26 Temmuz 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29072

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/25)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “alüminyumdan mesnetsiz folyolar” için Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Assan) tarafından yapılan, Beşel Basım San. ve Tic. Ltd. Şti., Abacılar Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., Cihan Metal Endüstri ve Tic. A.Ş., İspak İzmit Sıvı Paketleme San. A.Ş. (İspak) ve Panda Alüminyum Taş. İnş. Taah. Çelik Yapılar Mak. San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuru üzerine 21/12/2013 tarih ve 28858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2013/29 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalı

MADDE 3 – (1) Başvuru sahibi Assan firmasının Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını (YÜD) temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma sürecinde bu tespiti değiştirecek herhangi bir somut bilgi alınmamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçı firmalarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, şikâyetin gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişilebileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara görüş bildirme ve soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Ayrıca, ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

(5) Soruşturma konusu ürünün ithalatını yaptığı belirlenen 24 ithalatçı firmadan 10 tanesi soru formunu cevaplandırmıştır.

(6) Soruşturma konusu ülkede yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formuna yanıt veren olmamıştır.

(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren “Nihai Bildirim” ÇHC’nin Ankara’daki Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan ithalatçılara ve yerli üreticilere iletilmiştir. Tüm ilgili taraflara nihai bildirime ilişkin görüş bildirmeleri için yeterli süre tanınmıştır.

(8) Nihai bildirim sonrasında, tarafların nihai bildirime ilişkin görüş ve savlarını sözlü olarak da sunmalarına imkan tanımak amacıyla tüm ilgili tarafların katılımı ile 20/6/2014 tarihinde kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir.

(9) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrasında ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde İstanbul’da yerleşik yerli üreticilerden Assan, İspak ve Sinanlı Ambalaj Tic. ve San. A.Ş.  firmaları nezdinde 26-28 Mart 2014 tarihleri arasında yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.

(2) İthalatçılar tarafından sunulan bilgilerin yeterli delillerle desteklenenleri dikkate alınmış olup, ithalatçılar nezdinde yerinde doğrulama soruşturmasına gerek görülmemiştir.

Soruşturma dönemi

MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2013-30/9/2013 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve değerlendirme için 1/1/2010-30/9/2013 arasındaki dönem zarar dönemi olarak belirlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, 7607.11 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında kayıtlı “kalınlığı 0,2 mm’yi geçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler” ve 7607.19 GTP altında kayıtlı “diğerleri (Kalınlığı 0,2 mm’yi geçmeyen, alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler)”dir.

(2) Alüminyum folyolar, alüminyum alaşımlarının haddelenerek kalınlığı 0,2 mm altına indirilmiş halinin genel adıdır. Alaşımın dışında, temper (kondüsyon) de ürünün mekanik özelliklerini belirlemektedir. Haddelenme sırasında sertleşen folyo, kullanım alanının gereklerine göre ısıl işlemlerden geçirilerek tekrar yumuşatılabilir.

(3) Folyolar bobin olarak üretilip tüketildiği için kalınlığın dışında sadece en boyutu söz konusudur. Dar şeritler, geniş bobinlerin dilinmesiyle üretilir.

(4) Maliyeti farklılaştıran unsurlar, kalınlık ve daha az oranda alaşım ve temperdir.

(5) Soruşturmaya konu alüminyum folyoların kullanım alanları çok çeşitli olup en önemlileri, mutfak folyosu, buruşuk kap folyosu, esnek ambalaj folyosu, “fin stock” ve diğer teknik kullanım alanlarıdır (kablo folyosu vs.).

(6) Soruşturma konusu ürünün bazı ithalatçıları tarafından klima, kablo ve aydınlatma armatürleri imalatında hammadde olarak kullanılan çeşitli kalınlık ve alaşım değerlerini haiz alüminyumdan mesnetsiz folyoların üretiminde yeterli kapasite olmadığı, bazı ürün tiplerinin YÜD tarafından üretilmediğine yönelik görüş bildirilmiştir.

(7) Soruşturma kapsamında işbirliğine gelen ithalatçıların yukarıda özetlenen iddiaları gerek yerinde doğrulama soruşturması sırasında gerek yazılı olarak yerli üretim dalına iletilmiş, bu iddialara ilişkin açıklama talep edilmiştir.

