicon esculentum, Mill.

5.0

Mandalina(*)

Citrus reticulata Blanco

11.2

Beyaz frenk  zm

Ribes rubrum L.

10.0

Krmz frenk  zm

Ribes rubrum L.

10.0

Bektai zm

Ribes uva-crispa L.

7.5

Yabani ide

Hippohae rhamnoides L.

6.0

akal erii

Prunus spinosa L.

6.0

Erik

Prunus domestica L.

12.0

Mrdm erii

Prunus domestca L.subsp.domestica

12.0

Ku vezi

Sorbus aucuparia L.

11.0

Kuburnu

Rosa canina

9.0

Yksek boylu maviyemi

Vaccinium corymbosum L.

10.0

Alak boylu maviyemi

Vaccinium angustifolium L.

10.0

Yaban mersini / oban zm

Vaccinium myrtillus L.

10.0

Mrver yemii

Sambucus nigra L.

10.5

Byk Meyveli Vaksiniyum

Vaccinium macrocarpon Aiton Vaccinium

oxycoccos L.

7.5

Lii

Litchi chinenesis Sonn.

11.2

Azerola/ Barbados Kiraz

Malpighia punicifolia L.

6.5

Sursop /Tarn elmas

Annona muricata L.

14.5

Hint ayvas

Annona squamosa L

14.5

Nar

Punica granatum L.

13,0

Kaev/ Kaju meyvesi

Anacardium occidentole L.

11.5

(*) Meyve suyu olarak retilir, 20/20 ͦ Cdeki suya karlk minimum relatif younluk hesaplanr.

(**) Pre olarak retilir, sadece minimum dzeltilmemi Briks okumas (asit dzeltmesi olmakszn) hesaplanr.