26 Temmuz 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29072

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığından:

SANIK ASKER KİŞİLER İÇİN AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDEME

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/7/1992 tarihli ve 21271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar, Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Milli Savunmaya Karşı Suçlar, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk, Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar, kaçakçılık, rüşvet, irtikâp, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma gibi yüz kızartıcı suçlar, nüfuz ticareti, göreve ilişkin sırrın açıklanması, özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması, suç uydurma, yalan tanıklık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık, yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suçluyu kayırma, tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme, ses veya görüntülerin kayda alınması, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme, muhafızın görevini kötüye kullanması suçları ve takibi şikayete bağlı suçlardan sanık olan asker kişilerin avukatlık ücreti ödenmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Millî Savunma Bakanlığında; Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında, Maliye Başkanı, Personel Başkanı, Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanı ile avukatlık ücreti ödenmesi talebinde bulunan sanık asker kişilerin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıklarının Harekât Başkanı ve Personel Başkanlarından,”

“b) Jandarma Genel Komutanlığında; Kurmay Başkanı Başkanlığında, Harekât Başkanı, Personel Başkanı, İstihbarat Başkanı, Maliye Başkanı ve Hukuk Hizmetleri Başkanı ve Adli Müşavir ile; ilgili görülen diğer birim yetkililerinden,”

“Komisyonun değerlendirmesi neticesinde avukatlık ücretinin ödenip ödenmeyeceği ile ücret miktarına dair verilen karar, ilgisine göre Millî Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanının onayı ile kesinleşir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.