(8) YÜD bahse konu ürün tiplerini üretme kabiliyetini haiz olduğunu belirtmiş olsa da söz konusu iddialar klima üreticileri Arçelik LG Klima San. ve Tic. A.Ş. (Arçelik-LG) ile Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. (Vestel) firmaları tarafından tekrarlanmıştır.  Vestel firmasından alınan görüş yazısında hidrofilik lak kaplı malzeme üretiminde yerli üretim dalının kapasitesinin yetersiz olduğu yinelenmiş, rulolarda deformasyon izleri ve devamlı ek kullanılması, laklamada kullanılan anti-bakteriyel maddenin tedariğinde yerli üreticilerden İspak firmasının tedarik problemi yaşaması ve klimalarda kullanılan folyoların üretiminde deneyimsiz olmasından doğan kalite problemleri belirtilmiştir. Bu bağlamda, hidrofilik kaplı alüminyum “fin stock” malzemesinin damping soruşturması sonucunda konulacak önlemlerden muaf tutulması talep edilmiştir. Son olarak, ÇHC menşeli ürünlere konulması muhtemel önlemlerin şikayetçi yerli üretici firmayı tekel konumuna ulaştıracağı ve bu durumun piyasadaki rekabet koşullarına zarar vereceği ifade edilmiştir. Arçelik LG firması ise klima eşanjörü üretiminde kullanılan alüminyumdan mesnetsiz yaprak ve şeritlerde teknik spesifikasyonlarına uyan alaşımın yerli üretim dalı tarafından üretilmediğini, bu nedenle 7607.11.90.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan ürünlerin önlemden muaf tutulması gerektiğini belirtmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, gerek alüminyum “fin stock”, gerekse eşanjör üretiminde kullanılan alüminyumdan mesnetsiz folyolar için ayrı bir gümrük tarife sınıflandırması olmaması nedeniyle söz konusu ürün tiplerinin önlemden muaf tutulmasının mümkün olmadığı anlaşılmış, aynı zamanda yerli üretim dalının ilgili ürünleri üretme kapasitesini haiz olduğu dikkate alınarak ithalatçı firmaların taleplerinin kabulü uygun görülmemiştir.

(9) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Benzer ürün

MADDE 8 – (1) Soruşturma konusu ürün ile YÜD tarafından üretilen ve Türkiye piyasasında satılan alüminyumdan mesnetsiz folyoların teknik ve fiziki özellikleri ile temel kullanım alanları itibariyle benzer özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünler Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE  9 – (1) ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formuna yanıt veren herhangi bir firma olmadığından, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde dampinge ilişkin belirlemeler “mevcut veriler” çerçevesinde yapılmıştır.

Normal değer

MADDE 10 – (1) Normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, emsal ülke olarak Türkiye seçilmiş olup, emsal ülke seçimine ilgili taraflardan herhangi bir itiraz alınmamıştır.

(2) ÇHC piyasa ekonomisi uygulamayan ülke olarak kabul edildiğinden normal değer, Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, Türkiye’de benzer malın birim sınai maliyetine genel, idari, satış ve finansman giderleri ile makul bir kârın ( %10) eklenmesiyle oluşturulmuştur.

(3) Oluşturulmuş normal değer, soruşturma konusu ürünün sekizli bazda gümrük tarife alt pozisyonları olan 7607.11.11, 7607.11.19, 7607.11.90, 7607.19.10 ve 7607.19.90 için ayrı ayrı hesaplanmıştır.

İhraç fiyatı

MADDE 11 – (1) İhraç fiyatı, üretici/ihracatçı firmalar tarafından işbirliği olmaması dolayısıyla mevcut verinin kullanılması prensibi çerçevesinde TÜİK verileri ve ithalatçı cevaplarından edinilen bilgilere başvurularak belirlenmiştir. İhraç fiyatı hesabında, normal değer belirlemesinde kullanılan ürün tipleri ile benzer tipteki ürünler dikkate alınmıştır. CIF bazındaki veriler, sunulan beyannameler ve faturalar çerçevesinde hesaplanan navlun, sigorta ve diğer satış giderlerine ilişkin ayarlamalar yapılarak mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilmiştir.

