26 Temmuz 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29072

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki  “Bakanlık” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Sosyal ve Teknik Altyapı Tesisleri” tanımında yer alan “meydan,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ibadet yeri,” ibaresi eklenmiş ve “Yat Limanı” tanımının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin  birinci fıkrasında yer alan “altyapı tesisleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ibadet yeri,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskân Bakanlığı” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde yer alan “bayındırlık ve iskân müdürlükleri” ibaresi “çevre ve şehircilik il müdürlükleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.