Fiyat karşılaştırması

MADDE 12 – (1) Damping marjı hesabında aynı ticari aşamada karşılaştırmayı teminen, yukarıda hesaplama yöntemi belirtilen fabrika çıkış aşaması ihraç fiyatı ile yine fabrika çıkış aşamasında oluşturulmuş normal değer karşılaştırılmıştır.

Damping marjı

MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjı, 7607.11.11, 7607.11.19, 7607.11.90, 7607.19.10 ve 7607.19.90 numaralı GTP’ler için ayrı ayrı tespit edilen normal değer ile ihraç fiyatları kullanılarak hesaplanan damping marjlarının, ÇHC menşeli ithalatın değer bazında ağırlıklandırılması suretiyle hesaplanmıştır.

(2) 7607.11 ve 7607.19 GTP altında yer alan ürünler hesaplanan ağırlıklı ortalama damping marjı, Nihai Bildirim Raporu’nda sehven CIF değerin % 53’ü  olarak belirtilmiştir.

(3) Bu çerçevede, 7607.11 ve 7607.19 GTP altında yer alan ürünler için yeniden hesaplanan damping marjı CIF değerin % 35’i oranında tespit edilmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zarara İlişkin Belirlemeler

İthalatın hacmi ve gelişimi

MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda soruşturma konusu alüminyumdan mesnetsiz folyoların yer aldığı gümrük tarife pozisyonlarından yapılan ithalatın tamamı incelenerek değerlendirme yapılmıştır.

Ürünün genel ithalatı

MADDE 15 – (1) Soruşturmaya konu iki GTP’den 7607.11 ve 7607.19 altında gerçekleştirilen ithalat bir arada incelenmiştir. Buna göre ilgili maddenin genel ithalatı 2010 yılında 16.494 ton iken, 2011 yılında 23.360 tona yükselmiş,  2012 yılında ise 21.548 tona gerilemiştir. 2013 yılının 9 aylık döneminde ise 18.170 ton ithalat gerçekleşmiştir.

(2) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde ise 2010 ve 2013 (Ocak-Eylül) arası dönemde birim fiyatlar hemen hemen aynı seviyede kalarak 4,68-4,78 $/Kg arasında gerçekleşmiştir.

Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı

MADDE 16 – (1) ÇHC menşeli ithalatın gelişimi incelendiğinde, 2010 yılında 5.639 ton olarak gözlenen ithalat miktarının 2011 yılında ciddi düzeyde artarak 9.862 tona yükseldiği, 2012 yılında bu miktarın 6.527 tona düştüğü görülmektedir. 2013 yılının dokuz aylık verilerine göre ise bahse konu ülke menşeli ithalat miktarı 5.810 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. ÇHC menşeli ithalatın soruşturma konusu madde ithalatı içerisindeki payına bakıldığında 2010 yılında %34 seviyesinde olan ithalat içindeki payın 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla %42 ve %30 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2013 yılının dokuz aylık verilerine göre ise ÇHC’nin genel ithalat içindeki payı  %32 oranındadır.

(2) ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatları 2010- 2013 (Ocak-Eylül) döneminde hemen hemen aynı seviyede kalarak 3,31-3,45 $/Kg arasında gerçekleşmiştir.

Ürünün üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalatı

MADDE 17 – (1) Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalata bakıldığında 2010 yılında 10.855 ton olan ithalat miktarının, 2011’de 13.497 ton, 2012’de ise 15.021 tona yükseldiği, 2013 yılının dokuz aylık verilerine göre ise ithalat miktarının 12.359 ton olarak gerçekleştiği  görülmektedir. Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın genel ithalat içerisindeki payı ise 2010 yılında %66, 2011 yılında %58, 2012 yılında %70 ve 2013 yılının ilk dokuz ayında %68 düzeyindedir.

(2) Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında da 2010- 2013 (Ocak-Eylül) arası dönemde ortalama birim fiyatların 5,28- 5,79 $/Kg arasında gerçekleştiği görülmektedir. 2010 yılında 5,33 $/Kg olan ortalama birim fiyatın 2011 yılında 5,79 $/Kg’a yükseldiği,  2012 yılında ise 5,28 $/Kg’a gerilediği görülmektedir. 2013 yılının dokuz aylık dönemindeki ortalama birim fiyatlar ise 5,32 $/Kg olarak kaydedilmiştir.

Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları

MADDE 18 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında başvuru sahibi Assan firmasının yurt içi satış verileri kullanılmış, yerli üreticilerin toplam yurt içi satış miktarı ise başvuru sahibi dışındaki üreticilerin yıllık üretim miktarları verisinden satış miktarı oranlanarak hesaplanmıştır. Tüketim miktarının bulunması için yerli üretim dalının hesaplanmış satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanmıştır. Yerli üretim dalının yurt içi satışlarının ve soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla pazar payları hesaplanmıştır. Soruşturma dönemi 2013 yılının 9 aylık dönemi olduğundan, bu veriler endeks değerleri hesaplamasının daha tutarlı olması için yıllıklandırılmıştır.

(2) Buna göre yurt içi tüketim endeksi 2010’da 100 birim iken, 2011 yılında 104 birim,  2012 yılında 113 birim, 2013’te ise 116 birim olarak gerçekleşmiştir.

(3) ÇHC’nin 2010 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, 2011 yılında 168 birime yükselmiş, 2012 yılında 102 birime gerilemiş,  2013 yılında ise tekrar 106 birime yükselmiştir.

(4) Diğer ülkelerin toplam pazar payı 2010 yılında 100 kabul edildiğinde, 2011 yılında 120, 2012 yılında ise 122,  2013 yılında ise 131 birim olarak gerçekleşmiştir.

(5) Öte yandan yerli üretim dalının pazar payı 2010 yılında 100 birim kabul edildiğinde 2011 yılında 77 birime gerilemiş, 2012 yılında 90 birime yükselmiş, 2013 yılında ise bahse konu endeks değeri 85 birime gerilemiştir.

Soruşturma konusu ülkenin ihracat potansiyeli ve kapasitesi

MADDE 19 – (1) International Trade Center (ITC)’dan elde edilen istatistiki bilgiler değerlendirildiğinde, 2010-2013 arası dönemde 7607.11 ve 7607.19 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan “alüminyumdan mesnetsiz folyoların” dünya ihracatı incelendiğinde gerek miktar, gerekse değer bazında ÇHC’nin en büyük ihracatçı ülke olduğu görülmektedir. 2010-2013 yıllarında ÇHC dünya ihracatında birinci sıradayken, aynı dönemde Almanya, İtalya, Japonya ve Türkiye’nin de önemli ihracatçılar olduğu görülmektedir.

(2) ITC verilerine göre, 7607.11 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan ürünlerin dünya ihracatı incelendiğinde gerek miktar gerekse değer bazında ÇHC’nin başat ihracatçı ülke olduğu görülmektedir. Buna göre, 2010 yılında ÇHC’nin dünyaya ihracatı 243.318 ton iken, bu miktar 2011 yılında 309.276 tona, 2012’de 367.295 tona, 2013’te ise 446.615 tona yükselmiştir. Bu bağlamda, 2010-2013 arası dönemde miktar bazında ÇHC’nin ihracatında % 83’lük bir artış olduğu kaydedilmiştir. Değer bazında ise 2010 yılında 814 milyon ABD Doları tutarındaki ihracatın, 2011’de 1,1 milyar ABD Dolarına, 2012’de 1,3 milyar ABD Dolarına, 2013 yılında ise 1,5 milyar ABD Doları tutarına ulaştığı görülmektedir. 7607.19 gümrük tarife alt pozisyonunun dünya ihracatı incelendiğinde, 2010 yılında ÇHC’nin dünyaya ihracatı 163.853 ton iken, bu miktarın 2013 yılında 178.356 tona yükseldiği anlaşılmaktadır. Yine ITC verilerine göre, 2010 yılında 852 milyon ABD Doları tutarında gerçekleşen ihracat hasılası, 2011 yılında % 26’lık artışla 1 milyar ABD Dolarını aşarak zirve noktasına ulaşmış, 2012 yılında bu rakam 881 milyon ABD Dolarına gerilemiş, 2013 yılında ise yeniden 931 milyon ABD Dolarına yükselmiştir.

(3) Maden ve metal sektörlerine yönelik bağımsız araştırmalar yürüten CRU (Commodities Research Unit) tarafından yayımlanan Şubat 2014 tarihli “Global Market For Foil” başlıklı raporda ÇHC’de mevcut ve öngörülen alüminyum folyo kapasiteleri şirket, üretim tesisi ve eyalet bazında incelenmiştir. Bahse konu rapor ışığında,  2009 yılında 1,9 milyon ton seviyesinde olan alüminyum folyo haddeleme kapasitesinin 2013 yılında %58 oranında artarak 3 milyon ton seviyesine yükseldiği belirtilmiş olup, bu rakamın 2018 yılında 4 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

(4) Söz konusu raporda, ÇHC’de şirketler özelinde yapılması öngörülen yatırımlardan ve yine şirketler özelinde gözlenen kapasite fazlasından bahsedilmekle birlikte, ÇHC genelinde mevcut ve öngörülen üretim, iç tüketim, net ihracat ve kapasite miktarları ile kapasite kullanım oranlarına da değinilmiştir. Bu bağlamda, 2009 yılında 1,2 milyon ton düzeyinde gerçekleşen tüketim, 2013 yılında 1,9 milyon ton seviyesine ulaşmıştır ve bu miktarın 2018 yılında 2,5 milyon tona ulaşması beklenmektedir. Yine 2009 yılında 133.000 ton olan net ihracatın 2013 yılında % 226 oranında artış göstererek 433.000 tona ulaştığı belirtilmiş, bahse konu miktarın 2018 yılında 515.000 ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. Üretim ve kapasite rakamları incelendiğinde ise 2009 yılında 1,9 milyon ton kapasite bulunduğu ve 1,4 milyon tonluk üretim yapıldığı belirtilerek % 75 oranında kapasite kullanımı gerçekleştiği belirtilmiştir. 2013 yılına gelindiğinde toplam kapasitenin 3.018.000 tona ulaştığı, fiili üretimin ise 2.398.000 ton olarak gerçekleştiği belirtilmiştir. Rapora göre 2018 yılında gerçekleşmesi beklenen üretim miktarı 3.034.000 ton olup, toplam kapasitenin 4.039.000 tona ulaşması beklenmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında, 2012-2018 yılları arasında kapasitenin % 48, net ihracatın ise % 46 oranında artacağı gözlenmektedir. ÇHC’nin yerleşik kapasitesinin ve net ihracat miktarının düzenli artış eğiliminde olduğu, ancak kapasite kullanım oranlarının 2013 yılında  % 79 seviyesindeyken 2018 yılına gelindiğinde % 75’e düşeceği tahmin edilmektedir.

(5) CRU raporu ve ITC verileri ışığında, ÇHC’nin dünya alüminyumdan mesnetsiz folyo ihracatı içinde yüksek üretim ve ihracat kapasitesi ile başat güç durumunda olduğu anlaşılmakla birlikte ülkemiz genel ithalatı içinde de ilk sırada yer alan ülke konumunda olması nedeniyle önümüzdeki dönemde Türkiye’ye yöneltebileceği önemli bir ihracat potansiyeline sahip olduğu değerlendirilmektedir.

Dampingli ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisi

MADDE 20 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dampingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken işbirliği olmaması nedeniyle TÜİK verileri kullanılarak ÇHC menşeli ürünlerin CIF birim ithal fiyatları kullanılmıştır. Hesaplamalarda soruşturma dönemi olan 2013 yılının 9 aylık dönemi esas alınmıştır.

Fiyat kırılması

MADDE 21 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.

(2) Fiyat kırılması analizinde, CIF ithal fiyatlarının üzerine gümrük vergisi ve diğer gümrük masrafları ilave edilerek, soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı, yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmalar neticesinde, 7607.11.19 ve 7607.19.90 nolu GTP’ler altında yer alan ürünler için fiyat kırılmasının söz konusu olmadığı, 7607.11.11, 7607.11.90 ve 7607.19.10 nolu GTP’ler için ise fiyat kırılmasının önemli oranlarda olduğu tespit edilmiştir.  ÇHC menşeli ithalatın miktar bazında ağırlıklandırılması neticesinde, 7607.11 ve 7607.19 nolu GTP altında yer alan ürünler için hesaplanan ağırlıklı ortalama fiyat kırılması - % 5 oranındadır.

(3) Fiyat baskısı, ÇHC menşeli ürünlerin fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. ÇHC menşeli ithalatın gümrük vergisi ve diğer gümrükleme masrafları dâhil Türkiye piyasasına giriş fiyatları, yerli üretim dalının gerekli ayarlamalar yapılarak bulunan ticari maliyetine makul oranda kâr marjı eklenmek suretiyle tespit edilen olması gereken satış fiyatı ile mukayese edilmiş ve dampingli ithalatın fiyatının yerli üretim dalının olması gereken fiyatını önemli ölçüde baskı altına aldığı tespit edilmiştir. ÇHC menşeli ithalatın verileri dikkate alınarak yapılan ağırlıklandırma neticesinde, 7607.11 ve 7607.19 GTP altında yer alan ürünler için hesaplanan ağırlıklı ortalama fiyat baskısı % 13 oranındadır.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 22 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde başvuru sahibi Assan firmasının soruşturma konusu ürüne ilişkin 2010-2013 (Ocak-Eylül) için gerçekleşen verileri esas alınmıştır. Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli ithalatın YÜD’ün ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, zarar dönemi içerisinde yerli üretim dalının üretim, satış, pazar payı, yurt içi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanımı, maliyetler, stoklar, istihdam, ücretler, verimlilik, nakit akışı, yatırımlardaki artış, kârlılık, büyüme, sermaye artışı, net dönem kârı/zararı göstergeleri analiz edilmiştir.

(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla 2013 yılının ilk 9 aylık dönemini oluşturan soruşturma dönemi verileri 12 aylık olacak şekilde yıllıklandırılmıştır. TL bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış ve 2010 yılı esas alınarak endekslenmiştir.

a) Üretim

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 98, 130 ve 129 olarak gerçekleşmiştir.

b) Yurt İçi Satışlar

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, takip eden yıllarda gerileyerek sırasıyla 80, 102 ve 98 olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında 100 olan yurt içi satış hâsılat endeksi ise takip eden yıllarda sırasıyla 93, 101 ve 100 olarak gerçekleşmiştir.

c) İhracat

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 105, 147 ve 146 olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında 100 olan ihracat hâsılat endeksi ise takip eden yıllarda sırasıyla 121, 147 ve 146 olarak gerçekleşmiştir.

ç) Pazar Payı

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 olan yurt içi pazar payı endeksi, takip eden yıllarda önemli ölçüde gerileyerek sırasıyla 77, 90 ve 85 olarak gerçekleşmiştir.

d) Stoklar

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 olan stok miktar endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 159, 120 ve 142 olarak gerçekleşerek önemli ölçüde artmıştır.

e) Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe üretim kapasitesi 2010-2013 döneminde aynı seviyede seyretmiştir. KKO ise 2010 yılında % 69, 2011’de % 68, 2012’de % 90 ve 2013’te ise % 89 düzeyindedir.

f) İstihdam

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 olan idari personel sayısı endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 89, 124 ve 115 olarak gerçekleşirken, 2010 yılında 100 olan direkt işçi sayısı endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 86, 108 ve 96 olarak gerçekleşmiştir.

g) Ücretler

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2010 yılında 100 olan üretiminde çalışan işçilerin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 100, 101 ve 113 olarak gerçekleşmiştir.

ğ) Verimlilik

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 olan üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 114, 120 ve 100 olarak gerçekleşmiştir.

h) Yurt İçi Fiyatlar

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt içi birim satış fiyatı endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 116, 98 ve 103 olarak gerçekleşmiştir.

ı) Maliyetler

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 116, 96 ve 97 olarak gerçekleşmiştir.

i) Kârlılık

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe yurt içi satışlardan 2010 yılında 100 olan birim kârlılık endeksi 2011 yılında 108 birime yükselmiş, takip eden yıllarda ise önemli ölçüde gerileyerek sırasıyla 77 ve 50 birim olarak gerçekleşmiştir.

2) YÜD’ün yurtdışı satışlardan 2010 yılında 100 birim olan birim kârlılık endeksi ise takip eden yıllarda artarak 107, 145 ve 200 birim olarak gerçekleşmiştir.

3) Soruşturmaya konu ürünün toplam satışlarından elde edilen kârlılık endeksine bakıldığında ise 2010 yılında 100 olan birim kârlılık endeksinin takip eden yıllarda yurtdışı satışlardan elde edilen kârlılığın etkisiyle, sırasıyla 195, 462 ve 555 birime yükseldiği görülmektedir.

j) Nakit Akışı

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 olan ürün nakit akışı endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 126, 253 ve 270 birim olarak gerçekleşmiştir.

k) Net Kârlılık, Özkaynakların Kârlılığı ve Yatırım Hâsılatı

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2010 yılında 100 olan net kârlılık (Net Kâr/Net Satış) endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 108, 1.914 ve 1.088 olarak gerçekleşmiştir.

2) 2010 yılında 100 olan özkaynak kârlılığı (Kâr/Özkaynak) endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 138, 2.451 ve 1.514 olarak gerçekleşmiştir.

3) 2010 yılında 100 olan yatırım hâsılatı (Kâr/Aktif Toplamı) endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 105, 2.332 ve 968 olarak gerçekleşmiştir.

l) Büyüme

1) YÜD’nin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2010 yılında 100 olan aktif büyüklüğü takip eden yıllarda sırasıyla 119, 89 ve 127 olarak gerçekleşmiştir.

m) Öz Sermaye Artışı

1) YÜD’nin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2010 yılında 100 olan öz sermaye endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 90, 85 ve 81 olarak gerçekleşmiştir.

n) Yatırımlardaki Artış

1) YÜD’nin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2010 yılında 100 olan yenileme yatırımları endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 23, 15 ve 30 birim seviyelerinde gerçekleşmiştir. Anılan dönemde YÜD’ün tevsi yatırımı olmamıştır.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde üretim, ihracat ve kârlılık göstergelerinin incelenen dönemde olumlu bir seyir gösterdiği, bilhassa yurt dışı satışlardan ürün kârlılığının devam ettiği ve ticari maliyetlerin düştüğü anlaşılmaktadır.

(2) Öte yandan, yerli üretim dalının artan stokları, düşüşe geçen stok çevrim hızı ve pazar payı, yurt içi satışlardan kârlılık gibi ekonomik göstergelerinde düşüş göz önüne alındığında maddi zarar tehdidinin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır.

(3) ÇHC’den gerçekleşen ithalat rakamları, 2012 ve 2013 yıllarının 9 aylık dönemleri için incelendiğinde, 2012 yılının 9 aylık döneminde 4.481 ton olan ithalatın soruşturma dönemi olan 2013 yılının 9 aylık döneminde % 30 artarak 5.581 tona ulaştığı görülmektedir.

(4) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin veriler incelendiğinde, firma özsermayesi, yatırımlar ve istihdamda bozulma trendi gözlenmiştir.

(5) Dampingli ithalatın birim fiyatlarının yerli üretim dalının ortalama yurt içi fiyatlarının büyük ölçüde altında olduğu da dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde pazardaki mevcut koşullar altında dampingli ithalattaki artışın ve buna bağlı pazardaki büyümeden daha fazla pay alma eğiliminin sürebileceği ve bu nedenle yerli üretim dalının pazar payının daha da daralacağı ve ekonomik göstergelerinin kötüleşeceği beklenmektedir. Bu durumda dampingli ithalatın maddi zarar tehdidinin ötesine geçerek yerli üretim dalı üzerinde maddi zarara neden olabileceği değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında, ürün tipi esasında hesaplanan ve önemli oranlarda olduğu tespit edilen damping marjları durumu destekler niteliktedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

Dampingli ithalatın maddi zarar tehdidi üzerindeki etkisi

MADDE 24 – (1) Zarar döneminde soruşturmaya konu olan ülke menşeli dampingli ithalatın fiyatlarının YÜD fiyatlarını önemli oranlarda baskı altına aldığı ve bu durumun zarar tehdidini işaret ettiği tespit edilmiştir.

(2) Diğer taraftan, zarar inceleme döneminde yurt içi tüketim artarken YÜD’ün pazar payı önemli ölçüde azalmış ve ÇHC’nin pazar payı artmış ve zarar inceleme dönemi boyunca genel ithalat içinde en çok pay alan ülke konumunu korumuştur.  Bu durum, özellikle soruşturma döneminde dampingli ithalatın önemli ölçüde Türkiye piyasasına nüfuz ettiğini göstermektedir.

(3) Bu tespitler ışığında, dampingli ithalat nedeniyle özellikle soruşturma döneminde YÜD’ün ekonomik göstergelerinde zarar tehdidini işaret eden bozulmalar olduğu değerlendirilmiştir.

Zarara neden olabilecek diğer unsurlar

MADDE 25 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri gereğince, YÜD’de maddi zarara yol açabileceği düşünülen diğer bilinen unsurlar incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde, dampingli ithalat dışında diğer bilinen unsurlardan herhangi birinin YÜD’de tespit edilen maddi zarar tehdidi tespiti üzerinde önemli bir olumsuz etkiye neden olmadığı belirlenmiştir.

(2) Diğer taraftan, ilgili taraflarca, bilinen diğer unsurlar haricinde zarara neden olabilecek herhangi bir unsur gündeme getirilmemiştir.

Üçüncü ülkelerden ithalat

MADDE 26 – (1) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalat miktar ve değer olarak zarar inceleme dönemi boyunca artış göstermiş, ortalama birim fiyatları ise ÇHC menşeli ürünlerin birim fiyatlarının üstünde seyretmiştir. Bu çerçevede, YÜD’de meydana gelen zarar tehdidinin üçüncü ülkeler kaynaklı olmadığı değerlendirilmiştir.

Diğer unsurların etkisi

MADDE 27 – (1) Yapılan incelemede soruşturmaya konu ürünün kullanım alanı ve tüketici algılamasının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim eğiliminde bir değişiklik olmadığı; soruşturmaya konu ülkede üretilen benzer ürün ile YÜD tarafından üretilen benzer ürünün üretim teknolojisinde bir farklılık olmadığı, dolayısıyla teknik özellikler bakımından da ithal ürünlerle benzer ürünler olduğu belirlenmiştir.

(2) Soruşturmaya konu ürünlerden mutfak folyolarının ithalatına yönelik olarak Avrupa Birliği tarafından alınmış dampinge karşı önlemler hâlihazırda yürürlüktedir.  AB tarafından 7607.11.19 GTP’li ürünler için yürütülen soruşturmaya ilişkin kararları içeren Konseyin 24 Eylül 2009 tarih ve 925/2009 sayılı Tebliğ’i uyarınca CIF değerin % 6,4’ü ile  % 30’u arasında değişen oranlarda önlemler yürürlüğe girmiştir. 11 Mart 2013 tarih ve 217/2013 sayılı Tebliğ ile de 7607.11.11 ve 7607.19.10 GTP’li ürünler için CIF değerin  % 14,2’si ile % 35,6’sı arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur.

(3) YÜD’ün zarar inceleme döneminde verimliliğinin arttığı, meydana gelen zarar tehdidinin iç dinamiklerden kaynaklanmadığı belirlenmiştir. İlgili taraflarca, dampingli ithalat dışında yerli üretim dalında maddi zarar veya zarar tehdidine yol açabilecek herhangi bir unsur iddia edilmemiştir.

ALTINCI BÖLÜM

Sonuç ve Karar

Karar

MADDE 28 – (1) Soruşturma sonucunda, soruşturmaya konu ülke menşeli ithalatın dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine yol açtığı ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen oranda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin  %)

7607.11

Kalınlığı 0,2 mm’yi geçmeyen, haddelenmiş fakat daha ileri bir işleme tutulmamış alüminyumdan mesnetsiz yapraklar ve şeritler

Çin Halk Cumhuriyeti

% 22

7607.19

Diğerleri

 

Uygulama

MADDE 29 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.